RingQt Classes Reference

AbstractAxis Class

Parameters : void

 • Qt::Alignment alignment(void)

 • QColor gridLineColor(void)

 • QPen gridLinePen(void)

 • void hide(void)

 • bool isGridLineVisible(void)

 • bool isLineVisible(void)

 • bool isMinorGridLineVisible(void)

 • bool isReverse(void)

 • bool isTitleVisible(void)

 • bool isVisible(void)

 • int labelsAngle(void)

 • QBrush labelsBrush(void)

 • QColor labelsColor(void)

 • bool labelsVisible(void)

 • QPen linePen(void)

 • QColor linePenColor(void)

 • QColor minorGridLineColor(void)

 • QPen minorGridLinePen(void)

 • Qt::Orientation orientation(void)

 • void setGridLineColor(QColor color)

 • void setGridLinePen(QPen pen)

 • void setGridLineVisible(bool visible)

 • void setLabelsAngle(int angle)

 • void setLabelsBrush(QBrush brush)

 • void setLabelsColor(QColor color)

 • void setLabelsVisible(bool visible)

 • void setLinePen(QPen pen)

 • void setLinePenColor(QColor color)

 • void setLineVisible(bool visible)

 • void setMax(QVariant max)

 • void setMin(QVariant min)

 • void setMinorGridLineColor(QColor color)

 • void setMinorGridLinePen(QPen pen)

 • void setMinorGridLineVisible(bool visible)

 • void setRange(QVariant min, QVariant max)

 • void setReverse(bool reverse)

 • void setShadesBorderColor(QColor color)

 • void setShadesBrush(QBrush brush)

 • void setShadesColor(QColor color)

 • void setShadesPen(QPen pen)

 • void setShadesVisible(bool visible)

 • void setTitleBrush(QBrush brush)

 • void setTitleFont(QFont font)

 • void setTitleText(QString title)

 • void setTitleVisible(bool visible)

 • void setVisible(bool visible)

 • QColor shadesBorderColor(void)

 • QBrush shadesBrush(void)

 • QColor shadesColor(void)

 • QPen shadesPen(void)

 • bool shadesVisible(void)

 • void show(void)

 • QBrush titleBrush(void)

 • QFont titleFont(void)

 • QString titleText(void)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setgridLineColorChangedEvent(const char *)

 • void setgridLinePenChangedEvent(const char *)

 • void setgridVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsAngleChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsBrushChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsColorChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsEditableChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsFontChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setlinePenChangedEvent(const char *)

 • void setlineVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setminorGridLineColorChangedEvent(const char *)

 • void setminorGridLinePenChangedEvent(const char *)

 • void setminorGridVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setreverseChangedEvent(const char *)

 • void setshadesBorderColorChangedEvent(const char *)

 • void setshadesBrushChangedEvent(const char *)

 • void setshadesColorChangedEvent(const char *)

 • void setshadesPenChangedEvent(const char *)

 • void setshadesVisibleChangedEvent(const char *)

 • void settitleBrushChangedEvent(const char *)

 • void settitleFontChangedEvent(const char *)

 • void settitleTextChangedEvent(const char *)

 • void settitleVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setvisibleChangedEvent(const char *)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getgridLineColorChangedEvent(void)

 • const char *getgridLinePenChangedEvent(void)

 • const char *getgridVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsAngleChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsBrushChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsColorChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsEditableChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsFontChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getlinePenChangedEvent(void)

 • const char *getlineVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getminorGridLineColorChangedEvent(void)

 • const char *getminorGridLinePenChangedEvent(void)

 • const char *getminorGridVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getreverseChangedEvent(void)

 • const char *getshadesBorderColorChangedEvent(void)

 • const char *getshadesBrushChangedEvent(void)

 • const char *getshadesColorChangedEvent(void)

 • const char *getshadesPenChangedEvent(void)

 • const char *getshadesVisibleChangedEvent(void)

 • const char *gettitleBrushChangedEvent(void)

 • const char *gettitleFontChangedEvent(void)

 • const char *gettitleTextChangedEvent(void)

 • const char *gettitleVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getvisibleChangedEvent(void)

AbstractBarSeries Class

Parameters : void

Parent Class : AbstractSeries

 • bool append(QBarSet *set)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • bool insert(int index, QBarSet *set)

 • bool isLabelsVisible(void)

 • qreal labelsAngle(void)

 • QString labelsFormat(void)

 • QAbstractBarSeries::LabelsPosition labelsPosition(void)

 • int labelsPrecision(void)

 • bool remove(QBarSet *set)

 • void setBarWidth(qreal width)

 • void setLabelsAngle(qreal angle)

 • void setLabelsFormat(QString format)

 • void setLabelsPosition(QAbstractBarSeries::LabelsPosition position)

 • void setLabelsPrecision(int precision)

 • void setLabelsVisible(bool visible)

 • bool take(QBarSet *set)

 • void setbarsetsAddedEvent(const char *)

 • void setbarsetsRemovedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcountChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setlabelsAngleChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsFormatChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsPositionChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsPrecisionChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getbarsetsAddedEvent(void)

 • const char *getbarsetsRemovedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcountChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getlabelsAngleChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsFormatChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsPositionChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsPrecisionChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

CodeEditor Class

Parameters : QWidget *

Parent Class : QPlainTextEdit

 • void setCompleter(QCompleter *c)

 • QCompleter *completer(void)

 • void setLineNumbersAreaColor(QColor oColor)

 • void setLineNumbersAreaBackColor(QColor oColor)

QAbstractAspect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcore-qabstractaspect.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • void scheduleSingleShotJob(Qt3DCore::QAspectJobPtr job)

QAbstractButton Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractbutton.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • bool autoExclusive(void)

 • bool autoRepeat(void)

 • int autoRepeatDelay(void)

 • int autoRepeatInterval(void)

 • QButtonGroup *group(void)

 • QIcon icon(void)

 • QSize iconSize(void)

 • bool isCheckable(void)

 • bool isChecked(void)

 • bool isDown(void)

 • void setAutoExclusive(bool)

 • void setAutoRepeat(bool)

 • void setAutoRepeatDelay(int)

 • void setAutoRepeatInterval(int)

 • void setCheckable(bool)

 • void setDown(bool)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setShortcut(QKeySequence)

 • void setText(QString)

 • QKeySequence shortcut(void)

 • QString text(void)

 • void animateClick(int msec)

 • void click(void)

 • void setChecked(bool)

 • void setIconSize(QSize)

 • void toggle(void)

QAbstractCameraController Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qabstractcameracontroller.html

Parent Class : QEntity

 • float acceleration(void)

 • Qt3DRender::QCamera * camera(void)

 • float deceleration(void)

 • float linearSpeed(void)

 • float lookSpeed(void)

 • void setAcceleration(float acceleration)

 • void setCamera(Qt3DRender::QCamera *camera)

 • void setDeceleration(float deceleration)

 • void setLinearSpeed(float linearSpeed)

 • void setLookSpeed(float lookSpeed)

QAbstractItemView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractitemview.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • bool alternatingRowColors(void)

 • int autoScrollMargin(void)

 • void closePersistentEditor(QModelIndex)

 • QModelIndex currentIndex(void)

 • int defaultDropAction(void)

 • int dragDropMode(void)

 • bool dragDropOverwriteMode(void)

 • bool dragEnabled(void)

 • int editTriggers(void)

 • bool hasAutoScroll(void)

 • int horizontalScrollMode(void)

 • QSize iconSize(void)

 • QModelIndex indexAt(QPoint)

 • QWidget *indexWidget(QModelIndex)

 • QAbstractItemDelegate *itemDelegate(QModelIndex)

 • QAbstractItemDelegate *itemDelegateForColumn(int column)

 • QAbstractItemDelegate *itemDelegateForRow(int row)

 • void keyboardSearch(QString)

 • QAbstractItemModel *model(void)

 • void openPersistentEditor(QModelIndex)

 • QModelIndex rootIndex(void)

 • void scrollTo(QModelIndex,QAbstractItemView::ScrollHint)

 • int selectionBehavior(void)

 • int selectionMode(void)

 • QItemSelectionModel *selectionModel(void)

 • void setAlternatingRowColors(bool enable)

 • void setAutoScroll(bool enable)

 • void setAutoScrollMargin(int margin)

 • void setDefaultDropAction(Qt::DropAction dropAction)

 • void setDragDropMode(QAbstractItemView::DragDropMode behavior)

 • void setDragDropOverwriteMode(bool overwrite)

 • void setDragEnabled(bool enable)

 • void setDropIndicatorShown(bool enable)

 • void setEditTriggers(QAbstractItemView::EditTrigger triggers)

 • void setHorizontalScrollMode(QAbstractItemView::ScrollMode mode)

 • void setIconSize(QSize)

 • void setIndexWidget(QModelIndex, QWidget *widget)

 • void setItemDelegate(QAbstractItemDelegate *delegate)

 • void setItemDelegateForColumn(int column, QAbstractItemDelegate *delegate)

 • void setItemDelegateForRow(int row, QAbstractItemDelegate *delegate)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectionBehavior behavior)

 • void setSelectionMode(QAbstractItemView::SelectionMode mode)

 • void setSelectionModel(QItemSelectionModel *selectionModel)

 • void setTabKeyNavigation(bool enable)

 • void setTextElideMode(Qt::TextElideMode mode)

 • void setVerticalScrollMode(QAbstractItemView::ScrollMode mode)

 • bool showDropIndicator(void)

 • int sizeHintForColumn(int column)

 • QSize sizeHintForIndex(QModelIndex)

 • int sizeHintForRow(int row)

 • bool tabKeyNavigation(void)

 • int textElideMode(void)

 • int verticalScrollMode(void)

 • QRect visualRect(QModelIndex)

 • void clearSelection(void)

 • void edit(QModelIndex)

 • void scrollToBottom(void)

 • void scrollToTop(void)

 • void setCurrentIndex(QModelIndex)

 • void update(QModelIndex)

QAbstractPrintDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractprintdialog.html

Parameters : QPrinter *,QWidget *

Parent Class : QDialog

 • int fromPage(void)

 • int maxPage(void)

 • int minPage(void)

 • QAbstractPrintDialog::PrintRange printRange(void)

 • QPrinter * printer(void)

 • void setFromTo(int from, int to)

 • void setMinMax(int min, int max)

 • void setOptionTabs(QList<QWidget *> tabs)

 • void setPrintRange(QAbstractPrintDialog::PrintRange range)

 • int toPage(void)

QAbstractScrollArea Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractscrollarea.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QFrame

 • void addScrollBarWidget(QWidget *widget, Qt::AlignmentFlag alignment)

 • QWidget *cornerWidget(void)

 • QScrollBar *horizontalScrollBar(void)

 • int horizontalScrollBarPolicy(void)

 • QSize maximumViewportSize(void)

 • QWidgetList scrollBarWidgets(Qt::AlignmentFlag)

 • void setCornerWidget(QWidget *widget)

 • void setHorizontalScrollBar(QScrollBar *scrollBar)

 • void setHorizontalScrollBarPolicy(Qt::ScrollBarPolicy)

 • void setVerticalScrollBar(QScrollBar *scrollBar)

 • void setVerticalScrollBarPolicy(Qt::ScrollBarPolicy)

 • void setViewport(QWidget *widget)

 • QScrollBar *verticalScrollBar(void)

 • int verticalScrollBarPolicy(void)

 • QWidget *viewport(void)

QAbstractSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractseries.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • bool attachAxis(QAbstractAxis *axis)

 • QList<QAbstractAxis *> attachedAxes(void)

 • QChart *chart(void)

 • bool detachAxis(QAbstractAxis *axis)

 • void hide(void)

 • bool isVisible(void)

 • QString name(void)

 • qreal opacity(void)

 • void setName(QString name)

 • void setOpacity(qreal opacity)

 • void setUseOpenGL(bool enable)

 • void setVisible(bool visible)

 • void show(void)

 • bool useOpenGL(void)

 • void setnameChangedEvent(const char *)

 • void setopacityChangedEvent(const char *)

 • void setuseOpenGLChangedEvent(const char *)

 • void setvisibleChangedEvent(const char *)

 • const char *getnameChangedEvent(void)

 • const char *getopacityChangedEvent(void)

 • const char *getuseOpenGLChangedEvent(void)

 • const char *getvisibleChangedEvent(void)

QAbstractSlider Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractslider.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • bool hasTracking(void)

 • bool invertedAppearance(void)

 • bool invertedControls(void)

 • bool isSliderDown(void)

 • int maximum(void)

 • int minimum(void)

 • int orientation(void)

 • int pageStep(void)

 • void setInvertedAppearance(bool)

 • void setInvertedControls(bool)

 • void setMaximum(int)

 • void setMinimum(int)

 • void setPageStep(int)

 • void setSingleStep(int)

 • void setSliderDown(bool)

 • void setSliderPosition(int)

 • void setTracking(bool enable)

 • int singleStep(void)

 • int sliderPosition(void)

 • void triggerAction(QAbstractSlider::SliderAction action)

 • int value(void)

 • void setOrientation(Qt::Orientation)

 • void setRange(int min, int max)

 • void setValue(int)

QAbstractSocket Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractsocket.html

Parameters : void

Parent Class : QIODevice

 • void abort(void)

 • bool bind(QHostAddress address, int port, QAbstractSocket::BindFlag mode)

 • void connectToHost(QString hostName, int port, QIODevice::OpenModeFlag openMode, QAbstractSocket::NetworkLayerProtocol protocol)

 • void disconnectFromHost(void)

 • int error(void)

 • bool flush(void)

 • bool isValid(void)

 • QHostAddress localAddress(void)

 • int localPort(void)

 • int pauseMode(void)

 • QHostAddress peerAddress(void)

 • QString peerName(void)

 • int peerPort(void)

 • QNetworkProxy proxy(void)

 • int readBufferSize(void)

 • void resume(void)

 • void setPauseMode(QAbstractSocket::PauseMode pauseMode)

 • void setProxy(QNetworkProxy networkProxy)

 • void setReadBufferSize(int size)

 • bool setSocketDescriptor(qintptr socketDescriptor, QAbstractSocket::SocketState socketState, QIODevice::OpenModeFlag openMode)

 • void setSocketOption(QAbstractSocket::SocketOption option, QVariant value)

 • int *socketDescriptor(void)

 • QVariant socketOption(QAbstractSocket::SocketOption option)

 • int socketType(void)

 • int state(void)

 • bool waitForConnected(int msecs)

 • bool waitForDisconnected(int msecs)

 • bool atEnd(void)

 • int bytesAvailable(void)

 • int bytesToWrite(void)

 • bool canReadLine(void)

 • void close(void)

 • bool isSequential(void)

 • bool waitForBytesWritten(int msecs)

 • bool waitForReadyRead(int msecs)

 • void setconnectedEvent(const char *)

 • void setdisconnectedEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void sethostFoundEvent(const char *)

 • void setproxyAuthenticationRequiredEvent(const char *)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • const char *getconnectedEvent(void)

 • const char *getdisconnectedEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *gethostFoundEvent(void)

 • const char *getproxyAuthenticationRequiredEvent(void)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

QAbstractSpinBox Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qabstractspinbox.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • int alignment(void)

 • int buttonSymbols(void)

 • int correctionMode(void)

 • bool hasAcceptableInput(void)

 • bool hasFrame(void)

 • void interpretText(void)

 • bool isAccelerated(void)

 • bool keyboardTracking(void)

 • void setAccelerated(bool on)

 • void setAlignment(Qt::AlignmentFlag flag)

 • void setButtonSymbols(QAbstractSpinBox::ButtonSymbols bs)

 • void setCorrectionMode(QAbstractSpinBox::CorrectionMode cm)

 • void setFrame(bool)

 • void setReadOnly(bool r)

 • void setSpecialValueText(QString)

 • void setWrapping(bool w)

 • QString specialValueText(void)

 • void stepBy(int steps)

 • QString text(void)

 • bool wrapping(void)

 • void clear(void)

 • void selectAll(void)

 • void stepDown(void)

 • void stepUp(void)

QAction Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qaction.html

Parameters : QWidget *parent

 • QActionGroup *actionGroup(void)

 • void activate(QAction::ActionEvent event)

 • bool autoRepeat(void)

 • QVariant data(void)

 • QFont font(void)

 • QIcon icon(void)

 • QString iconText(void)

 • bool isCheckable(void)

 • bool isChecked(void)

 • bool isEnabled(void)

 • bool isIconVisibleInMenu(void)

 • bool isSeparator(void)

 • bool isVisible(void)

 • QMenu *menu(void)

 • int menuRole(void)

 • QWidget *parentWidget(void)

 • int priority(void)

 • void setActionGroup(QActionGroup *group)

 • void setAutoRepeat(bool)

 • void setCheckable(bool)

 • void setData(QVariant)

 • void setFont(QFont)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setIconText(QString)

 • void setIconVisibleInMenu(bool visible)

 • void setMenu(QMenu *menu)

 • void setMenuRole(QAction::MenuRole menuRole)

 • void setPriority(QAction::Priority priority)

 • void setSeparator(bool b)

 • void setShortcut(QKeySequence)

 • void setShortcutContext(Qt::ShortcutContext context)

 • void setShortcuts(QKeySequence::StandardKey key)

 • void setStatusTip(QString)

 • void setText(QString)

 • void setToolTip(QString)

 • void setWhatsThis(QString)

 • QKeySequence shortcut(void)

 • int shortcutContext(void)

 • bool showStatusText(QWidget *widget)

 • QString statusTip(void)

 • QString text(void)

 • QString toolTip(void)

 • QString whatsThis(void)

 • void hover(void)

 • void setChecked(bool)

 • void setDisabled(bool)

 • void setEnabled(bool)

 • void setVisible(bool)

 • void toggle(void)

 • void trigger(void)

 • void setClickEvent(const char *)

 • const char *getClickEvent(void)

QAllEvents Class

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • void accept(void)

 • void ignore(void)

 • int getKeyCode(void)

 • QString getKeyText(void)

 • int getModifiers(void)

 • int getx(void)

 • int gety(void)

 • int getglobalx(void)

 • int getglobaly(void)

 • int getbutton(void)

 • int getbuttons(void)

 • void setKeyPressEvent(const char *cStr)

 • void setMouseButtonPressEvent(const char *cStr)

 • void setMouseButtonReleaseEvent(const char *cStr)

 • void setMouseButtonDblClickEvent(const char *cStr)

 • void setMouseMoveEvent(const char *cStr)

 • void setCloseEvent(const char *cStr)

 • void setContextMenuEvent(const char *cStr)

 • void setDragEnterEvent(const char *cStr)

 • void setDragLeaveEvent(const char *cStr)

 • void setDragMoveEvent(const char *cStr)

 • void setDropEvent(const char *cStr)

 • void setEnterEvent(const char *cStr)

 • void setFocusInEvent(const char *cStr)

 • void setFocusOutEvent(const char *cStr)

 • void setKeyReleaseEvent(const char *cStr)

 • void setLeaveEvent(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonDblClickEvent(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonPressEvent(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonReleaseEvent(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseMoveEvent(const char *cStr)

 • void setMoveEvent(const char *cStr)

 • void setResizeEvent(const char *cStr)

 • void setWindowActivateEvent(const char *cStr)

 • void setWindowBlockedEvent(const char *cStr)

 • void setWindowDeactivateEvent(const char *cStr)

 • void setWindowStateChangeEvent(const char *cStr)

 • void setWindowUnblockedEvent(const char *cStr)

 • void setPaintEvent(const char *cStr)

 • void setChildAddedEvent(const char *cStr)

 • void setChildPolishedEvent(const char *cStr)

 • void setChildRemovedEvent(const char *cStr)

 • const char *getKeyPressEvent(void)

 • const char *getMouseButtonPressEvent(void)

 • const char *getMouseButtonReleaseEvent(void)

 • const char *getMouseButtonDblClickEvent(void)

 • const char *getMouseMoveEvent(void)

 • const char *getCloseEvent(void)

 • const char *getContextMenuEvent(void)

 • const char *getDragEnterEvent(void)

 • const char *getDragLeaveEvent(void)

 • const char *getDragMoveEvent(void)

 • const char *getDropEvent(void)

 • const char *getEnterEvent(void)

 • const char *getFocusInEvent(void)

 • const char *getFocusOutEvent(void)

 • const char *getKeyReleaseEvent(void)

 • const char *getLeaveEvent(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonDblClickEvent(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonPressEvent(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonReleaseEvent(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseMoveEvent(void)

 • const char *getMoveEvent(void)

 • const char *getResizeEvent(void)

 • const char *getWindowActivateEvent(void)

 • const char *getWindowBlockedEvent(void)

 • const char *getWindowDeactivateEvent(void)

 • const char *getWindowStateChangeEvent(void)

 • const char *getWindowUnblockedEvent(void)

 • const char *getPaintEvent(void)

 • const char *getChildAddedEvent(void)

 • const char *getChildPolishedEvent(void)

 • const char *getChildRemovedEvent(void)

 • void setEventOutput(bool x)

 • QObject *getParentObject(void)

 • QWidget *getParentWidget(void)

 • void setKeyPressFunc(const char *cStr)

 • void setMouseButtonPressFunc(const char *cStr)

 • void setMouseButtonReleaseFunc(const char *cStr)

 • void setMouseButtonDblClickFunc(const char *cStr)

 • void setMouseMoveFunc(const char *cStr)

 • void setCloseFunc(const char *cStr)

 • void setContextMenuFunc(const char *cStr)

 • void setDragEnterFunc(const char *cStr)

 • void setDragLeaveFunc(const char *cStr)

 • void setDragMoveFunc(const char *cStr)

 • void setDropFunc(const char *cStr)

 • void setEnterFunc(const char *cStr)

 • void setFocusInFunc(const char *cStr)

 • void setFocusOutFunc(const char *cStr)

 • void setKeyReleaseFunc(const char *cStr)

 • void setLeaveFunc(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonDblClickFunc(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonPressFunc(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseButtonReleaseFunc(const char *cStr)

 • void setNonClientAreaMouseMoveFunc(const char *cStr)

 • void setMoveFunc(const char *cStr)

 • void setResizeFunc(const char *cStr)

 • void setWindowActivateFunc(const char *cStr)

 • void setWindowBlockedFunc(const char *cStr)

 • void setWindowDeactivateFunc(const char *cStr)

 • void setWindowStateChangeFunc(const char *cStr)

 • void setWindowUnblockedFunc(const char *cStr)

 • void setPaintFunc(const char *cStr)

 • void setChildAddedFunc(const char *cStr)

 • void setChildPolishedFunc(const char *cStr)

 • void setChildRemovedFunc(const char *cStr)

 • const char *getKeyPressFunc(void)

 • const char *getMouseButtonPressFunc(void)

 • const char *getMouseButtonReleaseFunc(void)

 • const char *getMouseButtonDblClickFunc(void)

 • const char *getMouseMoveFunc(void)

 • const char *getCloseFunc(void)

 • const char *getContextMenuFunc(void)

 • const char *getDragEnterFunc(void)

 • const char *getDragLeaveFunc(void)

 • const char *getDragMoveFunc(void)

 • const char *getDropFunc(void)

 • const char *getEnterFunc(void)

 • const char *getFocusInFunc(void)

 • const char *getFocusOutFunc(void)

 • const char *getKeyReleaseFunc(void)

 • const char *getLeaveFunc(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonDblClickFunc(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonPressFunc(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseButtonReleaseFunc(void)

 • const char *getNonClientAreaMouseMoveFunc(void)

 • const char *getMoveFunc(void)

 • const char *getResizeFunc(void)

 • const char *getWindowActivateFunc(void)

 • const char *getWindowBlockedFunc(void)

 • const char *getWindowDeactivateFunc(void)

 • const char *getWindowStateChangeFunc(void)

 • const char *getWindowUnblockedFunc(void)

 • const char *getPaintFunc(void)

 • const char *getChildAddedFunc(void)

 • const char *getChildPolishedFunc(void)

 • const char *getChildRemovedFunc(void)

 • QDropEvent *getDropEventObject(void)

 • QDragMoveEvent *getDragMoveEventObject(void)

 • QDragEnterEvent *getDragEnterEventObject(void)

 • QDragLeaveEvent *getDragLeaveEventObject(void)

 • QChildEvent *getChildEventObject(void)

QApp Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html

Parent Class : QGuiApplication

 • void exec(void)

 • void quit(void)

 • void processEvents(void)

 • void styleWindows(void)

 • void styleWindowsVista(void)

 • void styleFusion(void)

 • void styleFusionBlack(void)

 • void styleFusionCustom(QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor,QColor)

 • void closeAllWindows(void)

 • Qt::KeyboardModifiers keyboardModifiers(void)

 • QClipboard *clipboard(void)

 • QStyle *style(void)

 • void aboutQt(void)

 • QWidget *activeModalWidget(void)

 • QWidget *activePopupWidget(void)

 • QWidget *activeWindow(void)

 • QWidget *focusWidget(void)

 • double titlebarHeight(void)

QAreaLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qarealegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QAreaSeries * series(void)

 • QLegendMarker::LegendMarkerType type(void)

QAreaSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qareaseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractSeries

 • QColor borderColor(void)

 • QBrush brush(void)

 • QColor color(void)

 • QLineSeries * lowerSeries(void)

 • QPen pen(void)

 • bool pointLabelsClipping(void)

 • QColor pointLabelsColor(void)

 • QFont pointLabelsFont(void)

 • QString pointLabelsFormat(void)

 • bool pointLabelsVisible(void)

 • bool pointsVisible(void)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setColor(QColor color)

 • void setLowerSeries(QLineSeries *series)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setPointLabelsClipping(bool enabled)

 • void setPointLabelsColor(QColor color)

 • void setPointLabelsFont(QFont font)

 • void setPointLabelsFormat(QString format)

 • void setPointLabelsVisible(bool visible)

 • void setPointsVisible(bool visible)

 • void setUpperSeries(QLineSeries *series)

 • QLineSeries * upperSeries(void)

 • void setborderColorChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setpointLabelsClippingChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsColorChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsFontChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsFormatChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsVisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getborderColorChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getpointLabelsClippingChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsColorChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsFontChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsFormatChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsVisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

QAspectEngine Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcore-qaspectengine.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QVector<Qt3DCore::QAbstractAspect *> aspects(void)

 • QVariant executeCommand(QString command)

 • void registerAspect(Qt3DCore::QAbstractAspect *aspect)

 • void registerAspect_2(QString name)

 • Qt3DCore::QEntityPtr rootEntity(void)

 • void setRootEntity(Qt3DCore::QEntityPtr root)

 • void unregisterAspect(Qt3DCore::QAbstractAspect *aspect)

 • void unregisterAspect_2(QString name)

QAxBase Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qaxbase.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QObject

 • QVariant asVariant(void)

 • QString control(void)

 • void disableClassInfo(void)

 • void disableEventSink(void)

 • void disableMetaObject(void)

 • QVariant dynamicCall(char *function)

 • QVariant dynamicCall_2(char *function,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_3(char *function,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_4(char *function,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_5(char *function,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_6(char *function,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_7(char *function,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_8(char *function,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_9(char *function,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QVariant dynamicCall_10(const char *function, QList<QVariant> )

 • QString generateDocumentation(void)

 • bool isNull(void)

 • QAxObject *querySubObject(const char *name)

 • QAxObject *querySubObject_2(const char *name,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_3(const char *name,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_4(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_5(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_6(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_7(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_8(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • QAxObject *querySubObject_9(const char *name,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant,QVariant)

 • bool setControl( QString )

 • QStringList verbs(void)

QAxObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qaxobject.html

Parameters : QString

Parent Class : QAxBase

 • bool doVerb(QString)

QAxWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qaxwidget.html

Parameters : QWidget *parent, Qt::WindowFlags f

Parent Class : QAxBase

 • bool doVerb(QString)

QAxWidget2 Class

Parameters : QString c, QWidget *parent, Qt::WindowFlags f

Parent Class : QAxWidget

QBarCategoryAxis Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbarcategoryaxis.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractAxis

 • void append(QStringList categories)

 • void append_2(QString category)

 • QString at(int index)

 • QStringList categories(void)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • void insert(int index, QString category)

 • QString max(void)

 • QString min(void)

 • void remove(QString category)

 • void replace(QString oldCategory, QString newCategory)

 • void setCategories(QStringList categories)

 • void setMax(QString max)

 • void setMin(QString min)

 • void setRange(QString minCategory, QString maxCategory)

 • void setcategoriesChangedEvent(const char *)

 • void setcountChangedEvent(const char *)

 • void setmaxChangedEvent(const char *)

 • void setminChangedEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • const char *getcategoriesChangedEvent(void)

 • const char *getcountChangedEvent(void)

 • const char *getmaxChangedEvent(void)

 • const char *getminChangedEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

QBarLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbarlegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QBarSet * barset(void)

 • QAbstractBarSeries * series(void)

QBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QBarSet Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbarset.html

Parameters : QString,QObject *

Parent Class : QObject

 • void append(qreal value)

 • void append_2(QList<qreal> values)

 • qreal at(int index)

 • QColor borderColor(void)

 • QBrush brush(void)

 • QColor color(void)

 • int count(void)

 • void insert(int index, qreal value)

 • QString label(void)

 • QBrush labelBrush(void)

 • QColor labelColor(void)

 • QFont labelFont(void)

 • QPen pen(void)

 • void remove(int index, int count)

 • void replace(int index, qreal value)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setColor(QColor color)

 • void setLabel(QString label)

 • void setLabelBrush(QBrush brush)

 • void setLabelColor(QColor color)

 • void setLabelFont(QFont font)

 • void setPen(QPen pen)

 • qreal sum(void)

 • void setborderColorChangedEvent(const char *)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setlabelBrushChangedEvent(const char *)

 • void setlabelChangedEvent(const char *)

 • void setlabelColorChangedEvent(const char *)

 • void setlabelFontChangedEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • void setvaluesAddedEvent(const char *)

 • void setvaluesRemovedEvent(const char *)

 • const char *getborderColorChangedEvent(void)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getlabelBrushChangedEvent(void)

 • const char *getlabelChangedEvent(void)

 • const char *getlabelColorChangedEvent(void)

 • const char *getlabelFontChangedEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

 • const char *getvaluesAddedEvent(void)

 • const char *getvaluesRemovedEvent(void)

QBitmap Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbitmap.html

Parameters : void

Parent Class : QPixmap

 • void clear(void)

 • void swap(QBitmap)

 • QBitmap transformed(QTransform)

 • QBitmap fromData(QSize, const uchar * bits, QImage::Format monoFormat)

 • QBitmap fromImage(QImage, Qt::ImageConversionFlags flags)

QBluetoothAddress Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothaddress.html

Parameters : void

 • void clear(void)

 • bool isNull(void)

 • QString toString(void)

 • quint64 toUInt64(void)

QBluetoothDeviceDiscoveryAgent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothdevicediscoveryagent.html

Parameters : QObject *

 • QList<QBluetoothDeviceInfo> discoveredDevices(void)

 • QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::Error error(void)

 • QString errorString(void)

 • QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::InquiryType inquiryType(void)

 • bool isActive(void)

 • void setInquiryType(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::InquiryType type)

 • void start(void)

 • void stop(void)

 • void setcanceledEvent(const char *)

 • void setdeviceDiscoveredEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • const char *getcanceledEvent(void)

 • const char *getdeviceDiscoveredEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getfinishedEvent(void)

QBluetoothDeviceInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothdeviceinfo.html

Parameters : void

 • QBluetoothAddress address(void)

 • bool isValid(void)

 • QBluetoothDeviceInfo::MajorDeviceClass majorDeviceClass(void)

 • quint8 minorDeviceClass(void)

 • QString name(void)

 • qint16 rssi(void)

 • QBluetoothDeviceInfo::ServiceClasses serviceClasses(void)

 • QList<QBluetoothUuid> serviceUuids(QBluetoothDeviceInfo::DataCompleteness *completeness)

 • QBluetoothDeviceInfo::DataCompleteness serviceUuidsCompleteness(void)

 • void setCached(bool cached)

 • void setServiceUuids(QList<QBluetoothUuid> uuids, QBluetoothDeviceInfo::DataCompleteness completeness)

QBluetoothHostInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothhostinfo.html

Parameters : void

 • QBluetoothAddress address(void)

 • QString name(void)

 • void setAddress(QBluetoothAddress address)

 • void setName(QString name)

QBluetoothLocalDevice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothlocaldevice.html

Parameters : QObject *

 • QBluetoothAddress address(void)

 • QBluetoothLocalDevice::HostMode hostMode(void)

 • bool isValid(void)

 • QString name(void)

 • QBluetoothLocalDevice::Pairing pairingStatus(QBluetoothAddress address)

 • void powerOn(void)

 • void requestPairing(QBluetoothAddress address, QBluetoothLocalDevice::Pairing pairing)

 • void setHostMode(QBluetoothLocalDevice::HostMode mode)

 • void pairingConfirmation(bool accept)

 • QList<QBluetoothHostInfo> allDevices(void)

 • void setdeviceConnectedEvent(const char *)

 • void setdeviceDisconnectedEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void sethostModeStateChangedEvent(const char *)

 • void setpairingDisplayConfirmationEvent(const char *)

 • void setpairingDisplayPinCodeEvent(const char *)

 • void setpairingFinishedEvent(const char *)

 • const char *getdeviceConnectedEvent(void)

 • const char *getdeviceDisconnectedEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *gethostModeStateChangedEvent(void)

 • const char *getpairingDisplayConfirmationEvent(void)

 • const char *getpairingDisplayPinCodeEvent(void)

 • const char *getpairingFinishedEvent(void)

QBluetoothServer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothserver.html

Parameters : QBluetoothServiceInfo::Protocol,QObject *

Parent Class : QObject

 • void close(void)

 • QBluetoothServer::Error error(void)

 • bool hasPendingConnections(void)

 • bool isListening(void)

 • bool listen(QBluetoothAddress address, quint16 port)

 • QBluetoothServiceInfo listen_2(QBluetoothUuid uuid, QString serviceName))

 • int maxPendingConnections(void)

 • QBluetoothSocket * nextPendingConnection(void)

 • QBluetooth::SecurityFlags securityFlags(void)

 • QBluetoothAddress serverAddress(void)

 • quint16 serverPort(void)

 • QBluetoothServiceInfo::Protocol serverType(void)

 • void setMaxPendingConnections(int numConnections)

 • void setSecurityFlags(QBluetooth::SecurityFlags security)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setnewConnectionEvent(const char *)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getnewConnectionEvent(void)

QBluetoothServiceDiscoveryAgent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothservicediscoveryagent.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QList<QBluetoothServiceInfo> discoveredServices(void)

 • QBluetoothServiceDiscoveryAgent::Error error(void)

 • QString errorString(void)

 • bool isActive(void)

 • QBluetoothAddress remoteAddress(void)

 • bool setRemoteAddress(QBluetoothAddress address)

 • void setUuidFilter(QList<QBluetoothUuid> uuids)

 • void setUuidFilter_2(QBluetoothUuid uuid)

 • QList<QBluetoothUuid> uuidFilter(void)

 • void clear(void)

 • void start(QBluetoothServiceDiscoveryAgent::DiscoveryMode mode)

 • void stop(void)

 • void setcanceledEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • void setserviceDiscoveredEvent(const char *)

 • const char *getcanceledEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getfinishedEvent(void)

 • const char *getserviceDiscoveredEvent(void)

QBluetoothServiceInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothserviceinfo.html

Parameters : void

 • QVariant attribute(quint16 attributeId)

 • QList<quint16> attributes(void)

 • bool contains(quint16 attributeId)

 • QBluetoothDeviceInfo device(void)

 • bool isComplete(void)

 • bool isRegistered(void)

 • bool isValid(void)

 • QBluetoothServiceInfo::Sequence protocolDescriptor(QBluetoothUuid::ProtocolUuid protocol)

 • int protocolServiceMultiplexer(void)

 • bool registerService(QBluetoothAddress localAdapter))

 • void removeAttribute(quint16 attributeId)

 • int serverChannel(void)

 • quint8 serviceAvailability(void)

 • QList<QBluetoothUuid> serviceClassUuids(void)

 • QString serviceDescription(void)

 • QString serviceName(void)

 • QString serviceProvider(void)

 • QBluetoothUuid serviceUuid(void)

 • void setAttribute(quint16 attributeId, QVariant value)

 • void setAttribute_2(quint16 attributeId, QBluetoothUuid value)

 • void setAttribute_3(quint16 attributeId, QBluetoothServiceInfo::Sequence value)

 • void setDevice(QBluetoothDeviceInfo device)

 • void setServiceAvailability(quint8 availability)

 • void setServiceDescription(QString description)

 • void setServiceName(QString name)

 • void setServiceProvider(QString provider)

 • void setServiceUuid(QBluetoothUuid uuid)

 • bool unregisterService(void)

QBluetoothSocket Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothsocket.html

Parameters : QBluetoothServiceInfo::Protocol,QObject *

Parent Class : QIODevice

 • void abort(void)

 • void connectToService(QBluetoothServiceInfo service, QIODevice::OpenMode openMode)

 • void connectToService_2(QBluetoothAddress address, QBluetoothUuid uuid, QIODevice::OpenMode openMode)

 • void connectToService_3(QBluetoothAddress address, quint16 port, QIODevice::OpenMode openMode)

 • void disconnectFromService(void)

 • QBluetoothSocket::SocketError error(void)

 • QString errorString(void)

 • QBluetoothAddress localAddress(void)

 • QString localName(void)

 • quint16 localPort(void)

 • QBluetoothAddress peerAddress(void)

 • QString peerName(void)

 • quint16 peerPort(void)

 • bool setSocketDescriptor(int socketDescriptor, QBluetoothServiceInfo::Protocol socketType, QBluetoothSocket::SocketState socketState, QIODevice::OpenMode openMode)

 • int socketDescriptor(void)

 • QBluetoothServiceInfo::Protocol socketType(void)

 • QBluetoothSocket::SocketState state(void)

 • void setconnectedEvent(const char *)

 • void setdisconnectedEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • const char *getconnectedEvent(void)

 • const char *getdisconnectedEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

QBluetoothTransferManager Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothtransfermanager.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QBluetoothTransferReply * put(QBluetoothTransferRequest request, QIODevice *data)

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • const char *getfinishedEvent(void)

QBluetoothTransferReply Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothtransferreply.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QBluetoothTransferManager * manager(void)

 • QBluetoothTransferRequest request(void)

 • void abort(void)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • void settransferProgressEvent(const char *)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getfinishedEvent(void)

 • const char *gettransferProgressEvent(void)

QBluetoothTransferRequest Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothtransferrequest.html

Parameters : QBluetoothAddress

 • QBluetoothAddress address(void)

 • QVariant attribute(QBluetoothTransferRequest::Attribute code, QVariant defaultValue))

 • void setAttribute(QBluetoothTransferRequest::Attribute code, QVariant value)

QBluetoothUuid Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbluetoothuuid.html

Parameters : void

Parent Class : QUuid

 • int minimumSize(void)

 • quint16 toUInt16(bool *ok)

 • quint32 toUInt32(bool *ok)

 • quint128 toUInt128(void)

QBoxLayout Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qboxlayout.html

Parameters : QBoxLayout::Direction dir, QWidget *parent

Parent Class : QLayout

 • void addLayout(QLayout * layout, int stretch )

 • void addSpacerItem(QSpacerItem * spacerItem)

 • void addSpacing(int size)

 • void addStretch(int stretch )

 • void addStrut(int size)

 • void addWidget(QWidget * widget, int stretch , Qt::Alignment alignment )

 • QBoxLayout::Direction direction(void)

 • void insertLayout(int index, QLayout * layout, int stretch )

 • void insertSpacerItem(int index, QSpacerItem * spacerItem)

 • void insertSpacing(int index, int size)

 • void insertStretch(int index, int stretch )

 • void insertWidget(int index, QWidget * widget, int stretch , Qt::Alignment alignment )

 • void setDirection(QBoxLayout::Direction direction)

 • void setSpacing(int spacing)

 • void setStretch(int index, int stretch)

 • bool setStretchFactor(QWidget * widget, int stretch)

 • bool setStretchFactor_2(QLayout * layout, int stretch)

 • int spacing(void)

 • int stretch(int index)

QBoxPlotLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qboxplotlegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QBoxPlotSeries * series(void)

 • QLegendMarker::LegendMarkerType type(void)

QBoxPlotSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qboxplotseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractSeries

 • bool append(QBoxSet *set)

 • bool append_2(QList<QBoxSet *> sets)

 • bool boxOutlineVisible(void)

 • QList<QBoxSet *> boxSets(void)

 • qreal boxWidth(void)

 • QBrush brush(void)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • bool insert(int index, QBoxSet *set)

 • QPen pen(void)

 • bool remove(QBoxSet *set)

 • void setBoxOutlineVisible(bool visible)

 • void setBoxWidth(qreal width)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setPen(QPen pen)

 • bool take(QBoxSet *set)

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

 • void setboxOutlineVisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setboxWidthChangedEvent(const char *)

 • void setboxsetsAddedEvent(const char *)

 • void setboxsetsRemovedEvent(const char *)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcountChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getboxOutlineVisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getboxWidthChangedEvent(void)

 • const char *getboxsetsAddedEvent(void)

 • const char *getboxsetsRemovedEvent(void)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcountChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

QBoxSet Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qboxset.html

Parameters : QString,QObject *

Parent Class : QObject

 • void append(qreal value)

 • void append_2(QList<qreal> values)

 • qreal at(int index)

 • QBrush brush(void)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • QString label(void)

 • QPen pen(void)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setLabel(QString label)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setValue(int index, qreal value)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclearedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • void setvaluesChangedEvent(const char *)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclearedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

 • const char *getvaluesChangedEvent(void)

QBrush Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbrush.html

Parameters : void

 • QMatrix matrix(void)

 • void setMatrix(QMatrix)

 • QColor color(void)

 • QGradient *gradient(void)

 • bool isOpaque(void)

 • void setColor(QColor)

 • void setStyle(Qt::BrushStyle style)

 • void setTexture(QPixmap)

 • void setTextureImage(QImage)

 • void setTransform(QTransform)

 • int style(void)

 • void swap(QBrush)

 • QPixmap texture(void)

 • QImage textureImage(void)

 • QTransform transform(void)

QBuffer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbuffer.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QIODevice

 • QByteArray buffer(void)

 • QByteArray data(void)

 • void setBuffer(QByteArray *byteArray)

 • void setData(QByteArray data)

 • void setData_2(char *data, int size)

QButtonGroup Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbuttongroup.html

Parameters : QObject *parent

 • void addButton(QAbstractButton *button, int id)

 • QAbstractButton *button(int id)

 • QAbstractButton *checkedButton(void)

 • int checkedId(void)

 • bool exclusive(void)

 • int id(QAbstractButton *button)

 • void removeButton(QAbstractButton *button)

 • void setExclusive(bool)

 • void setId(QAbstractButton *button, int id)

 • void setbuttonClickedEvent(const char *)

 • void setbuttonPressedEvent(const char *)

 • void setbuttonReleasedEvent(const char *)

 • const char *getbuttonClickedEvent(void)

 • const char *getbuttonPressedEvent(void)

 • const char *getbuttonReleasedEvent(void)

QByteArray Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qbytearray.html

Parameters : void

 • QByteArray append(const char *str)

 • QByteArray append_2(const char *str,int size)

 • char at(int i)

 • int capacity(void)

 • void chop(int n)

 • void clear(void)

 • const char *constData(void)

 • bool contains(const char *str)

 • int count(const char *str)

 • const char *data(void)

 • bool endsWith(const char *str)

 • QByteArray fill(char ch, int size)

 • int indexOf(const char *str, int from)

 • QByteArray insert(int i, const char *str, int len)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isNull(void)

 • int lastIndexOf(const char *str, int from)

 • QByteArray left(int len)

 • QByteArray leftJustified(int width, char fill, bool truncate)

 • int length(void)

 • QByteArray mid(int pos, int len)

 • QByteArray prepend(const char *str, int len)

 • void push_back(const char *str)

 • void push_front(const char *str)

 • QByteArray remove(int pos, int len)

 • QByteArray repeated(int times)

 • QByteArray replace(int pos, int len, const char *after, int alen)

 • QByteArray replace_2(int pos, int len, QByteArray after)

 • QByteArray replace_3(int pos, int len, const char *after)

 • QByteArray replace_4(char before, const char *after)

 • QByteArray replace_5(char before, QByteArray after)

 • QByteArray replace_6(const char *before, const char *after)

 • QByteArray replace_7(const char *before, int bsize, const char *after, int asize)

 • QByteArray replace_8(const QByteArray before, QByteArray after)

 • QByteArray replace_9(const QByteArray before, const char *after)

 • QByteArray replace_10(const char *before, QByteArray after)

 • QByteArray replace_11(char before, char after)

 • void reserve(int size)

 • void resize(int size)

 • QByteArray right(int len)

 • QByteArray rightJustified(int width, char fill, bool truncate)

 • QByteArray setNum(int n, int base)

 • QByteArray setRawData(const char *data, uint size)

 • QByteArray simplified(void)

 • int size(void)

 • void squeeze(void)

 • bool startsWith(const char *str)

 • void swap(QByteArray other)

 • QByteArray toBase64(void)

 • double toDouble(bool * ok)

 • float toFloat(bool * ok)

 • QByteArray toHex(void)

 • int toInt(bool *ok, int base)

 • long toLong(bool *ok, int base)

 • qlonglong toLongLong(bool *ok, int base)

 • QByteArray toLower(void)

 • QByteArray toPercentEncoding(QByteArray,QByteArray, char percent)

 • short toShort(bool *ok, int base)

 • int toUInt(bool *ok, int base)

 • int toULong(bool *ok, int base)

 • int toULongLong(bool * ok, int base)

 • int toUShort(bool * ok, int base)

 • QByteArray toUpper(void)

 • QByteArray trimmed(void)

 • void truncate(int pos)

 • QByteArray fromBase64(QByteArray)

 • QByteArray fromHex(QByteArray)

 • QByteArray fromPercentEncoding(QByteArray, char percent)

 • QByteArray fromRawData(const char *data, int size)

 • QByteArray number(int n, int base)

QCalendarWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcalendarwidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • int dateEditAcceptDelay(void)

 • QMap<QDate, QTextCharFormat> dateTextFormat(void)

 • QTextCharFormat dateTextFormat_2(QDate date)

 • Qt::DayOfWeek firstDayOfWeek(void)

 • QTextCharFormat headerTextFormat(void)

 • QCalendarWidget::HorizontalHeaderFormat horizontalHeaderFormat(void)

 • bool isDateEditEnabled(void)

 • bool isGridVisible(void)

 • bool isNavigationBarVisible(void)

 • QDate maximumDate(void)

 • QDate minimumDate(void)

 • int monthShown(void)

 • QDate selectedDate(void)

 • QCalendarWidget::SelectionMode selectionMode(void)

 • void setDateEditAcceptDelay(int delay)

 • void setDateEditEnabled(bool enable)

 • void setDateTextFormat(QDate date, QTextCharFormat format)

 • void setFirstDayOfWeek(Qt::DayOfWeek dayOfWeek)

 • void setHeaderTextFormat(QTextCharFormat format)

 • void setHorizontalHeaderFormat(QCalendarWidget::HorizontalHeaderFormat format)

 • void setMaximumDate(QDate date)

 • void setMinimumDate(QDate date)

 • void setSelectionMode(QCalendarWidget::SelectionMode mode)

 • void setVerticalHeaderFormat(QCalendarWidget::VerticalHeaderFormat format)

 • void setWeekdayTextFormat(Qt::DayOfWeek dayOfWeek, QTextCharFormat format)

 • QCalendarWidget::VerticalHeaderFormat verticalHeaderFormat(void)

 • QTextCharFormat weekdayTextFormat(Qt::DayOfWeek dayOfWeek)

 • int yearShown(void)

 • void setCurrentPage(int year, int month)

 • void setDateRange(QDate min, QDate max)

 • void setGridVisible(bool show)

 • void setNavigationBarVisible(bool visible)

 • void setSelectedDate(QDate date)

 • void showNextMonth(void)

 • void showNextYear(void)

 • void showPreviousMonth(void)

 • void showPreviousYear(void)

 • void showSelectedDate(void)

 • void showToday(void)

 • void setactivatedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcurrentPageChangedEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • const char *getactivatedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcurrentPageChangedEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

QCamera Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qcamera.html

Parameters : void

Parent Class : QMediaObject

 • QCamera::CaptureModes captureMode(void)

 • QCamera::Error error(void)

 • QString errorString(void)

 • QCameraExposure * exposure(void)

 • QCameraFocus * focus(void)

 • QCameraImageProcessing * imageProcessing(void)

 • bool isCaptureModeSupported(QCamera::CaptureModes mode)

 • QCamera::LockStatus lockStatus(void)

 • QCamera::LockStatus lockStatus_2(QCamera::LockType lockType)

 • QCamera::LockTypes requestedLocks(void)

 • void setViewfinder(QVideoWidget * viewfinder)

 • void setViewfinder_2(QGraphicsVideoItem * viewfinder)

 • void setViewfinder_3(QAbstractVideoSurface * surface)

 • QCamera::State state(void)

 • QCamera::Status status(void)

 • QCamera::LockTypes supportedLocks(void)

 • void load(void)

 • void searchAndLock(void)

 • void searchAndLock_2(QCamera::LockTypes locks)

 • void setCaptureMode(QCamera::CaptureModes mode)

 • void start(void)

 • void stop(void)

 • void unload(void)

 • void unlock(void)

 • void unlock_2(QCamera::LockTypes locks)

QCameraImageCapture Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcameraimagecapture.html

Parameters : QMediaObject * mediaObject

 • QMultimedia::AvailabilityStatus availability(void)

 • QVideoFrame::PixelFormat bufferFormat(void)

 • QCameraImageCapture::CaptureDestinations captureDestination(void)

 • QImageEncoderSettings encodingSettings(void)

 • QCameraImageCapture::Error error(void)

 • QString errorString(void)

 • QString imageCodecDescription( QString codec)

 • bool isAvailable(void)

 • bool isCaptureDestinationSupported(QCameraImageCapture::CaptureDestinations destination)

 • bool isReadyForCapture(void)

 • void setBufferFormat( QVideoFrame::PixelFormat format)

 • void setCaptureDestination(QCameraImageCapture::CaptureDestinations destination)

 • void setEncodingSettings( QImageEncoderSettings settings)

 • QList<QVideoFrame::PixelFormat> supportedBufferFormats(void)

 • QStringList supportedImageCodecs(void)

 • QList<QSize> supportedResolutions( QImageEncoderSettings settings , bool * continuous )

 • void cancelCapture(void)

 • int capture( QString file )

QCameraLens Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qcameralens.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float aspectRatio(void)

 • float bottom(void)

 • float exposure(void)

 • float farPlane(void)

 • float fieldOfView(void)

 • float left(void)

 • float nearPlane(void)

 • QMatrix4x4 projectionMatrix(void)

 • Qt3DRender::QCameraLens::ProjectionType projectionType(void)

 • float right(void)

 • void setFrustumProjection(float left, float right, float bottom, float top, float nearPlane, float farPlane)

 • void setOrthographicProjection(float left, float right, float bottom, float top, float nearPlane, float farPlane)

 • void setPerspectiveProjection(float fieldOfView, float aspectRatio, float nearPlane, float farPlane)

 • float top(void)

 • void setBottom(float bottom)

 • void setExposure(float exposure)

 • void setFarPlane(float farPlane)

 • void setFieldOfView(float fieldOfView)

 • void setLeft(float left)

 • void setNearPlane(float nearPlane)

 • void setProjectionMatrix(QMatrix4x4 projectionMatrix)

 • void setProjectionType(Qt3DRender::QCameraLens::ProjectionType projectionType)

 • void setRight(float right)

 • void setTop(float top)

QCameraSelector Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qcameraselector .html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • Qt3DCore::QEntity * camera(void)

 • void setCamera(Qt3DCore::QEntity *camera)

QCameraViewfinder Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcameraviewfinder.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QVideoWidget

QCandlestickLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcandlesticklegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QCandlestickSeries * series(void)

 • QLegendMarker::LegendMarkerType type(void)

QCandlestickModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcandlestickmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • Qt::Orientation orientation(void)

 • QCandlestickSeries * series(void)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSeries(QCandlestickSeries *series)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

QCandlestickSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcandlestickseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractSeries

 • bool append(QCandlestickSet *set)

 • bool append_2(QList<QCandlestickSet *> sets)

 • bool bodyOutlineVisible(void)

 • qreal bodyWidth(void)

 • QBrush brush(void)

 • bool capsVisible(void)

 • qreal capsWidth(void)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • QColor decreasingColor(void)

 • QColor increasingColor(void)

 • bool insert(int index, QCandlestickSet *set)

 • qreal maximumColumnWidth(void)

 • qreal minimumColumnWidth(void)

 • QPen pen(void)

 • bool remove(QCandlestickSet *set)

 • bool remove_2(QList<QCandlestickSet *> sets)

 • void setBodyOutlineVisible(bool bodyOutlineVisible)

 • void setBodyWidth(qreal bodyWidth)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setCapsVisible(bool capsVisible)

 • void setCapsWidth(qreal capsWidth)

 • void setDecreasingColor(QColor decreasingColor)

 • void setIncreasingColor(QColor increasingColor)

 • void setMaximumColumnWidth(qreal maximumColumnWidth)

 • void setMinimumColumnWidth(qreal minimumColumnWidth)

 • void setPen(QPen pen)

 • QList<QCandlestickSet *> sets(void)

 • bool take(QCandlestickSet *set)

 • void setbodyOutlineVisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setbodyWidthChangedEvent(const char *)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setcandlestickSetsAddedEvent(const char *)

 • void setcandlestickSetsRemovedEvent(const char *)

 • void setcapsVisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setcapsWidthChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcountChangedEvent(const char *)

 • void setdecreasingColorChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setincreasingColorChangedEvent(const char *)

 • void setmaximumColumnWidthChangedEvent(const char *)

 • void setminimumColumnWidthChangedEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getbodyOutlineVisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getbodyWidthChangedEvent(void)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getcandlestickSetsAddedEvent(void)

 • const char *getcandlestickSetsRemovedEvent(void)

 • const char *getcapsVisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getcapsWidthChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcountChangedEvent(void)

 • const char *getdecreasingColorChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getincreasingColorChangedEvent(void)

 • const char *getmaximumColumnWidthChangedEvent(void)

 • const char *getminimumColumnWidthChangedEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

QCandlestickSet Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcandlestickset.html

Parameters : qreal,QObject *

Parent Class : QObject

 • QBrush brush(void)

 • qreal close(void)

 • qreal high(void)

 • qreal low(void)

 • qreal open(void)

 • QPen pen(void)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setClose(qreal close)

 • void setHigh(qreal high)

 • void setLow(qreal low)

 • void setOpen(qreal open)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setTimestamp(qreal timestamp)

 • qreal timestamp(void)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcloseChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethighChangedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setlowChangedEvent(const char *)

 • void setopenChangedEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void settimestampChangedEvent(const char *)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcloseChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethighChangedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getlowChangedEvent(void)

 • const char *getopenChangedEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *gettimestampChangedEvent(void)

QCategoryAxis Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcategoryaxis.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QValueAxis

 • void append(QString categoryLabel, qreal categoryEndValue)

 • QStringList categoriesLabels(void)

 • int count(void)

 • qreal endValue(QString categoryLabel)

 • QCategoryAxis::AxisLabelsPosition labelsPosition(void)

 • void remove(QString categoryLabel)

 • void replaceLabel(QString oldLabel, QString newLabel)

 • void setLabelsPosition(QCategoryAxis::AxisLabelsPosition position)

 • void setStartValue(qreal min)

 • qreal startValue(QString categoryLabel)

 • void setcategoriesChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsPositionChangedEvent(const char *)

 • const char *getcategoriesChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsPositionChangedEvent(void)

QChar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qchar.html

Parameters : int

 • QChar::Category category(void)

 • uchar cell(void)

 • unsigned char combiningClass(void)

 • QString decomposition(void)

 • QChar::Decomposition decompositionTag(void)

 • int digitValue(void)

 • QChar::Direction direction(void)

 • bool hasMirrored(void)

 • bool isDigit(void)

 • bool isHighSurrogate(void)

 • bool isLetter(void)

 • bool isLetterOrNumber(void)

 • bool isLowSurrogate(void)

 • bool isLower(void)

 • bool isMark(void)

 • bool isNonCharacter(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isNumber(void)

 • bool isPrint(void)

 • bool isPunct(void)

 • bool isSpace(void)

 • bool isSurrogate(void)

 • bool isSymbol(void)

 • bool isTitleCase(void)

 • bool isUpper(void)

 • QChar mirroredChar(void)

 • uchar row(void)

 • QChar::Script script(void)

 • QChar toCaseFolded(void)

 • char toLatin1(void)

 • QChar toLower(void)

 • QChar toTitleCase(void)

 • QChar toUpper(void)

 • ushort unicode(void)

 • ushort unicode_2(void)

 • QChar::UnicodeVersion unicodeVersion(void)

 • QChar::Category category_2(uint ucs4)

 • unsigned char combiningClass_2(uint ucs4)

 • QChar::UnicodeVersion currentUnicodeVersion(void)

 • QString decomposition_2(uint ucs4)

 • QChar::Decomposition decompositionTag_2(uint ucs4)

 • int digitValue_2(uint ucs4)

 • QChar::Direction direction_2(uint ucs4)

 • QChar fromLatin1(char c)

 • bool hasMirrored_2(uint ucs4)

 • ushort highSurrogate(uint ucs4)

 • bool isDigit_2(uint ucs4)

 • bool isHighSurrogate_2(uint ucs4)

 • bool isLetter_2(uint ucs4)

 • bool isLetterOrNumber_2(uint ucs4)

 • bool isLowSurrogate_2(uint ucs4)

 • bool isLower_2(uint ucs4)

 • bool isMark_2(uint ucs4)

 • bool isNonCharacter_2(uint ucs4)

 • bool isNumber_2(uint ucs4)

 • bool isPrint_2(uint ucs4)

 • bool isPunct_2(uint ucs4)

 • bool isSpace_2(uint ucs4)

 • bool isSurrogate_2(uint ucs4)

 • bool isSymbol_2(uint ucs4)

 • bool isTitleCase_2(uint ucs4)

 • bool isUpper_2(uint ucs4)

 • ushort lowSurrogate(uint ucs4)

 • uint mirroredChar_2(uint ucs4)

 • bool requiresSurrogates(uint ucs4)

 • QChar::Script script_2(uint ucs4)

 • uint surrogateToUcs4(ushort high, ushort low)

 • uint surrogateToUcs4_2(QChar high, QChar low)

 • uint toCaseFolded_2(uint ucs4)

 • uint toLower_2(uint ucs4)

 • uint toTitleCase_2(uint ucs4)

 • uint toUpper_2(uint ucs4)

 • QChar::UnicodeVersion unicodeVersion_2(uint ucs4)

QChart Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qchart.html

Parameters : QGraphicsItem *,Qt::WindowFlags

Parent Class : QGraphicsWidget

 • void addAxis(QAbstractAxis *axis, Qt::Alignment alignment)

 • void addSeries(QAbstractSeries *series)

 • int animationDuration(void)

 • QEasingCurve animationEasingCurve(void)

 • QChart::AnimationOptions animationOptions(void)

 • QList<QAbstractAxis *> axes(Qt::Orientations orientation, QAbstractSeries *series)

 • QBrush backgroundBrush(void)

 • QPen backgroundPen(void)

 • qreal backgroundRoundness(void)

 • QChart::ChartType chartType(void)

 • void createDefaultAxes(void)

 • bool isBackgroundVisible(void)

 • bool isDropShadowEnabled(void)

 • bool isPlotAreaBackgroundVisible(void)

 • bool isZoomed(void)

 • QLegend *legend(void)

 • QLocale locale(void)

 • bool localizeNumbers(void)

 • QPointF mapToPosition(QPointF value, QAbstractSeries *series)

 • QPointF mapToValue(QPointF position, QAbstractSeries *series)

 • QMargins margins(void)

 • QRectF plotArea(void)

 • QBrush plotAreaBackgroundBrush(void)

 • QPen plotAreaBackgroundPen(void)

 • void removeAllSeries(void)

 • void removeAxis(QAbstractAxis *axis)

 • void removeSeries(QAbstractSeries *series)

 • void scroll(qreal dx, qreal dy)

 • QList<QAbstractSeries *> series(void)

 • void setAnimationDuration(int msecs)

 • void setAnimationEasingCurve(QEasingCurve curve)

 • void setAnimationOptions(QChart::AnimationOptions options)

 • void setBackgroundBrush(QBrush brush)

 • void setBackgroundPen(QPen pen)

 • void setBackgroundRoundness(qreal diameter)

 • void setBackgroundVisible(bool visible)

 • void setDropShadowEnabled(bool enabled)

 • void setLocale(QLocale locale)

 • void setLocalizeNumbers(bool localize)

 • void setMargins(QMargins margins)

 • void setPlotArea(QRectF rect)

 • void setPlotAreaBackgroundBrush(QBrush brush)

 • void setPlotAreaBackgroundPen(QPen pen)

 • void setPlotAreaBackgroundVisible(bool visible)

 • void setTheme(QChart::ChartTheme theme)

 • void setTitle(QString title)

 • void setTitleBrush(QBrush brush)

 • void setTitleFont(QFont font)

 • QChart::ChartTheme theme(void)

 • QString title(void)

 • QBrush titleBrush(void)

 • QFont titleFont(void)

 • void zoom(qreal factor)

 • void zoomIn(void)

 • void zoomIn_2(QRectF rect)

 • void zoomOut(void)

 • void zoomReset(void)

 • void setplotAreaChangedEvent(const char *)

 • const char *getplotAreaChangedEvent(void)

QChartView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qchartview.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QGraphicsView

 • QChart * chart(void)

 • QChartView::RubberBands rubberBand(void)

 • void setChart(QChart *chart)

 • void setRubberBand(QChartView::RubberBands rubberBand)

QCheckBox Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcheckbox.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractButton

 • int checkState(void)

 • bool isTristate(void)

 • void setCheckState(Qt::CheckState state)

 • void setTristate(bool y)

 • QSize minimumSizeHint(void)

 • QSize sizeHint(void)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void settoggledEvent(const char *)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *gettoggledEvent(void)

QChildEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qchildevent.html

Parameters : QEvent::Type,QObject *

Parent Class : QEvent

 • bool added(void)

 • QObject *child(void)

 • bool polished(void)

 • bool removed(void)

QClipboard Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qclipboard.html

 • void clear(QClipboard::Mode mode)

 • QImage image(QClipboard::Mode mode)

 • QMimeData * mimeData(QClipboard::Mode mode)

 • bool ownsClipboard(void)

 • bool ownsFindBuffer(void)

 • bool ownsSelection(void)

 • QPixmap pixmap(QClipboard::Mode mode)

 • void setImage(QImage image, QClipboard::Mode mode)

 • void setMimeData(QMimeData * src, QClipboard::Mode mode)

 • void setPixmap(QPixmap pixmap, QClipboard::Mode mode)

 • void setText(QString text, QClipboard::Mode mode)

 • bool supportsFindBuffer(void)

 • bool supportsSelection(void)

 • QString text(QClipboard::Mode mode)

QColor Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcolor.html

Parameters : void

 • int alpha(void)

 • double alphaF(void)

 • int black(void)

 • double blackF(void)

 • int blue(void)

 • double blueF(void)

 • QColor convertTo(QColor::Spec colorSpec)

 • int cyan(void)

 • double cyanF(void)

 • QColor darker(int factor)

 • void getCmyk(int *c, int *m, int *y, int *k, int *a)

 • void getCmykF(qreal *c, qreal *m, qreal *y, qreal *k, qreal *a)

 • void getHsl(int *h, int *s, int *l, int *a)

 • void getHslF(qreal *h, qreal *s, qreal *l, qreal *a)

 • void getHsv(int *h, int *s, int *v, int *a)

 • void getHsvF(qreal *h, qreal *s, qreal *v, qreal *a)

 • void getRgb(int *r, int *g, int *b, int *a)

 • void getRgbF(qreal *r, qreal *g, qreal *b, qreal *a)

 • int green(void)

 • double greenF(void)

 • int hslHue(void)

 • double hslHueF(void)

 • int hslSaturation(void)

 • double hslSaturationF(void)

 • int hsvHue(void)

 • double hsvHueF(void)

 • int hsvSaturation(void)

 • double hsvSaturationF(void)

 • int hue(void)

 • double hueF(void)

 • bool isValid(void)

 • QColor lighter(int factor)

 • int lightness(void)

 • double lightnessF(void)

 • int magenta(void)

 • double magentaF(void)

 • QString name(void)

 • int red(void)

 • double redF(void)

 • QRgb rgb(void)

 • QRgb rgba(void)

 • int saturation(void)

 • double saturationF(void)

 • void setAlpha(int alpha)

 • void setAlphaF(double alpha)

 • void setBlue(int blue)

 • void setBlueF(double blue)

 • void setCmyk(int c, int m, int y, int k, int a)

 • void setCmykF(double c, double m, double y, double k, double a)

 • void setGreen(int green)

 • void setGreenF(double green)

 • void setHsl(int h, int s, int l, int a)

 • void setHslF(double h, double s, double l, double a)

 • void setHsv(int h, int s, int v, int a)

 • void setHsvF(double h, double s, double v, double a)

 • void setNamedColor(QString)

 • void setRed(int red)

 • void setRedF(double red)

 • void setRgb(int r, int g, int b, int a)

 • void setRgbF(double r, double g, double b, double a)

 • void setRgba(QRgb rgba)

 • int spec(void)

 • QColor toCmyk(void)

 • QColor toHsl(void)

 • QColor toHsv(void)

 • QColor toRgb(void)

 • int value(void)

 • double valueF(void)

 • int yellow(void)

 • double yellowF(void)

 • QStringList colorNames(void)

 • QColor fromCmyk(int c, int m, int y, int k, int a)

 • QColor fromCmykF(double c, double m, double y, double k, double a)

 • QColor fromHsl(int h, int s, int l, int a)

 • QColor fromHslF(double h, double s, double l, double a)

 • QColor fromHsv(int h, int s, int v, int a)

 • QColor fromHsvF(double h, double s, double v, double a)

 • QColor fromRgb(int r, int g, int b, int a)

 • QColor fromRgbF(double r, double g, double b, double a)

 • QColor fromRgba(QRgb rgba)

 • bool isValidColor(QString)

QColorDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcolordialog.html

Parameters : void

Parent Class : QDialog

 • QColor currentColor(void)

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QColorDialog::ColorDialogOptions options(void)

 • QColor selectedColor(void)

 • void setCurrentColor(QColor color)

 • void setOption(QColorDialog::ColorDialogOption option, bool on)

 • void setOptions(QColorDialog::ColorDialogOptions options)

 • bool testOption(QColorDialog::ColorDialogOption option)

 • QColor customColor(int index)

 • int customCount(void)

 • QColor getColor_2(QColor initial, QWidget * parent, QString title, QColorDialog::ColorDialogOptions options)

 • void setCustomColor(int index, QColor color)

 • void setStandardColor(int index, QColor color)

 • QColor standardColor(int index)

 • void setcolorSelectedEvent(const char *)

 • void setcurrentColorChangedEvent(const char *)

 • const char *getcolorSelectedEvent(void)

 • const char *getcurrentColorChangedEvent(void)

 • int getcolor(void)

QComboBox Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcombobox.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • void addItem(QString,int)

 • void addItems(QStringList)

 • QCompleter *completer(void)

 • int count(void)

 • int currentIndex(void)

 • QString currentText(void)

 • bool duplicatesEnabled(void)

 • int findData(QVariant, int role, Qt::MatchFlag flags)

 • int findText(QString, Qt::MatchFlag flags)

 • bool hasFrame(void)

 • void hidePopup(void)

 • QSize iconSize(void)

 • void insertItem(int index, QString, QVariant)

 • bool isEditable(void)

 • QVariant itemData(int index, int role)

 • QAbstractItemDelegate *itemDelegate(void)

 • QIcon itemIcon(int index)

 • QString itemText(int index)

 • QLineEdit *lineEdit(void)

 • int maxCount(void)

 • int maxVisibleItems(void)

 • int minimumContentsLength(void)

 • QAbstractItemModel *model(void)

 • int modelColumn(void)

 • void removeItem(int index)

 • QModelIndex rootModelIndex(void)

 • void setCompleter(QCompleter *completer)

 • void setDuplicatesEnabled(bool enable)

 • void setEditable(bool editable)

 • void setFrame(bool)

 • void setIconSize(QSize)

 • void setItemDelegate(QAbstractItemDelegate *delegate)

 • void setItemIcon(int index, QIcon)

 • void setItemText(int index, QString)

 • void setLineEdit(QLineEdit *edit)

 • void setMaxCount(int max)

 • void setMaxVisibleItems(int maxItems)

 • void setMinimumContentsLength(int characters)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setModelColumn(int visibleColumn)

 • void setRootModelIndex(QModelIndex)

 • void setView(QAbstractItemView *itemView)

 • void showPopup(void)

 • QAbstractItemView *view(void)

 • void clear(void)

 • void clearEditText(void)

 • void setCurrentIndex(int index)

 • void setCurrentText(QString)

 • void setEditText(QString)

 • void setactivatedEvent(const char *)

 • void setcurrentIndexChangedEvent(const char *)

 • void seteditTextChangedEvent(const char *)

 • void sethighlightedEvent(const char *)

 • const char *getactivatedEvent(void)

 • const char *getcurrentIndexChangedEvent(void)

 • const char *geteditTextChangedEvent(void)

 • const char *gethighlightedEvent(void)

QCompleter Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcompleter.html

Parameters : QObject *parent

Parent Class : QObject

 • Qt::CaseSensitivity caseSensitivity(void)

 • int completionColumn(void)

 • int completionCount(void)

 • QCompleter::CompletionMode completionMode(void)

 • QAbstractItemModel *completionModel(void)

 • QString completionPrefix(void)

 • int completionRole(void)

 • QString currentCompletion(void)

 • QModelIndex currentIndex(void)

 • int currentRow(void)

 • Qt::MatchFlags filterMode(void)

 • int maxVisibleItems(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • QCompleter::ModelSorting modelSorting(void)

 • QAbstractItemView * popup(void)

 • void setCaseSensitivity(Qt::CaseSensitivity caseSensitivity)

 • void setCompletionColumn(int column)

 • void setCompletionMode(QCompleter::CompletionMode mode)

 • void setCompletionRole(int role)

 • bool setCurrentRow(int row)

 • void setFilterMode(Qt::MatchFlags filterMode)

 • void setMaxVisibleItems(int maxItems)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setModelSorting(QCompleter::ModelSorting sorting)

 • void setPopup(QAbstractItemView *popup)

 • void setWidget(QWidget *widget)

 • QWidget * widget(void)

 • bool wrapAround(void)

 • void complete(QRect rect)

 • void setCompletionPrefix(QString prefix)

 • void setWrapAround(bool wrap)

QCompleter2 Class

Parameters : QAbstractItemModel *model, QObject *parent

Parent Class : QCompleter

QCompleter3 Class

Parameters : QStringList list, QObject *parent

Parent Class : QCompleter

QCompleter4 Class

Parameters : QStringList list, QObject *parent

Parent Class : QCompleter

QConeGeometry Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qconegeometry.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float bottomRadius(void)

 • bool hasBottomEndcap(void)

 • bool hasTopEndcap(void)

 • Qt3DRender::QAttribute * indexAttribute(void)

 • float length(void)

 • Qt3DRender::QAttribute * normalAttribute(void)

 • Qt3DRender::QAttribute * positionAttribute(void)

 • int rings(void)

 • int slices(void)

 • Qt3DRender::QAttribute * texCoordAttribute(void)

 • float topRadius(void)

 • void updateIndices(void)

 • void updateVertices(void)

 • void setBottomRadius(float bottomRadius)

 • void setHasBottomEndcap(bool hasBottomEndcap)

 • void setHasTopEndcap(bool hasTopEndcap)

 • void setLength(float length)

 • void setRings(int rings)

 • void setSlices(int slices)

 • void setTopRadius(float topRadius)

QConeMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qconemesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float bottomRadius(void)

 • bool hasBottomEndcap(void)

 • bool hasTopEndcap(void)

 • float length(void)

 • int rings(void)

 • int slices(void)

 • float topRadius(void)

 • void setBottomRadius(float bottomRadius)

 • void setHasBottomEndcap(bool hasBottomEndcap)

 • void setHasTopEndcap(bool hasTopEndcap)

 • void setLength(float length)

 • void setRings(int rings)

 • void setSlices(int slices)

 • void setTopRadius(float topRadius)

QCoreApplication Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcoreapplication.html

Parent Class : QObject

 • void installNativeEventFilter(QAbstractNativeEventFilter *filterObj)

 • void removeNativeEventFilter(QAbstractNativeEventFilter *filterObject)

 • void quit(void)

 • void addLibraryPath(QString path)

 • QString applicationDirPath(void)

 • QString applicationFilePath(void)

 • QString applicationName(void)

 • qint64 applicationPid(void)

 • QString applicationVersion(void)

 • QStringList arguments(void)

 • bool closingDown(void)

 • QAbstractEventDispatcher * eventDispatcher(void)

 • int exec(void)

 • void exit(int returnCode)

 • bool installTranslator(QTranslator *translationFile)

 • QCoreApplication * instance(void)

 • bool isQuitLockEnabled(void)

 • QStringList libraryPaths(void)

 • QString organizationDomain(void)

 • QString organizationName(void)

 • void postEvent(QObject *receiver, QEvent *event, int priority)

 • void processEvents(QEventLoop::ProcessEventsFlags flags)

 • void processEvents_2(QEventLoop::ProcessEventsFlags flags, int maxtime)

 • void removeLibraryPath(QString path)

 • void removePostedEvents(QObject *receiver, int eventType)

 • bool removeTranslator(QTranslator *translationFile)

 • bool sendEvent(QObject *receiver, QEvent *event)

 • void sendPostedEvents(QObject *receiver, int event_type)

 • void setApplicationName(QString application)

 • void setApplicationVersion(QString version)

 • void setAttribute(Qt::ApplicationAttribute attribute, bool on)

 • void setEventDispatcher(QAbstractEventDispatcher *eventDispatcher)

 • void setLibraryPaths(QStringList paths)

 • void setOrganizationDomain(QString orgDomain)

 • void setOrganizationName(QString orgName)

 • void setQuitLockEnabled(bool enabled)

 • bool startingUp(void)

 • bool testAttribute(Qt::ApplicationAttribute attribute)

 • QString translate(char *context, char *sourceText, char *disambiguation, int n)

QCuboidMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qcuboidmesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float xExtent(void)

 • QSize xyMeshResolution(void)

 • QSize xzMeshResolution(void)

 • float yExtent(void)

 • QSize yzMeshResolution(void)

 • float zExtent(void)

 • void setXExtent(float xExtent)

 • void setXYMeshResolution(QSize resolution)

 • void setXZMeshResolution(QSize resolution)

 • void setYExtent(float yExtent)

 • void setYZMeshResolution(QSize resolution)

 • void setZExtent(float zExtent)

QCullFace Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qcullface.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • Qt3DRender::QCullFace::CullingMode mode(void)

 • void setMode(Qt3DRender::QCullFace::CullingMode mode)

QCursor Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qcursor.html

Parameters : void

 • QBitmap bitmap(void)

 • QBitmap mask(void)

 • QPoint hotSpot(void)

 • QPixmap pixmap(void)

 • void setShape(Qt::CursorShape shape)

 • Qt::CursorShape shape(void)

 • QPoint pos(void)

 • QPoint pos_2(QScreen *)

 • void setPos(int x, int y)

 • void setPos_2(QScreen *screen, int x, int y)

 • void setPos_3(QPoint)

 • void setPos_4(QScreen *screen, QPoint)

QCylinderMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qcylindermesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float length(void)

 • float radius(void)

 • int rings(void)

 • int slices(void)

 • void setLength(float length)

 • void setRadius(float radius)

 • void setRings(int rings)

 • void setSlices(int slices)

QDate Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdate.html

Parameters : void

 • QString longDayName(int weekday)

 • QString longMonthName(int month)

 • QString shortDayName(int weekday)

 • QString shortMonthName(int month)

 • QDate addDays(int ndays)

 • QDate addMonths(int nmonths)

 • QDate addYears(int nyears)

 • int day(void)

 • int dayOfWeek(void)

 • int dayOfYear(void)

 • int daysInMonth(void)

 • int daysInYear(void)

 • int daysTo(QDate)

 • void getDate(int * year, int * month, int * day)

 • bool isNull(void)

 • bool isValid(void)

 • int month(void)

 • bool setDate(int year, int month, int day)

 • int toJulianDay(void)

 • QString toString(QString)

 • int weekNumber(int * yearNumber)

 • int year(void)

 • QDate currentDate(void)

 • QDate fromJulianDay(int jd)

 • QDate fromString(QString, QString)

 • bool isLeapYear(int year)

QDateEdit Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdateedit.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QDateTimeEdit

QDateTime Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdatetime.html

Parameters : void

 • uint toTime_t(void)

 • QDateTime fromTime_t(uint seconds)

 • void setTime_t(uint seconds)

 • QDateTime addDays(int ndays)

 • QDateTime addMSecs(qint64 msecs)

 • QDateTime addMonths(int nmonths)

 • QDateTime addSecs(int s)

 • QDateTime addYears(int nyears)

 • QDate date(void)

 • int daysTo(QDateTime other)

 • bool isNull(void)

 • bool isValid(void)

 • qint64 msecsTo(QDateTime other)

 • int secsTo(QDateTime other)

 • void setDate(QDate date)

 • void setMSecsSinceEpoch(qint64 msecs)

 • void setTime(QTime time)

 • void setTimeSpec(Qt::TimeSpec spec)

 • QTime time(void)

 • Qt::TimeSpec timeSpec(void)

 • QDateTime toLocalTime(void)

 • qint64 toMSecsSinceEpoch(void)

 • QString toString(QString format)

 • QString toString_2(Qt::DateFormat format)

 • QDateTime toTimeSpec(Qt::TimeSpec specification)

 • QDateTime toUTC(void)

 • QDateTime currentDateTime(void)

 • QDateTime currentDateTimeUtc(void)

 • qint64 currentMSecsSinceEpoch(void)

 • QDateTime fromMSecsSinceEpoch(qint64 msecs)

 • QDateTime fromString(QString string, Qt::DateFormat format)

 • QDateTime fromString_2(QString string, QString format)

QDateTimeAxis Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdatetimeaxis.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractAxis

 • QString format(void)

 • QDateTime max(void)

 • QDateTime min(void)

 • void setFormat(QString format)

 • void setMax(QDateTime max)

 • void setMin(QDateTime min)

 • void setRange(QDateTime min, QDateTime max)

 • void setTickCount(int count)

 • int tickCount(void)

 • void setformatChangedEvent(const char *)

 • void setmaxChangedEvent(const char *)

 • void setminChangedEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • void settickCountChangedEvent(const char *)

 • const char *getformatChangedEvent(void)

 • const char *getmaxChangedEvent(void)

 • const char *getminChangedEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

 • const char *gettickCountChangedEvent(void)

QDateTimeEdit Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdatetimeedit.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractSpinBox

 • bool calendarPopup(void)

 • QCalendarWidget *calendarWidget(void)

 • void clearMaximumDate(void)

 • void clearMaximumDateTime(void)

 • void clearMaximumTime(void)

 • void clearMinimumDate(void)

 • void clearMinimumDateTime(void)

 • void clearMinimumTime(void)

 • int currentSection(void)

 • int currentSectionIndex(void)

 • QDate date(void)

 • QDateTime dateTime(void)

 • QString displayFormat(void)

 • int displayedSections(void)

 • QDate maximumDate(void)

 • QDateTime maximumDateTime(void)

 • QTime maximumTime(void)

 • QDate minimumDate(void)

 • QDateTime minimumDateTime(void)

 • QTime minimumTime(void)

 • int sectionAt(int index)

 • int sectionCount(void)

 • QString sectionText(QDateTimeEdit::Section section)

 • void setCalendarPopup(bool enable)

 • void setCalendarWidget(QCalendarWidget *calendarWidget)

 • void setCurrentSection(QDateTimeEdit::Section section)

 • void setCurrentSectionIndex(int index)

 • void setDateRange(QDate,QDate)

 • void setDateTimeRange(QDateTime,QDateTime)

 • void setDisplayFormat(QString)

 • void setMaximumDate(QDate)

 • void setMaximumDateTime(QDateTime)

 • void setMaximumTime(QTime)

 • void setMinimumDate(QDate)

 • void setMinimumDateTime(QDateTime)

 • void setMinimumTime(QTime)

 • void setSelectedSection(QDateTimeEdit::Section section)

 • void setTimeRange(QTime,QTime)

 • void setTimeSpec(Qt::TimeSpec spec)

 • QTime time(void)

 • Qt::TimeSpec timeSpec(void)

 • void setDate(QDate)

 • void setDateTime(QDateTime)

 • void setTime(QTime)

QDepthTest Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qdepthtest.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • Qt3DRender::QDepthTest::DepthFunction depthFunction(void)

 • void setDepthFunction(Qt3DRender::QDepthTest::DepthFunction depthFunction)

QDesktopServices Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdesktopservices.html

 • bool openUrl(QUrl)

 • void setUrlHandler(QString, QObject *receiver, const char *method)

 • void unsetUrlHandler(QString)

QDesktopWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdesktopwidget.html

Parameters : void

Parent Class : QWidget

 • bool isVirtualDesktop(void)

 • int primaryScreen(void)

 • int screenCount(void)

 • QRect availableGeometry(QWidget *)

 • QScreen *screen(void)

 • QRect screenGeometry(QWidget *)

 • int screenNumber(QWidget *widget)

QDial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdial.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractSlider

 • int notchSize(void)

 • qreal notchTarget(void)

 • bool notchesVisible(void)

 • void setNotchTarget(double target)

 • bool wrapping(void)

 • QSize minimumSizeHint(void)

 • QSize sizeHint(void)

 • void setNotchesVisible(bool visible)

 • void setWrapping(bool on)

 • void setactionTriggeredEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • void setsliderMovedEvent(const char *)

 • void setsliderPressedEvent(const char *)

 • void setsliderReleasedEvent(const char *)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • const char *getactionTriggeredEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

 • const char *getsliderMovedEvent(void)

 • const char *getsliderPressedEvent(void)

 • const char *getsliderReleasedEvent(void)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

QDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdialog.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • bool isSizeGripEnabled(void)

 • int result(void)

 • void setModal(bool modal)

 • void setResult(int i)

 • void setSizeGripEnabled(bool)

 • void accept(void)

 • void done(int r) # In RingQt use : void donedialog(int r)

 • int exec(void)

 • void open(void)

 • void reject(void)

QDiffuseSpecularMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qdiffusespecularmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QColor ambient(void)

 • QVariant diffuse(void)

 • bool isAlphaBlendingEnabled(void)

 • QVariant normal(void)

 • float shininess(void)

 • QVariant specular(void)

 • float textureScale(void)

 • void setAlphaBlendingEnabled(bool enabled)

 • void setAmbient(QColor ambient)

 • void setDiffuse(QVariant diffuse)

 • void setNormal(QVariant normal)

 • void setShininess(float shininess)

 • void setSpecular(QVariant specular)

 • void setTextureScale(float textureScale)

QDir Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdir.html

Parameters : void

 • QString absoluteFilePath(QString fileName)

 • QString absolutePath(void)

 • QString canonicalPath(void)

 • bool cd(QString dirName)

 • bool cdUp(void)

 • uint count(void)

 • QString dirName(void)

 • QFileInfoList entryInfoList(QStringList nameFilters, QDir::Filters filters, QDir::SortFlags sort)

 • QFileInfoList entryInfoList_2(QDir::Filters filters, QDir::SortFlags sort)

 • QStringList entryList(QStringList nameQDir::Filters, QDir::Filters filters, QDir::SortFlags sort)

 • QStringList entryList_2(QDir::Filters filters, QDir::SortFlags sort)

 • bool exists(QString name)

 • bool exists_2(void)

 • QString filePath(QString fileName)

 • QDir::Filters filter(void)

 • bool isAbsolute(void)

 • bool isReadable(void)

 • bool isRelative(void)

 • bool isRoot(void)

 • bool makeAbsolute(void)

 • bool mkdir(QString dirName)

 • bool mkpath(QString dirPath)

 • QStringList nameFilters(void)

 • QString path(void)

 • void refresh(void)

 • QString relativeFilePath(QString fileName)

 • bool remove(QString fileName)

 • bool removeRecursively(void)

 • bool rename(QString oldName, QString newName)

 • bool rmdir(QString dirName)

 • bool rmpath(QString dirPath)

 • void setFilter(QDir::Filters filters)

 • void setNameFilters(QStringList nameQDir::Filters)

 • void setPath(QString path)

 • void setSorting(QDir::SortFlags sort)

 • QDir::SortFlags sorting(void)

 • void swap(QDir other)

 • void addSearchPath(QString prefix, QString path)

 • QString cleanPath(QString path)

 • QDir current(void)

 • QString currentPath(void)

 • QFileInfoList drives(void)

 • QString fromNativeSeparators(QString pathName)

 • QDir home(void)

 • QString homePath(void)

 • bool isAbsolutePath(QString path)

 • bool isRelativePath(QString path)

 • bool match(QString filter, QString fileName)

 • bool match_2(QStringList filters, QString fileName)

 • QDir root(void)

 • QString rootPath(void)

 • QStringList searchPaths(QString prefix)

 • QChar separator(void)

 • bool setCurrent(QString path)

 • void setSearchPaths(QString prefix, QStringList searchPaths)

 • QDir temp(void)

 • QString tempPath(void)

 • QString toNativeSeparators(QString pathName)

QDirModel Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdirmodel.html

Parameters : void

 • QIcon fileIcon(QModelIndex)

 • QFileInfo fileInfo(QModelIndex)

 • QString fileName(QModelIndex)

 • QString filePath(QModelIndex)

 • int filter(void)

 • QFileIconProvider *iconProvider(void)

 • QModelIndex index(QString path, int column)

 • bool isDir(QModelIndex)

 • bool isReadOnly(void)

 • bool lazyChildCount(void)

 • QModelIndex mkdir(QModelIndex parent, QString name)

 • QStringList nameFilters(void)

 • bool remove(QModelIndex index)

 • bool resolveSymlinks(void)

 • bool rmdir(QModelIndex index)

 • void setFilter(QDir::Filter filters)

 • void setIconProvider(QFileIconProvider *provider)

 • void setLazyChildCount(bool enable)

 • void setNameFilters(QStringList filters)

 • void setReadOnly(bool enable)

 • void setResolveSymlinks(bool enable)

 • void setSorting(QDir::SortFlag sort)

 • int sorting(void)

 • void refresh(QModelIndex parent)

QDockWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdockwidget.html

Parameters : QWidget *parent,Qt::WindowType flag

Parent Class : QWidget

 • int allowedAreas(void)

 • int features(void)

 • bool isAreaAllowed(Qt::DockWidgetArea area)

 • bool isFloating(void)

 • void setAllowedAreas(Qt::DockWidgetArea areas)

 • void setFeatures(QDockWidget::DockWidgetFeature features)

 • void setFloating(bool floating)

 • void setTitleBarWidget(QWidget *widget)

 • void setWidget(QWidget *widget)

 • QWidget *titleBarWidget(void)

 • QAction *toggleViewAction(void)

 • QWidget *widget(void)

 • void allowedAreasChanged(Qt::DockWidgetArea allowedAreas)

 • void dockLocationChanged(Qt::DockWidgetArea area)

 • void featuresChanged(QDockWidget::DockWidgetFeature features)

 • void topLevelChanged(bool topLevel)

 • void visibilityChanged(bool visible)

 • void setallowedAreasChangedEvent(const char *)

 • void setdockLocationChangedEvent(const char *)

 • void setfeaturesChangedEvent(const char *)

 • void settopLevelChangedEvent(const char *)

 • void setvisibilityChangedEvent(const char *)

 • const char *getallowedAreasChangedEvent(void)

 • const char *getdockLocationChangedEvent(void)

 • const char *getfeaturesChangedEvent(void)

 • const char *gettopLevelChangedEvent(void)

 • const char *getvisibilityChangedEvent(void)

QDrag Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdrag.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • Qt::DropAction defaultAction(void)

 • QPixmap dragCursor(Qt::DropAction action)

 • Qt::DropAction exec(Qt::DropActions supportedActions)

 • Qt::DropAction exec_2(Qt::DropActions supportedActions, Qt::DropAction defaultDropAction)

 • QPoint hotSpot(void)

 • QMimeData *mimeData(void)

 • QPixmap pixmap(void)

 • void setDragCursor(QPixmap cursor, Qt::DropAction action)

 • void setHotSpot(QPoint hotspot)

 • void setMimeData(QMimeData * data)

 • void setPixmap(QPixmap pixmap)

 • QObject * source(void)

 • Qt::DropActions supportedActions(void)

 • QObject * target(void)

 • void setactionChangedEvent(const char *)

 • void settargetChangedEvent(const char *)

 • const char *getactionChangedEvent(void)

 • const char *gettargetChangedEvent(void)

QDragEnterEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdragenterevent.html

Parameters : QPoint,Qt::DropActions,const QMimeData *,Qt::MouseButtons,Qt::KeyboardModifiers

Parent Class : QDragMoveEvent

QDragLeaveEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdragleaveevent.html

Parameters : void

Parent Class : QEvent

QDragMoveEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdragmoveevent.html

Parameters : QPoint,Qt::DropActions,const QMimeData *,Qt::MouseButtons,Qt::KeyboardModifiers,QEvent::Type

Parent Class : QDropEvent

 • void accept(QRect rectangle)

 • void accept_2(void)

 • QRect answerRect(void)

 • void ignore(QRect rectangle)

 • void ignore_2(void)

QDropEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qdropevent.html

Parameters : QPointF,Qt::DropActions,const QMimeData *,Qt::MouseButtons,Qt::KeyboardModifiers,QEvent::Type

Parent Class : QEvent

 • void acceptProposedAction(void)

 • Qt::DropAction dropAction(void)

 • Qt::KeyboardModifiers keyboardModifiers(void)

 • QMimeData * mimeData(void)

 • Qt::MouseButtons mouseButtons(void)

 • QPoint pos(void)

 • QPointF posF(void)

 • Qt::DropActions possibleActions(void)

 • Qt::DropAction proposedAction(void)

 • void setDropAction(Qt::DropAction action)

 • QObject * source(void)

QEffect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qeffect.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • void addParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void addTechnique(Qt3DRender::QTechnique *t)

 • QVector<Qt3DRender::QParameter *> parameters(void)

 • void removeParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void removeTechnique(Qt3DRender::QTechnique *t)

 • QVector<Qt3DRender::QTechnique *> techniques(void)

QEntity Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcore-qentity.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QNode

 • void addComponent(Qt3DCore::QComponent *comp)

 • Qt3DCore::QComponentVector components(void)

 • Qt3DCore::QEntity * parentEntity(void)

 • void removeComponent(Qt3DCore::QComponent *comp)

QEvent Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qevent.html

Parameters : QEvent::Type Type

 • void accept(void)

 • void ignore(void)

 • bool isAccepted(void)

 • void setAccepted(bool accepted)

 • bool spontaneous(void)

 • int type(void)

QExtrudedTextMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qextrudedtextmesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float depth(void)

 • QFont font(void)

 • QString text(void)

 • void setDepth(float depth)

 • void setFont(QFont font)

 • void setText(QString text)

QFile Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfile.html

Parameters : void

Parent Class : QFileDevice

 • bool copy(QString newName)

 • bool exists(void)

 • bool link(QString linkName)

 • bool open(FILE *fh, QIODevice::OpenMode mode, QFile::FileHandleFlags handleFlags)

 • bool open_2(int fd, QIODevice::OpenMode mode, QFile::FileHandleFlags handleFlags)

 • bool open_3(QIODevice::OpenMode mode)

 • bool remove(void)

 • bool rename(QString newName)

 • void setFileName(QString name)

 • QString symLinkTarget(void)

 • bool copy_2(QString fileName, QString newName)

 • QString decodeName(QByteArray localFileName)

 • QString decodeName_2(char *localFileName)

 • QByteArray encodeName(QString fileName)

 • bool exists_2(QString fileName)

 • bool link_2(QString fileName, QString linkName)

 • QFile::Permissions permissions(QString fileName)

 • bool remove_2(QString fileName)

 • bool rename_2(QString oldName, QString newName)

 • bool resize(QString fileName, qint64 sz)

 • bool setPermissions(QString fileName, QFile::Permissions permissions)

 • QString symLinkTarget_2(QString fileName)

QFile2 Class

Parameters : QString

Parent Class : QFile

QFileDevice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfiledevice.html

Parent Class : QIODevice

 • QFileDevice::FileError error(void)

 • bool flush(void)

 • int handle(void)

 • uchar * map(qint64 offset, qint64 size, QFileDevice::MemoryMapFlags flags)

 • QFileDevice::Permissions permissions(void)

 • bool resize(qint64 sz)

 • QString fileName(void)

 • bool unmap(uchar *address)

 • void unsetError(void)

QFileDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfiledialog.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QDialog

 • QFileDialog::AcceptMode acceptMode(void)

 • QString defaultSuffix(void)

 • QDir directory(void)

 • QUrl directoryUrl(void)

 • QFileDialog::FileMode fileMode(void)

 • QDir::Filters filter(void)

 • QStringList history(void)

 • QFileIconProvider * iconProvider(void)

 • QAbstractItemDelegate * itemDelegate(void)

 • QString labelText(QFileDialog::DialogLabel label)

 • QStringList mimeTypeFilters(void)

 • QStringList nameFilters(void)

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QFileDialog::Options options(void)

 • QAbstractProxyModel * proxyModel(void)

 • bool restoreState(QByteArray state)

 • QByteArray saveState(void)

 • void selectFile(QString filename)

 • void selectMimeTypeFilter(QString filter)

 • void selectNameFilter(QString filter)

 • void selectUrl(QUrl url)

 • QStringList selectedFiles(void)

 • QString selectedNameFilter(void)

 • QList<QUrl> selectedUrls(void)

 • void setAcceptMode(QFileDialog::AcceptMode mode)

 • void setDefaultSuffix(QString suffix)

 • void setDirectory(QString directory)

 • void setDirectory_2(QDir directory)

 • void setDirectoryUrl(QUrl directory)

 • void setFileMode(QFileDialog::FileMode mode)

 • void setFilter(QDir::Filters filters)

 • void setHistory(QStringList paths)

 • void setIconProvider(QFileIconProvider * provider)

 • void setItemDelegate(QAbstractItemDelegate * delegate)

 • void setLabelText(QFileDialog::DialogLabel label, QString text)

 • void setMimeTypeFilters(QStringList filters)

 • void setNameFilter(QString filter)

 • void setNameFilters(QStringList filters)

 • void setOption(QFileDialog::Option option, bool on)

 • void setOptions(QFileDialog::Options options)

 • void setProxyModel(QAbstractProxyModel * proxyModel)

 • void setSidebarUrls(QList<QUrl> urls)

 • void setViewMode(QFileDialog::ViewMode mode)

 • QList<QUrl> sidebarUrls(void)

 • bool testOption(QFileDialog::Option option)

 • QFileDialog::ViewMode viewMode(void)

 • QString getExistingDirectory(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QFileDialog::Options options)

 • QUrl getExistingDirectoryUrl(QWidget * parent, QString caption, QUrl dir, QFileDialog::Options options, QStringList supportedSchemes)

 • QString getOpenFileName(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QString filter)

 • QString getOpenFileName_2(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options)

 • QStringList getOpenFileNames(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options)

 • QUrl getOpenFileUrl(QWidget * parent, QString caption, QUrl dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options, QStringList supportedSchemes)

 • QList<QUrl> getOpenFileUrls(QWidget * parent, QString caption, QUrl dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options, QStringList supportedSchemes)

 • QString getSaveFileName(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QString filter)

 • QString getSaveFileName_2(QWidget * parent, QString caption, QString dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options)

 • QUrl getSaveFileUrl(QWidget * parent, QString caption, QUrl dir, QString filter, QString * selectedFilter, QFileDialog::Options options, QStringList supportedSchemes)

 • void setcurrentChangedEvent(const char *)

 • void setcurrentUrlChangedEvent(const char *)

 • void setdirectoryEnteredEvent(const char *)

 • void setdirectoryUrlEnteredEvent(const char *)

 • void setfileSelectedEvent(const char *)

 • void setfilesSelectedEvent(const char *)

 • void setfilterSelectedEvent(const char *)

 • void seturlSelectedEvent(const char *)

 • void seturlsSelectedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentChangedEvent(void)

 • const char *getcurrentUrlChangedEvent(void)

 • const char *getdirectoryEnteredEvent(void)

 • const char *getdirectoryUrlEnteredEvent(void)

 • const char *getfileSelectedEvent(void)

 • const char *getfilesSelectedEvent(void)

 • const char *getfilterSelectedEvent(void)

 • const char *geturlSelectedEvent(void)

 • const char *geturlsSelectedEvent(void)

 • void saveFileContent(QByteArray fileContent,QString fileNameHint)

 • void getOpenFileContent(const char *cFileTypes, const char *cCode)

 • List *FileContentList(void)

QFileInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfileinfo.html

Parameters : void

 • QDateTime created(void)

 • QDir absoluteDir(void)

 • QString absoluteFilePath(void)

 • QString absolutePath(void)

 • QString baseName(void)

 • QString bundleName(void)

 • bool caching(void)

 • QString canonicalFilePath(void)

 • QString canonicalPath(void)

 • QString completeBaseName(void)

 • QString completeSuffix(void)

 • QDir dir(void)

 • bool exists(void)

 • QString fileName(void)

 • QString filePath(void)

 • QString group(void)

 • int groupId(void)

 • bool isAbsolute(void)

 • bool isBundle(void)

 • bool isDir(void)

 • bool isExecutable(void)

 • bool isFile(void)

 • bool isHidden(void)

 • bool isNativePath(void)

 • bool isReadable(void)

 • bool isRelative(void)

 • bool isRoot(void)

 • bool isSymLink(void)

 • bool isWritable(void)

 • QDateTime lastModified(void)

 • QDateTime lastRead(void)

 • bool makeAbsolute(void)

 • QString owner(void)

 • uint ownerId(void)

 • QString path(void)

 • bool permission(QFileDevice::Permission permissions)

 • int permissions(void)

 • void refresh(void)

 • void setCaching(bool enable)

 • void setFile(QString)

 • int size(void)

 • QString suffix(void)

 • void swap(QFileInfo)

 • QString symLinkTarget(void)

QFileSystemModel Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfilesystemmodel.html

Parameters : void

 • QIcon fileIcon(QModelIndex)

 • QFileInfo fileInfo(QModelIndex)

 • QString fileName(QModelIndex)

 • QString filePath(QModelIndex)

 • int filter(void)

 • QFileIconProvider *iconProvider(void)

 • QModelIndex index(QString, int column)

 • bool isDir(QModelIndex)

 • bool isReadOnly(void)

 • QDateTime lastModified(QModelIndex)

 • QModelIndex mkdir(QModelIndex,QString)

 • QVariant myComputer(int role)

 • bool nameFilterDisables(void)

 • QStringList nameFilters(void)

 • int permissions(QModelIndex)

 • bool remove(QModelIndex)

 • bool resolveSymlinks(void)

 • bool rmdir(QModelIndex)

 • QDir rootDirectory(void)

 • QString rootPath(void)

 • void setFilter(QDir::Filter filters)

 • void setIconProvider(QFileIconProvider *provider)

 • void setNameFilterDisables(bool enable)

 • void setNameFilters(QStringList)

 • void setReadOnly(bool enable)

 • void setResolveSymlinks(bool enable)

 • QModelIndex setRootPath(QString)

 • int size(QModelIndex)

 • QString type(QModelIndex)

 • bool canFetchMore(QModelIndex)

 • int columnCount(void)

 • QVariant data( QModelIndex index, int role)

 • bool dropMimeData( QMimeData *data, Qt::DropAction action, int row, int column, QModelIndex parent)

 • void fetchMore( QModelIndex parent)

 • int flags( QModelIndex index)

 • bool hasChildren( QModelIndex parent )

 • QVariant headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role )

 • QMimeData * mimeData( QModelIndexList indexes)

 • QStringList mimeTypes(void)

 • QModelIndex parent( QModelIndex index)

 • int rowCount( QModelIndex parent)

 • bool setData( QModelIndex idx, QVariant value, int role)

 • void sort(int column, Qt::SortOrder order )

 • int supportedDropActions(void)

QFirstPersonCameraController Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qfirstpersoncameracontroller.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QAbstractCameraController

QFont Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfont.html

Parameters : QString, int, int, bool

 • void setRawMode(bool enable)

 • void setRawName(QString)

 • bool rawMode(void)

 • QString rawName(void)

 • QString lastResortFamily(void)

 • QString lastResortFont(void)

 • bool bold(void)

 • int capitalization(void)

 • QString defaultFamily(void)

 • bool exactMatch(void)

 • QString family(void)

 • bool fixedPitch(void)

 • bool fromString(QString)

 • int hintingPreference(void)

 • bool isCopyOf(QFont)

 • bool italic(void)

 • bool kerning(void)

 • QString key(void)

 • double letterSpacing(void)

 • int letterSpacingType(void)

 • bool overline(void)

 • int pixelSize(void)

 • int pointSize(void)

 • double pointSizeF(void)

 • QFont resolve(QFont)

 • void setBold(bool enable)

 • void setCapitalization(QFont::Capitalization caps)

 • void setFamily(QString)

 • void setFixedPitch(bool enable)

 • void setHintingPreference(QFont::HintingPreference hintingPreference)

 • void setItalic(bool enable)

 • void setKerning(bool enable)

 • void setLetterSpacing(QFont::SpacingType type, double spacing)

 • void setOverline(bool enable)

 • void setPixelSize(int pixelSize)

 • void setPointSize(int pointSize)

 • void setPointSizeF(double pointSize)

 • void setStretch(int factor)

 • void setStrikeOut(bool enable)

 • void setStyle(QFont::Style style)

 • void setStyleHint(QFont::StyleHint hint, QFont::StyleStrategy strategy)

 • void setStyleName(QString)

 • void setStyleStrategy(QFont::StyleStrategy s)

 • void setUnderline(bool enable)

 • void setWeight(int weight)

 • void setWordSpacing(double spacing)

 • int stretch(void)

 • bool strikeOut(void)

 • int style(void)

 • int styleHint(void)

 • QString styleName(void)

 • int styleStrategy(void)

 • QString toString(void)

 • bool underline(void)

 • int weight(void)

 • double wordSpacing(void)

 • void insertSubstitution(QString,QString)

 • void insertSubstitutions(QString,QStringList)

 • QString substitute(QString)

 • QStringList substitutes(QString)

 • QStringList substitutions(void)

QFontDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfontdialog.html

Parameters : void

Parent Class : QDialog

 • QFont currentFont(void)

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QFontDialog::FontDialogOptions options(void)

 • QFont selectedFont(void)

 • void setCurrentFont(QFont font)

 • void setOption(QFontDialog::FontDialogOption option, bool on)

 • void setOptions(QFontDialog::FontDialogOptions options)

 • bool testOption(QFontDialog::FontDialogOption option)

 • QFont getFont_2(bool * ok, QFont initial, QWidget * parent, QString title, QFontDialog::FontDialogOptions options)

 • QFont getFont_3(bool * ok, QWidget * parent)

 • void setcurrentFontChangedEvent(const char *)

 • void setfontSelectedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentFontChangedEvent(void)

 • const char *getfontSelectedEvent(void)

 • int getfont(void)

QFontMetrics Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qfontmetrics.html

Parameters : QFont

 • int width( QString text, int len )

 • int width_2(QChar ch)

 • int ascent(void)

 • int averageCharWidth(void)

 • QRect boundingRect(QChar ch)

 • QRect boundingRect_2( QString text)

 • QRect boundingRect_3(int x, int y, int width, int height, int flags, QString text, int tabStops , int * tabArray )

 • QRect boundingRect_4( QRect rect, int flags, QString text, int tabStops , int * tabArray )

 • int descent(void)

 • QString elidedText( QString text, Qt::TextElideMode mode, int width, int flags )

 • int height(void)

 • bool inFont(QChar ch)

 • bool inFontUcs4(uint character)

 • int leading(void)

 • int leftBearing(QChar ch)

 • int lineSpacing(void)

 • int lineWidth(void)

 • int maxWidth(void)

 • int minLeftBearing(void)

 • int minRightBearing(void)

 • int overlinePos(void)

 • int rightBearing(QChar ch)

 • QSize size(int flags, QString text, int tabStops , int * tabArray )

 • int strikeOutPos(void)

 • QRect tightBoundingRect( QString text)

 • int underlinePos(void)

 • int xHeight(void)

 • int horizontalAdvance( QString text, int len )

 • int horizontalAdvance_2(QChar ch)

QForwardRenderer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qforwardrenderer.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • Qt3DCore::QEntity * camera(void)

 • QColor clearColor(void)

 • QSize externalRenderTargetSize(void)

 • float gamma(void)

 • bool isFrustumCullingEnabled(void)

 • QObject * surface(void)

 • QRectF viewportRect(void)

 • void setCamera(Qt3DCore::QEntity *camera)

 • void setClearColor(QColor clearColor)

 • void setExternalRenderTargetSize(QSize size)

 • void setFrustumCullingEnabled(bool enabled)

 • void setGamma(float gamma)

 • void setSurface(QObject *surface)

 • void setViewportRect(QRectF viewportRect)

QFrame Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qframe.html

Parameters : QWidget *parent, Qt::WindowType flag

Parent Class : QWidget

 • QRect frameRect(void)

 • int frameShadow(void)

 • int frameShape(void)

 • int frameStyle(void)

 • int frameWidth(void)

 • int lineWidth(void)

 • int midLineWidth(void)

 • void setFrameRect(QRect)

 • void setFrameShadow(QFrame::Shadow)

 • void setFrameShape(QFrame::Shape)

 • void setFrameStyle(int style)

 • void setLineWidth(int)

 • void setMidLineWidth(int)

 • QSize sizeHint(void)

QFrame2 Class

Parameters : void

Parent Class : QFrame

QFrame3 Class

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QFrame

QFrameAction Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dlogic-qframeaction.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • void settriggeredEvent(const char *)

 • const char *gettriggeredEvent(void)

QGeoAddress Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeoaddress.html

Parameters : void

 • QString city(void)

 • void clear(void)

 • QString country(void)

 • QString countryCode(void)

 • QString county(void)

 • QString district(void)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isTextGenerated(void)

 • QString postalCode(void)

 • void setCity(QString city)

 • void setCountry(QString country)

 • void setCountryCode(QString countryCode)

 • void setCounty(QString county)

 • void setDistrict(QString district)

 • void setPostalCode(QString postalCode)

 • void setState(QString state)

 • void setStreet(QString street)

 • void setText(QString text)

 • QString state(void)

 • QString street(void)

 • QString text(void)

QGeoAreaMonitorInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeoareamonitorinfo.html

Parameters : QString

 • QGeoShape area(void)

 • QDateTime expiration(void)

 • QString identifier(void)

 • bool isPersistent(void)

 • bool isValid(void)

 • QString name(void)

 • QVariantMap notificationParameters(void)

 • void setArea(QGeoShape newShape)

 • void setExpiration(QDateTime expiry)

 • void setName(QString name)

 • void setNotificationParameters(QVariantMap parameters)

 • void setPersistent(bool isPersistent)

QGeoAreaMonitorSource Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeoareamonitorsource.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QString sourceName(void)

 • QStringList availableSources(void)

 • QGeoAreaMonitorSource * createDefaultSource(QObject * parent)

 • QGeoAreaMonitorSource * createSource(QString sourceName, QObject * parent)

QGeoCircle Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeocircle.html

Parameters : void

 • QGeoCoordinate center(void)

 • qreal radius(void)

 • void setCenter(QGeoCoordinate center)

 • void setRadius(qreal radius)

 • void translate(double degreesLatitude, double degreesLongitude)

 • QGeoCircle translated(double degreesLatitude, double degreesLongitude)

QGeoCoordinate Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeocoordinate.html

Parameters : void

 • double altitude(void)

 • QGeoCoordinate atDistanceAndAzimuth(qreal distance, qreal azimuth, qreal distanceUp)

 • qreal azimuthTo(QGeoCoordinate other)

 • qreal distanceTo(QGeoCoordinate other)

 • bool isValid(void)

 • double latitude(void)

 • double longitude(void)

 • void setAltitude(double altitude)

 • void setLatitude(double latitude)

 • void setLongitude(double longitude)

 • QString toString(QGeoCoordinate::CoordinateFormat format)

 • QGeoCoordinate::CoordinateType type(void)

QGeoPositionInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeopositioninfo.html

Parameters : void

 • qreal attribute(QGeoPositionInfo::Attribute attribute)

 • QGeoCoordinate coordinate(void)

 • bool hasAttribute(QGeoPositionInfo::Attribute attribute)

 • bool isValid(void)

 • void removeAttribute(QGeoPositionInfo::Attribute attribute)

 • void setAttribute(QGeoPositionInfo::Attribute attribute, qreal value)

 • void setCoordinate(QGeoCoordinate coordinate)

 • void setTimestamp(QDateTime timestamp)

 • QDateTime timestamp(void)

QGeoPositionInfoSource Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeopositioninfosource.html

Parent Class : QObject

 • QGeoPositionInfoSource::PositioningMethods preferredPositioningMethods(void)

 • QString sourceName(void)

 • int updateInterval(void)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setpositionUpdatedEvent(const char *)

 • void setupdateTimeoutEvent(const char *)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getpositionUpdatedEvent(void)

 • const char *getupdateTimeoutEvent(void)

 • QStringList availableSources(void)

 • QGeoPositionInfoSource *createDefaultSource(QObject *parent)

 • QGeoPositionInfoSource *createSource(QString sourceName, QObject *parent)

QGeoRectangle Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeorectangle.html

Parameters : void

Parent Class : QGeoShape

 • QGeoCoordinate bottomLeft(void)

 • QGeoCoordinate bottomRight(void)

 • QGeoCoordinate center(void)

 • bool contains(QGeoRectangle rectangle)

 • double height(void)

 • bool intersects(QGeoRectangle rectangle)

 • void setBottomLeft(QGeoCoordinate bottomLeft)

 • void setBottomRight(QGeoCoordinate bottomRight)

 • void setCenter(QGeoCoordinate center)

 • void setHeight(double degreesHeight)

 • void setTopLeft(QGeoCoordinate topLeft)

 • void setTopRight(QGeoCoordinate topRight)

 • void setWidth(double degreesWidth)

 • QGeoCoordinate topLeft(void)

 • QGeoCoordinate topRight(void)

 • void translate(double degreesLatitude, double degreesLongitude)

 • QGeoRectangle translated(double degreesLatitude, double degreesLongitude)

 • QGeoRectangle united(QGeoRectangle rectangle)

 • double width(void)

QGeoSatelliteInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeosatelliteinfo.html

Parameters : void

 • qreal attribute(QGeoSatelliteInfo::Attribute attribute)

 • bool hasAttribute(QGeoSatelliteInfo::Attribute attribute)

 • void removeAttribute(QGeoSatelliteInfo::Attribute attribute)

 • int satelliteIdentifier(void)

 • QGeoSatelliteInfo::SatelliteSystem satelliteSystem(void)

 • void setAttribute(QGeoSatelliteInfo::Attribute attribute, qreal value)

 • void setSatelliteIdentifier(int satId)

 • void setSatelliteSystem(QGeoSatelliteInfo::SatelliteSystem system)

 • void setSignalStrength(int signalStrength)

 • int signalStrength(void)

QGeoSatelliteInfoSource Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeosatelliteinfosource.html

 • QString sourceName(void)

 • int updateInterval(void)

QGeoShape Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgeoshape.html

Parameters : void

 • bool contains(QGeoCoordinate coordinate)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isValid(void)

 • QGeoShape::ShapeType type(void)

QGoochMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qgoochmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float alpha(void)

 • float beta(void)

 • QColor cool(void)

 • QColor diffuse(void)

 • float shininess(void)

 • QColor specular(void)

 • QColor warm(void)

 • void setAlpha(float alpha)

 • void setBeta(float beta)

 • void setCool(QColor cool)

 • void setDiffuse(QColor diffuse)

 • void setShininess(float shininess)

 • void setSpecular(QColor specular)

 • void setWarm(QColor warm)

QGradient Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgradient.html

Parameters : void

 • QGradient::CoordinateMode coordinateMode(void)

 • void setColorAt(qreal position, QColor color)

 • void setCoordinateMode(QGradient::CoordinateMode mode)

 • void setSpread(QGradient::Spread method)

 • void setStops(QGradientStops stopPoints)

 • QGradient::Spread spread(void)

 • QGradientStops stops(void)

 • QGradient::Type type(void)

QGraphicsScene Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgraphicsscene.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QGraphicsItem * activePanel(void)

 • QGraphicsWidget * activeWindow(void)

 • QGraphicsEllipseItem * addEllipse(QRectF rect, QPen pen, QBrush brush)

 • QGraphicsEllipseItem * addEllipse_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, QPen pen, QBrush brush)

 • void addItem(QGraphicsItem *item)

 • QGraphicsLineItem * addLine(QLineF line, QPen pen)

 • QGraphicsLineItem * addLine_2(qreal x1, qreal y1, qreal x2, qreal y2, QPen pen)

 • QGraphicsPathItem * addPath(QPainterPath path, QPen pen, QBrush brush)

 • QGraphicsPixmapItem * addPixmap(QPixmap pixmap)

 • QGraphicsPolygonItem * addPolygon(QPolygonF polygon, QPen pen, QBrush brush)

 • QGraphicsRectItem * addRect(QRectF rect, QPen pen, QBrush brush)

 • QGraphicsRectItem * addRect_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, QPen pen, QBrush brush)

 • QGraphicsSimpleTextItem * addSimpleText(QString text, QFont font)

 • QGraphicsTextItem * addText(QString text, QFont font)

 • QGraphicsProxyWidget * addWidget(QWidget *widget, Qt::WindowFlags wFlags)

 • QBrush backgroundBrush(void)

 • int bspTreeDepth(void)

 • void clearFocus(void)

 • QList<QGraphicsItem *> collidingItems(QGraphicsItem *item, Qt::ItemSelectionMode mode)

 • QGraphicsItemGroup * createItemGroup(QList<QGraphicsItem *> items)

 • void destroyItemGroup(QGraphicsItemGroup *group)

 • QGraphicsItem * focusItem(void)

 • QBrush foregroundBrush(void)

 • bool hasFocus(void)

 • qreal height(void)

 • QVariant inputMethodQuery(Qt::InputMethodQuery query)

 • void invalidate(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, QGraphicsScene::SceneLayers layers)

 • bool isActive(void)

 • QGraphicsItem * itemAt(QPointF position, QTransform deviceTransform)

 • QGraphicsItem * itemAt_2(qreal x, qreal y, QTransform deviceTransform)

 • QGraphicsScene::ItemIndexMethod itemIndexMethod(void)

 • QList<QGraphicsItem *> items(Qt::SortOrder order)

 • QList<QGraphicsItem *> items_2(QPointF pos, Qt::ItemSelectionMode mode, Qt::SortOrder order, QTransform deviceTransform)

 • QList<QGraphicsItem *> items_3(QRectF rect, Qt::ItemSelectionMode mode, Qt::SortOrder order, QTransform deviceTransform)

 • QList<QGraphicsItem *> items_4(QPolygonF polygon, Qt::ItemSelectionMode mode, Qt::SortOrder order, QTransform deviceTransform)

 • QList<QGraphicsItem *> items_5(QPainterPath path, Qt::ItemSelectionMode mode, Qt::SortOrder order, QTransform deviceTransform)

 • QList<QGraphicsItem *> items_6(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, Qt::ItemSelectionMode mode, Qt::SortOrder order, QTransform deviceTransform)

 • QRectF itemsBoundingRect(void)

 • qreal minimumRenderSize(void)

 • QGraphicsItem * mouseGrabberItem(void)

 • QPalette palette(void)

 • void removeItem(QGraphicsItem *item)

 • void render(QPainter *painter, QRectF target, QRectF source, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode)

 • QRectF sceneRect(void)

 • QList<QGraphicsItem *> selectedItems(void)

 • QPainterPath selectionArea(void)

 • bool sendEvent(QGraphicsItem *item, QEvent *event)

 • void setActivePanel(QGraphicsItem *item)

 • void setActiveWindow(QGraphicsWidget *widget)

 • void setBackgroundBrush(QBrush brush)

 • void setBspTreeDepth(int depth)

 • void setFocus(Qt::FocusReason focusReason)

 • void setFocusItem(QGraphicsItem *item, Qt::FocusReason focusReason)

 • void setForegroundBrush(QBrush brush)

 • void setItemIndexMethod(QGraphicsScene::ItemIndexMethod method)

 • void setMinimumRenderSize(qreal minSize)

 • void setPalette(QPalette palette)

 • void setSceneRect(QRectF rect)

 • void setSceneRect_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h)

 • void setSelectionArea(QPainterPath path, QTransform deviceTransform)

 • void setSelectionArea_2(QPainterPath path, Qt::ItemSelectionMode mode, QTransform deviceTransform)

 • void setSelectionArea_3(QPainterPath path, Qt::ItemSelectionOperation selectionOperation, Qt::ItemSelectionMode mode, QTransform deviceTransform)

 • void setStickyFocus(bool enabled)

 • void setStyle(QStyle *style)

 • bool stickyFocus(void)

 • QStyle * style(void)

 • void update(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h)

 • QList<QGraphicsView *> views(void)

 • qreal width(void)

 • void advance(void)

 • void clear(void)

 • void clearSelection(void)

 • void invalidate_2(QRectF rect, QGraphicsScene::SceneLayers layers)

 • void update_2(QRectF rect)

 • void setchangedEvent(const char *)

 • void setfocusItemChangedEvent(const char *)

 • void setsceneRectChangedEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • const char *getchangedEvent(void)

 • const char *getfocusItemChangedEvent(void)

 • const char *getsceneRectChangedEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

QGraphicsVideoItem Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgraphicsvideoitem.html

Parameters : void

 • Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode(void)

 • QSizeF nativeSize(void)

 • QPointF offset(void)

 • void setAspectRatioMode(Qt::AspectRatioMode mode)

 • void setOffset(QPointF offset)

 • void setSize(QSizeF size)

 • QSizeF size(void)

QGraphicsView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgraphicsview.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • QMatrix matrix(void)

 • void resetMatrix(void)

 • void setMatrix(QMatrix matrix, bool combine)

 • Qt::Alignment alignment(void)

 • QBrush backgroundBrush(void)

 • QGraphicsView::CacheMode cacheMode(void)

 • void centerOn(QPointF pos)

 • void centerOn_2(qreal x, qreal y)

 • void centerOn_3(QGraphicsItem *item)

 • QGraphicsView::DragMode dragMode(void)

 • void ensureVisible(QRectF rect, int xmargin, int ymargin)

 • void ensureVisible_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, int xmargin, int ymargin)

 • void ensureVisible_3(QGraphicsItem *item, int xmargin, int ymargin)

 • void fitInView(QRectF rect, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode)

 • void fitInView_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode)

 • void fitInView_3(QGraphicsItem *item, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode)

 • QBrush foregroundBrush(void)

 • bool isInteractive(void)

 • bool isTransformed(void)

 • QGraphicsItem * itemAt(QPoint pos)

 • QGraphicsItem * itemAt_2(int x, int y)

 • QList<QGraphicsItem *> items(void)

 • QList<QGraphicsItem *> items_2(QPoint pos)

 • QList<QGraphicsItem *> items_3(int x, int y)

 • QList<QGraphicsItem *> items_4(QRect rect, Qt::ItemSelectionMode mode)

 • QList<QGraphicsItem *> items_5(int x, int y, int w, int h, Qt::ItemSelectionMode mode)

 • QList<QGraphicsItem *> items_6(QPolygon polygon, Qt::ItemSelectionMode mode)

 • QList<QGraphicsItem *> items_7(QPainterPath path, Qt::ItemSelectionMode mode)

 • QPoint mapFromScene(QPointF point)

 • QPolygon mapFromScene_2(QRectF rect)

 • QPolygon mapFromScene_3(QPolygonF polygon)

 • QPainterPath mapFromScene_4(QPainterPath path)

 • QPoint mapFromScene_5(qreal x, qreal y)

 • QPolygon mapFromScene_6(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h)

 • QPointF mapToScene(QPoint point)

 • QPolygonF mapToScene_2(QRect rect)

 • QPolygonF mapToScene_3(QPolygon polygon)

 • QPainterPath mapToScene_4(QPainterPath path)

 • QPointF mapToScene_5(int x, int y)

 • QPolygonF mapToScene_6(int x, int y, int w, int h)

 • QGraphicsView::OptimizationFlags optimizationFlags(void)

 • void render(QPainter *painter, QRectF target, QRect source, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode)

 • QPainter::RenderHints renderHints(void)

 • void resetCachedContent(void)

 • void resetTransform(void)

 • QGraphicsView::ViewportAnchor resizeAnchor(void)

 • void rotate(qreal angle)

 • QRect rubberBandRect(void)

 • Qt::ItemSelectionMode rubberBandSelectionMode(void)

 • void scale(qreal sx, qreal sy)

 • QGraphicsScene * scene(void)

 • QRectF sceneRect(void)

 • void setAlignment(Qt::Alignment alignment)

 • void setBackgroundBrush(QBrush brush)

 • void setCacheMode(QGraphicsView::CacheMode mode)

 • void setDragMode(QGraphicsView::DragMode mode)

 • void setForegroundBrush(QBrush brush)

 • void setInteractive(bool allowed)

 • void setOptimizationFlag(QGraphicsView::OptimizationFlag flag, bool enabled)

 • void setOptimizationFlags(QGraphicsView::OptimizationFlags flags)

 • void setRenderHint(QPainter::RenderHint hint, bool enabled)

 • void setRenderHints(QPainter::RenderHints hints)

 • void setResizeAnchor(QGraphicsView::ViewportAnchor anchor)

 • void setRubberBandSelectionMode(Qt::ItemSelectionMode mode)

 • void setScene(QGraphicsScene *scene)

 • void setSceneRect(QRectF rect)

 • void setSceneRect_2(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h)

 • void setTransform(QTransform matrix, bool combine)

 • void setTransformationAnchor(QGraphicsView::ViewportAnchor anchor)

 • void setViewportUpdateMode(QGraphicsView::ViewportUpdateMode mode)

 • void shear(qreal sh, qreal sv)

 • QTransform transform(void)

 • QGraphicsView::ViewportAnchor transformationAnchor(void)

 • void translate(qreal dx, qreal dy)

 • QTransform viewportTransform(void)

 • QGraphicsView::ViewportUpdateMode viewportUpdateMode(void)

 • void invalidateScene(QRectF rect, QGraphicsScene::SceneLayers layers)

 • void updateScene(QList<QRectF> rects)

 • void updateSceneRect(QRectF rect)

QGridLayout Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qgridlayout.html

Parameters : void

 • void addItem(QLayoutItem * item, int row, int column, int rowSpan , int columnSpan , Qt::Alignment alignment )

 • void addLayout(QLayout * layout, int row, int column, Qt::Alignment alignment )

 • void addLayout_2(QLayout * layout, int row, int column, int rowSpan, int columnSpan, Qt::Alignment alignment )

 • void addWidget(QWidget * widget, int row, int column, Qt::Alignment alignment )

 • void addWidget_2(QWidget * widget, int fromRow, int fromColumn, int rowSpan, int columnSpan, Qt::Alignment alignment )

 • QRect cellRect(int row, int column)

 • int columnCount(void)

 • int columnMinimumWidth(int column)

 • int columnStretch(int column)

 • void getItemPosition(int index, int * row, int * column, int * rowSpan, int * columnSpan)

 • int horizontalSpacing(void)

 • QLayoutItem * itemAtPosition(int row, int column)

 • Qt::Corner originCorner(void)

 • int rowCount(void)

 • int rowMinimumHeight(int row)

 • int rowStretch(int row)

 • void setColumnMinimumWidth(int column, int minSize)

 • void setColumnStretch(int column, int stretch)

 • void setHorizontalSpacing(int spacing)

 • void setOriginCorner(Qt::Corner corner)

 • void setRowMinimumHeight(int row, int minSize)

 • void setRowStretch(int row, int stretch)

 • void setSpacing(int spacing)

 • void setVerticalSpacing(int spacing)

 • int spacing(void)

 • int verticalSpacing(void)

QGuiApplication Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html

Parent Class : QCoreApplication

Parameters : int,char **

 • qreal devicePixelRatio(void)

 • bool isSavingSession(void)

 • bool isSessionRestored(void)

 • QString sessionId(void)

 • QString sessionKey(void)

 • QWindowList allWindows(void)

 • QString applicationDisplayName(void)

 • Qt::ApplicationState applicationState(void)

 • void changeOverrideCursor(QCursor cursor)

 • QClipboard * clipboard(void)

 • bool desktopSettingsAware(void)

 • int exec(void)

 • QObject * focusObject(void)

 • QWindow * focusWindow(void)

 • QFont font(void)

 • QInputMethod * inputMethod(void)

 • bool isLeftToRight(void)

 • bool isRightToLeft(void)

 • Qt::KeyboardModifiers keyboardModifiers(void)

 • Qt::LayoutDirection layoutDirection(void)

 • QWindow * modalWindow(void)

 • Qt::MouseButtons mouseButtons(void)

 • QCursor * overrideCursor(void)

 • QPalette palette(void)

 • QString platformName(void)

 • QPlatformNativeInterface * platformNativeInterface(void)

 • QScreen * primaryScreen(void)

 • Qt::KeyboardModifiers queryKeyboardModifiers(void)

 • bool quitOnLastWindowClosed(void)

 • void restoreOverrideCursor(void)

 • QList<QScreen *> screens(void)

 • void setApplicationDisplayName(QString name)

 • void setDesktopSettingsAware(bool on)

 • void setFont(QFont font)

 • void setLayoutDirection(Qt::LayoutDirection direction)

 • void setOverrideCursor(QCursor cursor)

 • void setPalette(QPalette pal)

 • void setQuitOnLastWindowClosed(bool quit)

 • QStyleHints * styleHints(void)

 • void sync(void)

 • QWindow * topLevelAt(QPoint pos)

 • QWindowList topLevelWindows(void)

 • void setapplicationDisplayNameChangedEvent(const char *)

 • void setapplicationStateChangedEvent(const char *)

 • void setcommitDataRequestEvent(const char *)

 • void setfocusObjectChangedEvent(const char *)

 • void setfocusWindowChangedEvent(const char *)

 • void setfontDatabaseChangedEvent(const char *)

 • void setlastWindowClosedEvent(const char *)

 • void setlayoutDirectionChangedEvent(const char *)

 • void setpaletteChangedEvent(const char *)

 • void setprimaryScreenChangedEvent(const char *)

 • void setsaveStateRequestEvent(const char *)

 • void setscreenAddedEvent(const char *)

 • void setscreenRemovedEvent(const char *)

 • const char *getapplicationDisplayNameChangedEvent(void)

 • const char *getapplicationStateChangedEvent(void)

 • const char *getcommitDataRequestEvent(void)

 • const char *getfocusObjectChangedEvent(void)

 • const char *getfocusWindowChangedEvent(void)

 • const char *getfontDatabaseChangedEvent(void)

 • const char *getlastWindowClosedEvent(void)

 • const char *getlayoutDirectionChangedEvent(void)

 • const char *getpaletteChangedEvent(void)

 • const char *getprimaryScreenChangedEvent(void)

 • const char *getsaveStateRequestEvent(void)

 • const char *getscreenAddedEvent(void)

 • const char *getscreenRemovedEvent(void)

QHBarModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhbarmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • int columnCount(void)

 • int firstBarSetRow(void)

 • int firstColumn(void)

 • int lastBarSetRow(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • QAbstractBarSeries * series(void)

 • void setColumnCount(int columnCount)

 • void setFirstBarSetRow(int firstBarSetRow)

 • void setFirstColumn(int firstColumn)

 • void setLastBarSetRow(int lastBarSetRow)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSeries(QAbstractBarSeries *series)

 • void setcolumnCountChangedEvent(const char *)

 • void setfirstBarSetRowChangedEvent(const char *)

 • void setfirstColumnChangedEvent(const char *)

 • void setlastBarSetRowChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • const char *getcolumnCountChangedEvent(void)

 • const char *getfirstBarSetRowChangedEvent(void)

 • const char *getfirstColumnChangedEvent(void)

 • const char *getlastBarSetRowChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

QHBoxLayout Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhboxlayout.html

Parameters : void

Parent Class : QBoxLayout

 • void addWidget(QWidget *)

 • void addLayout(QLayout *)

QHBoxPlotModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhboxplotmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • int columnCount(void)

 • int firstBoxSetRow(void)

 • int firstColumn(void)

 • int lastBoxSetRow(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • QBoxPlotSeries * series(void)

 • void setColumnCount(int rowCount)

 • void setFirstBoxSetRow(int firstBoxSetRow)

 • void setFirstColumn(int firstColumn)

 • void setLastBoxSetRow(int lastBoxSetRow)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSeries(QBoxPlotSeries *series)

 • void setcolumnCountChangedEvent(const char *)

 • void setfirstBoxSetRowChangedEvent(const char *)

 • void setfirstColumnChangedEvent(const char *)

 • void setlastBoxSetRowChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • const char *getcolumnCountChangedEvent(void)

 • const char *getfirstBoxSetRowChangedEvent(void)

 • const char *getfirstColumnChangedEvent(void)

 • const char *getlastBoxSetRowChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

QHCandlestickModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhcandlestickmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QCandlestickModelMapper

 • int closeColumn(void)

 • int firstSetRow(void)

 • int highColumn(void)

 • int lastSetRow(void)

 • int lowColumn(void)

 • int openColumn(void)

 • void setCloseColumn(int closeColumn)

 • void setFirstSetRow(int firstSetRow)

 • void setHighColumn(int highColumn)

 • void setLastSetRow(int lastSetRow)

 • void setLowColumn(int lowColumn)

 • void setOpenColumn(int openColumn)

 • void setTimestampColumn(int timestampColumn)

 • int timestampColumn(void)

 • void setcloseColumnChangedEvent(const char *)

 • void setfirstSetRowChangedEvent(const char *)

 • void sethighColumnChangedEvent(const char *)

 • void setlastSetRowChangedEvent(const char *)

 • void setlowColumnChangedEvent(const char *)

 • void setopenColumnChangedEvent(const char *)

 • void settimestampColumnChangedEvent(const char *)

 • const char *getcloseColumnChangedEvent(void)

 • const char *getfirstSetRowChangedEvent(void)

 • const char *gethighColumnChangedEvent(void)

 • const char *getlastSetRowChangedEvent(void)

 • const char *getlowColumnChangedEvent(void)

 • const char *getopenColumnChangedEvent(void)

 • const char *gettimestampColumnChangedEvent(void)

QHPieModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhpiemodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QPieModelMapper

 • int columnCount(void)

 • int firstColumn(void)

 • int labelsRow(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • QPieSeries * series(void)

 • void setColumnCount(int columnCount)

 • void setFirstColumn(int firstColumn)

 • void setLabelsRow(int labelsRow)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSeries(QPieSeries *series)

 • void setValuesRow(int valuesRow)

 • int valuesRow(void)

 • void setcolumnCountChangedEvent(const char *)

 • void setfirstColumnChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsRowChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • void setvaluesRowChangedEvent(const char *)

 • const char *getcolumnCountChangedEvent(void)

 • const char *getfirstColumnChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsRowChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

 • const char *getvaluesRowChangedEvent(void)

QHXYModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhxymodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QXYModelMapper

 • int columnCount(void)

 • int firstColumn(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • QXYSeries * series(void)

 • void setColumnCount(int columnCount)

 • void setFirstColumn(int firstColumn)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setSeries(QXYSeries *series)

 • void setXRow(int xRow)

 • void setYRow(int yRow)

 • int xRow(void)

 • int yRow(void)

 • void setcolumnCountChangedEvent(const char *)

 • void setfirstColumnChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • void setxRowChangedEvent(const char *)

 • void setyRowChangedEvent(const char *)

 • const char *getcolumnCountChangedEvent(void)

 • const char *getfirstColumnChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

 • const char *getxRowChangedEvent(void)

 • const char *getyRowChangedEvent(void)

QHeaderView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qheaderview.html

Parameters : Qt::Orientation, QWidget *

Parent Class : QAbstractItemView

 • bool cascadingSectionResizes(void)

 • int count(void)

 • Qt::Alignment defaultAlignment(void)

 • int defaultSectionSize(void)

 • int hiddenSectionCount(void)

 • void hideSection(int logicalIndex)

 • bool highlightSections(void)

 • bool isSectionHidden(int logicalIndex)

 • bool isSortIndicatorShown(void)

 • int length(void)

 • int logicalIndex(int visualIndex)

 • int logicalIndexAt(int position)

 • int logicalIndexAt_2(int x, int y)

 • int logicalIndexAt_3( QPoint pos)

 • int maximumSectionSize(void)

 • int minimumSectionSize_2(void)

 • void moveSection(int from, int to)

 • int offset(void)

 • Qt::Orientation orientation(void)

 • int resizeContentsPrecision(void)

 • void resizeSection(int logicalIndex, int size)

 • void resizeSections(QHeaderView::ResizeMode mode)

 • bool restoreState( QByteArray state)

 • QByteArray saveState(void)

 • int sectionPosition(int logicalIndex)

 • QHeaderView::ResizeMode sectionResizeMode(int logicalIndex)

 • int sectionSize(int logicalIndex)

 • int sectionSizeHint(int logicalIndex)

 • int sectionViewportPosition(int logicalIndex)

 • bool sectionsClickable(void)

 • bool sectionsHidden(void)

 • bool sectionsMovable(void)

 • bool sectionsMoved(void)

 • void setCascadingSectionResizes(bool enable)

 • void setDefaultAlignment(Qt::Alignment alignment)

 • void setDefaultSectionSize(int size)

 • void setHighlightSections(bool highlight)

 • void setMaximumSectionSize(int size)

 • void setMinimumSectionSize(int size)

 • void setResizeContentsPrecision(int precision)

 • void setSectionHidden(int logicalIndex, bool hide)

 • void setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeMode mode)

 • void setSectionResizeMode_2(int logicalIndex, QHeaderView::ResizeMode mode)

 • void setSectionsClickable(bool clickable)

 • void setSectionsMovable(bool movable)

 • void setSortIndicator(int logicalIndex, Qt::SortOrder order)

 • void setSortIndicatorShown(bool show)

 • void setStretchLastSection(bool stretch)

 • void showSection(int logicalIndex)

 • Qt::SortOrder sortIndicatorOrder(void)

 • int sortIndicatorSection(void)

 • bool stretchLastSection(void)

 • int stretchSectionCount(void)

 • void swapSections(int first, int second)

 • int visualIndex(int logicalIndex)

 • int visualIndexAt(int position)

 • void headerDataChanged(Qt::Orientation orientation, int logicalFirst, int logicalLast)

 • void setOffset(int offset)

 • void setOffsetToLastSection(void)

 • void setOffsetToSectionPosition(int visualSectionNumber)

 • void setgeometriesChangedEvent(const char *)

 • void setsectionClickedEvent(const char *)

 • void setsectionCountChangedEvent(const char *)

 • void setsectionDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setsectionEnteredEvent(const char *)

 • void setsectionHandleDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setsectionMovedEvent(const char *)

 • void setsectionPressedEvent(const char *)

 • void setsectionResizedEvent(const char *)

 • void setsortIndicatorChangedEvent(const char *)

 • const char *getgeometriesChangedEvent(void)

 • const char *getsectionClickedEvent(void)

 • const char *getsectionCountChangedEvent(void)

 • const char *getsectionDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getsectionEnteredEvent(void)

 • const char *getsectionHandleDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getsectionMovedEvent(void)

 • const char *getsectionPressedEvent(void)

 • const char *getsectionResizedEvent(void)

 • const char *getsortIndicatorChangedEvent(void)

 • void geteventparameters(void)

QHorizontalBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhorizontalbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QHorizontalPercentBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhorizontalpercentbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QHorizontalStackedBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhorizontalstackedbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QHostAddress Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhostaddress.html

Parameters : void

 • void clear(void)

 • bool isInSubnet(QHostAddress, int netmask)

 • bool isNull(void)

 • int protocol(void)

 • QString scopeId(void)

 • bool setAddress(QString)

 • int toIPv4Address(void)

 • Q_IPV6ADDR toIPv6Address(void)

 • QString toString(void)

QHostInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qhostinfo.html

Parameters : void

 • int error(void)

 • QString errorString(void)

 • QString hostName(void)

 • int lookupId(void)

 • void setError(QHostInfo::HostInfoError error)

 • void setErrorString(QString)

 • void setHostName(QString)

 • void setLookupId(int id)

 • void abortHostLookup(int id)

 • QHostInfo fromName(QString)

 • QString localDomainName(void)

 • QString localHostName(void)

QIODevice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qiodevice.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • QString errorString(void)

 • bool getChar(char *c)

 • bool isOpen(void)

 • bool isReadable(void)

 • bool isTextModeEnabled(void)

 • bool isWritable(void)

 • int openMode(void)

 • int peek(char *data, int maxSize)

 • int read(char *data, int maxSize)

 • int readLine(char *data, int maxSize)

 • void ungetChar(char c)

 • int write(const char *data, int maxSize)

 • bool atEnd(void)

 • bool canReadLine(void)

 • void close(void)

 • bool open(QIODevice::OpenMode flags)

 • qint64 pos(void)

 • bool seek(qint64 pos)

 • qint64 size(void)

 • void setaboutToCloseEvent(const char *)

 • void setbytesWrittenEvent(const char *)

 • void setreadChannelFinishedEvent(const char *)

 • void setreadyReadEvent(const char *)

 • const char *getaboutToCloseEvent(void)

 • const char *getbytesWrittenEvent(void)

 • const char *getreadChannelFinishedEvent(void)

 • const char *getreadyReadEvent(void)

QIcon Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qicon.html

Parameters : QPixmap

QImage Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qimage.html

Parameters : void

 • int byteCount(void)

 • bool allGray(void)

 • int bitPlaneCount(void)

 • uchar *bits(void)

 • int bytesPerLine(void)

 • qint64 cacheKey(void)

 • QRgb color(int i)

 • int colorCount(void)

 • const uchar *constBits(void)

 • const uchar *constScanLine(int i)

 • QImage convertToFormat(QImage::Format format, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QImage copy(int x, int y, int width, int height)

 • QImage createAlphaMask(Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QImage createHeuristicMask(bool clipTight)

 • QImage createMaskFromColor(QRgb color, Qt::MaskMode mode)

 • int depth(void)

 • int dotsPerMeterX(void)

 • int dotsPerMeterY(void)

 • void fill(QColor)

 • QImage::Format format(void)

 • bool hasAlphaChannel(void)

 • int height(void)

 • void invertPixels(QImage::InvertMode mode)

 • bool isGrayscale(void)

 • bool isNull(void)

 • bool load(QString, const char *format) # In RingQt use : bool loadimage(QString, const char *format)

 • bool loadFromData(QByteArray, const char * format)

 • QImage mirrored(bool horizontal, bool vertical)

 • QPoint offset(void)

 • QRgb pixel(int x, int y)

 • int pixelIndex(int x, int y)

 • QRect rect(void)

 • QImage rgbSwapped(void)

 • bool save(QString, const char * format, int quality)

 • QImage scaled(int width, int height, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode, Qt::TransformationMode transformMode)

 • QImage scaledToHeight(int height, Qt::TransformationMode mode )

 • QImage scaledToWidth(int width, Qt::TransformationMode mode)

 • uchar *scanLine(int i)

 • void setColor(int index, QRgb colorValue)

 • void setColorCount(int colorCount)

 • void setDotsPerMeterX(int x)

 • void setDotsPerMeterY(int y)

 • void setOffset(QPoint)

 • void setPixel(int x, int y, uint index_or_rgb)

 • void setText(QString,QString)

 • QSize size(void)

 • void swap(QImage)

 • QString text(QString)

 • QStringList textKeys(void)

 • bool valid(int x, int y)

 • int width(void)

QInputAspect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dinput-qinputaspect.html

Parameters : QObject *

 • QStringList availablePhysicalDevices(void)

 • Qt3DInput::QAbstractPhysicalDevice * createPhysicalDevice(QString name)

QInputDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qinputdialog.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QDialog

 • QString cancelButtonText(void)

 • QStringList comboBoxItems(void)

 • int doubleDecimals(void)

 • double doubleMaximum(void)

 • double doubleMinimum(void)

 • double doubleValue(void)

 • int inputMode(void)

 • int intMaximum(void)

 • int intMinimum(void)

 • int intStep(void)

 • int intValue(void)

 • bool isComboBoxEditable(void)

 • QString labelText(void)

 • QString okButtonText(void)

 • void open(QObject *receiver, const char *member)

 • int options(void)

 • void setCancelButtonText(QString)

 • void setComboBoxEditable(bool editable)

 • void setComboBoxItems(QStringList)

 • void setDoubleDecimals(int decimals)

 • void setDoubleMaximum(double max)

 • void setDoubleMinimum(double min)

 • void setDoubleRange(double min, double max)

 • void setDoubleValue(double value)

 • void setInputMode(QInputDialog::InputMode mode)

 • void setIntMaximum(int max)

 • void setIntMinimum(int min)

 • void setIntRange(int min, int max)

 • void setIntStep(int step)

 • void setIntValue(int value)

 • void setLabelText(QString)

 • void setOkButtonText(QString)

 • void setOption(QInputDialog::InputDialogOption option, bool on)

 • void setOptions(QInputDialog::InputDialogOption options)

 • void setTextEchoMode(QLineEdit::EchoMode mode)

 • void setTextValue(QString)

 • bool testOption(QInputDialog::InputDialogOption option)

 • int textEchoMode(void)

 • QString textValue(void)

 • double getDouble(QWidget *parent,QString,QString, double value, double min, double max , int decimals, bool *ok, Qt::WindowType flags)

 • int getInt(QWidget *parent,QString,QString, int value, int min, int max, int step, bool *ok, Qt::WindowType flags)

QJsonArray Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qjsonarray.html

Parameters : void

 • void append(QJsonValue value)

 • QJsonValue at(int i)

 • bool contains(QJsonValue value)

 • int count(void)

 • bool empty(void)

 • QJsonValue first(void)

 • void insert(int i, QJsonValue value)

 • bool isEmpty(void)

 • QJsonValue last(void)

 • void pop_back(void)

 • void pop_front(void)

 • void prepend(QJsonValue value)

 • void push_back(QJsonValue value)

 • void push_front(QJsonValue value)

 • void removeAt(int i)

 • void removeFirst(void)

 • void removeLast(void)

 • void replace(int i, QJsonValue value)

 • int size(void)

 • QJsonValue takeAt(int i)

 • QVariantList toVariantList(void)

 • QJsonArray fromStringList(QStringList list)

 • QJsonArray fromVariantList(QVariantList list)

QJsonDocument Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qjsondocument.html

Parameters : void

 • const char * rawData(int * size)

 • QByteArray toBinaryData(void)

 • QJsonDocument fromBinaryData( QByteArray data, QJsonDocument::DataValidation validation)

 • QJsonDocument fromRawData( char * data, int size, QJsonDocument::DataValidation validation)

 • QJsonArray array(void)

 • bool isArray(void)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isObject(void)

 • QJsonObject object(void)

 • void setArray(QJsonArray array)

 • void setObject(QJsonObject object)

 • QByteArray toJson(QJsonDocument::JsonFormat format)

 • QVariant toVariant(void)

 • QJsonDocument fromJson( QByteArray json, QJsonParseError * error)

 • QJsonDocument fromVariant( QVariant variant)

QJsonObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qjsonobject.html

Parameters : void

 • bool contains(QString key)

 • int count(void)

 • bool empty(void)

 • bool isEmpty(void)

 • QStringList keys(void)

 • int length(void)

 • void remove(QString key)

 • int size(void)

 • QJsonValue take(QString key)

 • QVariantMap toVariantMap(void)

 • QJsonValue value(QString key)

 • QJsonObject fromVariantMap(QVariantMap map)

QJsonParseError Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qjsonparseerror.html

Parameters : void

 • QString errorString(void)

QJsonValue Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qjsonvalue.html

Parameters : void

 • bool isArray(void)

 • bool isBool(void)

 • bool isDouble(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isObject(void)

 • bool isString(void)

 • bool isUndefined(void)

 • QJsonArray toArray(QJsonArray defaultValue)

 • QJsonArray toArray_2(void)

 • bool toBool(bool defaultValue )

 • double toDouble(double defaultValue )

 • int toInt(int defaultValue )

 • QJsonObject toObject(QJsonObject defaultValue)

 • QJsonObject toObject_2(void)

 • QString toString(QString defaultValue )

 • QVariant toVariant(void)

 • QJsonValue::Type type(void)

 • QJsonValue fromVariant(QVariant variant)

QKeySequence Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qkeysequence.html

Parameters : QString

QLCDNumber Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlcdnumber.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QFrame

 • bool checkOverflow(double num)

 • int digitCount(void)

 • int intValue(void)

 • int mode(void)

 • int segmentStyle(void)

 • void setDigitCount(int numDigits)

 • void setMode(QLCDNumber::Mode)

 • void setSegmentStyle(QLCDNumber::SegmentStyle)

 • bool smallDecimalPoint(void)

 • double value(void)

 • void display(double)

 • void setBinMode(void)

 • void setDecMode(void)

 • void setHexMode(void)

 • void setOctMode(void)

 • void setSmallDecimalPoint(bool)

QLabel Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlabel.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QFrame

 • QPicture picture(void)

 • QPixmap pixmap(void)

 • int alignment(void)

 • QWidget *buddy(void)

 • bool hasScaledContents(void)

 • bool hasSelectedText(void)

 • int indent(void)

 • int margin(void)

 • QMovie *movie(void)

 • bool openExternalLinks(void)

 • QString selectedText(void)

 • int selectionStart(void)

 • void setAlignment(Qt::AlignmentFlag)

 • void setBuddy(QWidget *buddy)

 • void setIndent(int)

 • void setMargin(int)

 • void setOpenExternalLinks(bool open)

 • void setScaledContents(bool)

 • void setSelection(int start, int length)

 • void setTextFormat(Qt::TextFormat)

 • void setTextInteractionFlags(Qt::TextInteractionFlag flags)

 • void setWordWrap(bool on)

 • QString text(void)

 • int textFormat(void)

 • int textInteractionFlags(void)

 • bool wordWrap(void)

 • void clear(void)

 • void setMovie(QMovie *movie)

 • void setNum(double num)

 • void setPicture(QPicture)

 • void setPixmap(QPixmap)

 • void setText(QString)

QLayout Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlayout.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QObject

 • bool activate(void)

 • void addWidget(QWidget *w)

 • QMargins contentsMargins(void)

 • QRect contentsRect(void)

 • void getContentsMargins(int *left, int *top, int *right, int *bottom)

 • bool isEnabled(void)

 • QWidget *menuBar(void)

 • QWidget *parentWidget(void)

 • void removeItem(QLayoutItem *item)

 • void removeWidget(QWidget *widget)

 • bool setAlignment(QWidget *w, Qt::Alignment alignment)

 • void setAlignment_2(Qt::Alignment alignment)

 • bool setAlignment_3(QLayout *l, Qt::Alignment alignment)

 • void setContentsMargins(int left, int top, int right, int bottom)

 • void setContentsMargins_2(QMargins margins)

 • void setEnabled(bool enable)

 • void setMenuBar(QWidget *widget)

 • void setSizeConstraint(QLayout::SizeConstraint)

 • void setSpacing(int)

 • QLayout::SizeConstraint sizeConstraint(void)

 • int spacing(void)

 • void update(void)

 • QSize closestAcceptableSize( QWidget * widget, QSize size)

QLegend Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlegend.html

Parent Class : QGraphicsWidget

 • Qt::Alignment alignment(void)

 • void attachToChart(void)

 • QColor borderColor(void)

 • QBrush brush(void)

 • QColor color(void)

 • void detachFromChart(void)

 • QFont font(void)

 • bool isAttachedToChart(void)

 • bool isBackgroundVisible(void)

 • QBrush labelBrush(void)

 • QColor labelColor(void)

 • QLegend::MarkerShape markerShape(void)

 • QList<QLegendMarker *> markers(QAbstractSeries *series)

 • QPen pen(void)

 • bool reverseMarkers(void)

 • void setAlignment(Qt::Alignment alignment)

 • void setBackgroundVisible(bool visible)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setColor(QColor color)

 • void setFont(QFont font)

 • void setLabelBrush(QBrush brush)

 • void setLabelColor(QColor color)

 • void setMarkerShape(QLegend::MarkerShape shape)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setReverseMarkers(bool reverseMarkers)

 • void setShowToolTips(bool show)

 • bool showToolTips(void)

QLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlegendmarker.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • QBrush brush(void)

 • QFont font(void)

 • bool isVisible(void)

 • QString label(void)

 • QBrush labelBrush(void)

 • QPen pen(void)

 • QAbstractSeries * series(void)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setFont(QFont font)

 • void setLabel(QString label)

 • void setLabelBrush(QBrush brush)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setShape(QLegend::MarkerShape shape)

 • void setVisible(bool visible)

 • QLegend::MarkerShape shape(void)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setfontChangedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setlabelBrushChangedEvent(const char *)

 • void setlabelChangedEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setshapeChangedEvent(const char *)

 • void setvisibleChangedEvent(const char *)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getfontChangedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getlabelBrushChangedEvent(void)

 • const char *getlabelChangedEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getshapeChangedEvent(void)

 • const char *getvisibleChangedEvent(void)

QLineEdit Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlineedit.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • void getTextMargins(int *left, int *top, int *right, int *bottom)

 • int alignment(void)

 • void backspace(void)

 • QCompleter *completer(void)

 • QMenu *createStandardContextMenu(void)

 • void cursorBackward(bool mark, int steps)

 • void cursorForward(bool mark, int steps)

 • int cursorMoveStyle(void)

 • int cursorPosition(void)

 • int cursorPositionAt(QPoint)

 • void cursorWordBackward(bool mark)

 • void cursorWordForward(bool mark)

 • void del(void)

 • void deselect(void)

 • QString displayText(void)

 • bool dragEnabled(void)

 • int echoMode(void)

 • void end(bool mark) # In RingQt use : void endtext(bool mark)

 • bool hasAcceptableInput(void)

 • bool hasFrame(void)

 • bool hasSelectedText(void)

 • void home(bool mark)

 • QString inputMask(void)

 • void insert(QString)

 • bool isModified(void)

 • bool isReadOnly(void)

 • bool isRedoAvailable(void)

 • bool isUndoAvailable(void)

 • int maxLength(void)

 • QString placeholderText(void)

 • QString selectedText(void)

 • int selectionStart(void)

 • void setAlignment(Qt::AlignmentFlag flag)

 • void setCompleter(QCompleter *c)

 • void setCursorMoveStyle(Qt::CursorMoveStyle style)

 • void setCursorPosition(int)

 • void setDragEnabled(bool b)

 • void setEchoMode(QLineEdit::EchoMode)

 • void setFrame(bool)

 • void setInputMask(QString)

 • void setMaxLength(int)

 • void setModified(bool)

 • void setPlaceholderText(QString)

 • void setReadOnly(bool)

 • void setSelection(int start, int length)

 • void setTextMargins(int left, int top, int right, int bottom)

 • void setValidator(QValidator *v)

 • QString text(void)

 • QMargins textMargins(void)

 • QValidator *validator(void)

 • void clear(void)

 • void copy(void)

 • void cut(void)

 • void paste(void)

 • void redo(void)

 • void selectAll(void)

 • void setText(QString)

 • void undo(void)

 • void setTextChangedEvent(const char *)

 • void setcursorPositionChangedEvent(const char *)

 • void seteditingFinishedEvent(const char *)

 • void setreturnPressedEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • void settextEditedEvent(const char *)

 • const char *getTextChangedEvent(void)

 • const char *getcursorPositionChangedEvent(void)

 • const char *geteditingFinishedEvent(void)

 • const char *getreturnPressedEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettextEditedEvent(void)

QLineSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlineseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QXYSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QLinearGradient Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlineargradient.html

Parameters : void

Parent Class : QGradient

 • QPointF finalStop(void)

 • void setFinalStop(QPointF stop)

 • void setFinalStop_2(qreal x,qreal y)

 • void setStart(QPointF start)

 • void setStart_2(qreal x,qreal y)

 • QPointF start(void)

QListView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlistview.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractItemView

 • int batchSize(void)

 • void clearPropertyFlags(void)

 • QListView::Flow flow(void)

 • QSize gridSize(void)

 • bool isRowHidden(int row)

 • bool isSelectionRectVisible(void)

 • bool isWrapping(void)

 • QListView::LayoutMode layoutMode(void)

 • int modelColumn(void)

 • QListView::Movement movement(void)

 • QListView::ResizeMode resizeMode(void)

 • void setBatchSize(int batchSize)

 • void setFlow(QListView::Flow flow)

 • void setGridSize( QSize size)

 • void setLayoutMode(QListView::LayoutMode mode)

 • void setModelColumn(int column)

 • void setMovement(QListView::Movement movement)

 • void setResizeMode(QListView::ResizeMode mode)

 • void setRowHidden(int row, bool hide)

 • void setSelectionRectVisible(bool show)

 • void setSpacing(int space)

 • void setUniformItemSizes(bool enable)

 • void setViewMode(QListView::ViewMode mode)

 • void setWordWrap(bool on)

 • void setWrapping(bool enable)

 • int spacing(void)

 • bool uniformItemSizes(void)

 • QListView::ViewMode viewMode(void)

 • bool wordWrap(void)

QListWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlistwidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QListView

 • void addItem(QString)

 • void editItem(QListWidgetItem *item)

 • bool isSortingEnabled(void)

 • QListWidgetItem *item(int row)

 • QListWidgetItem *itemAt(int x, int y)

 • QWidget *itemWidget(QListWidgetItem *item)

 • void openPersistentEditor(QListWidgetItem *item)

 • void removeItemWidget(QListWidgetItem *item)

 • int row(QListWidgetItem *item)

 • void setCurrentRow(int row, QItemSelectionModel::SelectionFlag command)

 • void setItemWidget(QListWidgetItem *item, QWidget *widget)

 • void setSortingEnabled(bool enable)

 • void sortItems(Qt::SortOrder order)

 • QListWidgetItem *takeItem(int row)

 • QRect visualItemRect(QListWidgetItem *item)

 • void clear(void)

 • void scrollToItem(QListWidgetItem *item,QAbstractItemView::ScrollHint hint)

 • void setcurrentItemChangedEvent(const char *)

 • void setcurrentRowChangedEvent(const char *)

 • void setcurrentTextChangedEvent(const char *)

 • void setitemActivatedEvent(const char *)

 • void setitemChangedEvent(const char *)

 • void setitemClickedEvent(const char *)

 • void setitemDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setitemEnteredEvent(const char *)

 • void setitemPressedEvent(const char *)

 • void setitemSelectionChangedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentItemChangedEvent(void)

 • const char *getcurrentRowChangedEvent(void)

 • const char *getcurrentTextChangedEvent(void)

 • const char *getitemActivatedEvent(void)

 • const char *getitemChangedEvent(void)

 • const char *getitemClickedEvent(void)

 • const char *getitemDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getitemEnteredEvent(void)

 • const char *getitemPressedEvent(void)

 • const char *getitemSelectionChangedEvent(void)

QListWidgetItem Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlistwidgetitem.html

Parameters : void

 • QBrush background(void)

 • Qt::CheckState checkState(void)

 • Qt::ItemFlags flags(void)

 • QFont font(void)

 • QBrush foreground(void)

 • QIcon icon(void)

 • bool isHidden(void)

 • bool isSelected(void)

 • QListWidget *listWidget(void)

 • void setBackground(QBrush brush)

 • void setCheckState(Qt::CheckState state)

 • void setFlags(Qt::ItemFlags flags)

 • void setFont(QFont font)

 • void setForeground(QBrush brush)

 • void setHidden(bool hide)

 • void setIcon(QIcon icon)

 • void setSelected(bool select)

 • void setSizeHint(QSize size)

 • void setStatusTip(QString statusTip)

 • void setText(QString text)

 • void setTextAlignment(int alignment)

 • void setToolTip(QString toolTip)

 • void setWhatsThis(QString whatsThis)

 • QSize sizeHint(void)

 • QString statusTip(void)

 • QString text(void)

 • int textAlignment(void)

 • QString toolTip(void)

 • int type(void)

 • QString whatsThis(void)

QLocale Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlocale.html

Parameters : QString

 • QString amText(void)

 • QString bcp47Name(void)

 • QString createSeparatedList(QStringList list)

 • QString currencySymbol(QLocale::CurrencySymbolFormat format)

 • QString dateFormat(QLocale::FormatType format)

 • QString dateTimeFormat(QLocale::FormatType format)

 • QString dayName(int day, QLocale::FormatType type)

 • QChar decimalPoint(void)

 • QChar exponential(void)

 • Qt::DayOfWeek firstDayOfWeek(void)

 • QLocale::Language language(void)

 • QLocale::MeasurementSystem measurementSystem(void)

 • QString monthName(int month, QLocale::FormatType type)

 • QString name(void)

 • QString nativeCountryName(void)

 • QString nativeLanguageName(void)

 • QChar negativeSign(void)

 • QLocale::NumberOptions numberOptions(void)

 • QChar percent(void)

 • QString pmText(void)

 • QChar positiveSign(void)

 • QString quoteString(QString str, QLocale::QuotationStyle style)

 • QString quoteString_2(QStringRef str, QLocale::QuotationStyle style)

 • QLocale::Script script(void)

 • void setNumberOptions(QLocale::NumberOptions options)

 • QString standaloneDayName(int day, QLocale::FormatType type)

 • QString standaloneMonthName(int month, QLocale::FormatType type)

 • Qt::LayoutDirection textDirection(void)

 • QString timeFormat(QLocale::FormatType format)

 • double toDouble_2(QStringRef s, bool *ok)

 • float toFloat(QString s, bool *ok)

 • float toFloat_2(QStringRef s, bool *ok)

 • int toInt(QString s, bool *ok)

 • int toInt_2(QStringRef s, bool *ok)

 • qlonglong toLongLong(QString s, bool *ok)

 • qlonglong toLongLong_2(QStringRef s, bool *ok)

 • QString toLower(QString str)

 • short toShort(QString s, bool *ok)

 • short toShort_2(QStringRef s, bool *ok)

 • QString toString(qlonglong i)

 • QString toString_2(qulonglong i)

 • QString toString_4(short i)

 • QString toString_5(ushort i)

 • QString toString_6(int i)

 • QString toString_7(uint i)

 • QString toString_8(double i, char f, int prec)

 • QString toString_9(float i, char f, int prec)

 • QString toString_10(QDate date, QString format)

 • QString toString_11(QTime time, QString format)

 • QString toString_12(QDateTime dateTime, QString format)

 • QString toString_13(QDate date, QLocale::FormatType format)

 • QString toString_14(QTime time, QLocale::FormatType format)

 • QString toString_15(QDateTime dateTime, QLocale::FormatType format)

 • QTime toTime(QString string, QLocale::FormatType format)

 • QTime toTime_2(QString string, QString format)

 • uint toUInt(QString s, bool *ok)

 • uint toUInt_2(QStringRef s, bool *ok)

 • qulonglong toULongLong(QString s, bool *ok)

 • qulonglong toULongLong_2(QStringRef s, bool *ok)

 • ushort toUShort(QString s, bool *ok)

 • ushort toUShort_2(QStringRef s, bool *ok)

 • QString toUpper(QString str)

 • QStringList uiLanguages(void)

 • QList<Qt::DayOfWeek> weekdays(void)

 • QChar zeroDigit(void)

 • QLocale c(void)

 • QString countryToString(QLocale::Country country)

 • QString languageToString(QLocale::Language language)

 • QList<QLocale> matchingLocales(QLocale::Language language, QLocale::Script script, QLocale::Country country)

 • QString scriptToString(QLocale::Script script)

 • void setDefault(QLocale locale)

 • QLocale system(void)

QLogValueAxis Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qlogvalueaxis.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractAxis

 • qreal base(void)

 • QString labelFormat(void)

 • qreal max(void)

 • qreal min(void)

 • int minorTickCount(void)

 • void setBase(qreal base)

 • void setLabelFormat(QString format)

 • void setMax(qreal max)

 • void setMin(qreal min)

 • void setMinorTickCount(int minorTickCount)

 • void setRange(qreal min, qreal max)

 • int tickCount(void)

 • void setbaseChangedEvent(const char *)

 • void setlabelFormatChangedEvent(const char *)

 • void setmaxChangedEvent(const char *)

 • void setminChangedEvent(const char *)

 • void setminorTickCountChangedEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • void settickCountChangedEvent(const char *)

 • const char *getbaseChangedEvent(void)

 • const char *getlabelFormatChangedEvent(void)

 • const char *getmaxChangedEvent(void)

 • const char *getminChangedEvent(void)

 • const char *getminorTickCountChangedEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

 • const char *gettickCountChangedEvent(void)

QLogicAspect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dlogic-qlogicaspect.html

Parameters : QObject *

Parent Class : Qt3DCore::QAbstractAspect

QMainWindow Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmainwindow.html

Parameters : void

Parent Class : QWidget

 • void addDockWidget(Qt::DockWidgetArea area, QDockWidget *dockwidget, Qt::Orientation orientation)

 • QToolBar *addToolBar(QString)

 • void addToolBar_2(Qt::ToolBarArea area, QToolBar *toolbar)

 • void addToolBarBreak(Qt::ToolBarArea)

 • QWidget *centralWidget(void)

 • int corner(Qt::Corner corner)

 • QMenu *createPopupMenu(void)

 • int dockOptions(void)

 • int dockWidgetArea(QDockWidget *dockwidget)

 • bool documentMode(void)

 • QSize iconSize(void)

 • void insertToolBar(QToolBar *before, QToolBar *toolbar)

 • void insertToolBarBreak(QToolBar *before)

 • bool isAnimated(void)

 • bool isDockNestingEnabled(void)

 • QMenuBar *menuBar(void)

 • QWidget *menuWidget(void)

 • void removeDockWidget(QDockWidget *dockwidget)

 • void removeToolBar(QToolBar *toolbar)

 • void removeToolBarBreak(QToolBar *before)

 • bool restoreDockWidget(QDockWidget *dockwidget)

 • bool restoreState(QByteArray state, int version)

 • QByteArray saveState(int version)

 • void setCentralWidget(QWidget *widget)

 • void setCorner(Qt::Corner corner, Qt::DockWidgetArea area)

 • void setDockOptions(QMainWindow::DockOption options)

 • void setDocumentMode(bool enabled)

 • void setIconSize(QSize)

 • void setMenuBar(QMenuBar *menuBar)

 • void setMenuWidget(QWidget *menuBar)

 • void setStatusBar(QStatusBar *statusbar)

 • void setTabPosition(Qt::DockWidgetArea areas, QTabWidget::TabPosition tabPosition)

 • void setTabShape(QTabWidget::TabShape tabShape)

 • void setToolButtonStyle(Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle)

 • void setUnifiedTitleAndToolBarOnMac(bool set)

 • void splitDockWidget(QDockWidget *first, QDockWidget *second, Qt::Orientation orientation)

 • QStatusBar *statusBar(void)

 • int tabPosition(Qt::DockWidgetArea area)

 • int tabShape(void)

 • void tabifyDockWidget(QDockWidget *first, QDockWidget *second)

 • int toolBarArea(QToolBar *toolbar)

 • bool toolBarBreak(QToolBar *toolbar)

 • int toolButtonStyle(void)

 • bool unifiedTitleAndToolBarOnMac(void)

QMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : Qt3DCore::QComponent

 • void addParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • Qt3DRender::QEffect * effect(void)

 • QVector<Qt3DRender::QParameter *> parameters(void)

 • void removeParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void setEffect(Qt3DRender::QEffect *effect)

QMatrix4x4 Class

Parameters : qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal,qreal

 • QMatrix toAffine(void)

 • QVector4D column(int index)

 • qreal * constData(void)

 • qreal * data_2(void)

 • qreal determinant(void)

 • void fill(qreal value)

 • void flipCoordinates(void)

 • void frustum(qreal left, qreal right, qreal bottom, qreal top, qreal nearPlane, qreal farPlane)

 • QMatrix4x4 inverted(bool * invertible)

 • bool isIdentity(void)

 • void lookAt(QVector3D eye, QVector3D center, QVector3D up)

 • QPoint map(QPoint point)

 • QPointF map_2(QPointF point)

 • QVector3D map_3(QVector3D point)

 • QVector4D map_4(QVector4D point)

 • QRect mapRect(QRect rect)

 • QRectF mapRect_2(QRectF rect)

 • QVector3D mapVector(QVector3D vector)

 • QMatrix3x3 normalMatrix(void)

 • void optimize(void)

 • void ortho(qreal left, qreal right, qreal bottom, qreal top, qreal nearPlane, qreal farPlane)

 • void ortho_2(QRect rect)

 • void ortho_3(QRectF rect)

 • void perspective(qreal angle, qreal aspect, qreal nearPlane, qreal farPlane)

 • void rotate(qreal angle, QVector3D vector)

 • void rotate_2(QQuaternion quaternion)

 • void rotate_3(qreal angle, qreal x, qreal y, qreal z)

 • QVector4D row(int index)

 • void scale(QVector3D vector)

 • void scale_2(qreal x, qreal y)

 • void scale_3(qreal x, qreal y, qreal z)

 • void scale_4(qreal factor)

 • void setColumn(int index, QVector4D value)

 • void setRow(int index, QVector4D value)

 • void setToIdentity(void)

 • QTransform toTransform_2(qreal distanceToPlane)

 • void translate(QVector3D vector)

 • void translate_2(qreal x, qreal y)

 • void translate_3(qreal x, qreal y, qreal z)

 • QMatrix4x4 transposed(void)

QMdiArea Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmdiarea.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • QMdiArea::WindowOrder activationOrder(void)

 • QMdiSubWindow * activeSubWindow(void)

 • QMdiSubWindow * addSubWindow(QWidget * widget, Qt::WindowFlags windowFlags )

 • QBrush background(void)

 • QMdiSubWindow * currentSubWindow(void)

 • bool documentMode(void)

 • void removeSubWindow(QWidget * widget)

 • void setActivationOrder(QMdiArea::WindowOrder order)

 • void setBackground( QBrush background)

 • void setDocumentMode(bool enabled)

 • void setOption(QMdiArea::AreaOption option, bool on )

 • void setTabPosition(QTabWidget::TabPosition position)

 • void setTabShape(QTabWidget::TabShape shape)

 • void setTabsClosable(bool closable)

 • void setTabsMovable(bool movable)

 • void setViewMode(QMdiArea::ViewMode mode)

 • QList<QMdiSubWindow *> subWindowList(QMdiArea::WindowOrder order )

 • QTabWidget::TabPosition tabPosition(void)

 • QTabWidget::TabShape tabShape(void)

 • bool tabsClosable(void)

 • bool tabsMovable(void)

 • bool testOption(QMdiArea::AreaOption option)

 • QMdiArea::ViewMode viewMode(void)

 • void activateNextSubWindow(void)

 • void activatePreviousSubWindow(void)

 • void cascadeSubWindows(void)

 • void closeActiveSubWindow(void)

 • void closeAllSubWindows(void)

 • void setActiveSubWindow(QMdiSubWindow * window)

 • void tileSubWindows(void)

QMdiSubWindow Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmdisubwindow.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • bool isShaded(void)

 • int keyboardPageStep(void)

 • int keyboardSingleStep(void)

 • QMdiArea * mdiArea(void)

 • void setKeyboardPageStep(int step)

 • void setKeyboardSingleStep(int step)

 • void setOption(QMdiSubWindow::SubWindowOption option, bool on )

 • void setSystemMenu(QMenu * systemMenu)

 • void setWidget(QWidget * widget)

 • QMenu * systemMenu(void)

 • bool testOption(QMdiSubWindow::SubWindowOption option)

 • QWidget * widget(void)

 • void showShaded(void)

 • void showSystemMenu(void)

QMediaObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmediaobject.html

Parameters : void

Parent Class : QWidget

 • QStringList availableMetaData(void)

 • bool isMetaDataAvailable(void)

 • QVariant metaData( QString key)

 • int notifyInterval(void)

 • void setNotifyInterval(int milliSeconds)

QMediaPlayer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmediaplayer.html

Parameters : void

 • int bufferStatus(void)

 • QMediaContent currentMedia(void)

 • QNetworkConfiguration currentNetworkConfiguration(void)

 • int duration(void)

 • int error(void)

 • QString errorString(void)

 • bool isAudioAvailable(void)

 • bool isMuted(void)

 • bool isSeekable(void)

 • bool isVideoAvailable(void)

 • QMediaContent media(void)

 • int mediaStatus(void)

 • QIODevice *mediaStream(void)

 • qreal playbackRate(void)

 • QMediaPlaylist *playlist(void)

 • int position(void)

 • void setVideoOutput(QVideoWidget *output)

 • int volume(void)

 • void pause(void)

 • void play(void)

 • void setMuted(bool muted)

 • void setPlaylist(QMediaPlaylist *playlist)

 • void setPosition(int position)

 • void setVolume(int volume)

 • void stop(void)

QMediaPlaylist Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmediaplaylist.html

Parameters : void

 • int currentIndex(void)

 • QMediaContent currentMedia(void)

 • int error(void)

 • QString errorString(void)

 • bool insertMedia(int pos, QMediaContent)

 • bool isReadOnly(void)

 • QMediaContent media(int index)

 • int mediaCount(void)

 • int nextIndex(int steps)

 • int playbackMode(void)

 • int previousIndex(int steps)

 • bool save(QUrl, const char * format)

 • void next(void) # In RingQt use : void movenext(void)

 • void previous(void)

 • void setCurrentIndex(int playlistPosition)

 • void shuffle(void)

QMenu Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmenu.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • QAction *actionAt(QPoint)

 • QRect actionGeometry(QAction *act)

 • QAction *activeAction(void)

 • void addAction(QAction *)

 • QMenu *addMenu(QString)

 • QAction *addSeparator(void)

 • void clear(void)

 • QAction *defaultAction(void)

 • QAction *exec(const QPoint &)

 • QAction *exec_2(void)

 • QAction *exec_3(const QPoint &,QAction *)

 • void hideTearOffMenu(void)

 • QIcon icon(void)

 • QAction *insertMenu(QAction *before, QMenu *menu)

 • QAction *insertSeparator(QAction *before)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isTearOffEnabled(void)

 • bool isTearOffMenuVisible(void)

 • QAction *menuAction(void)

 • void popup(QPoint, QAction *atAction)

 • bool separatorsCollapsible(void)

 • void setActiveAction(QAction *act)

 • void setDefaultAction(QAction *act)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setSeparatorsCollapsible(bool collapse)

 • void setTearOffEnabled(bool)

 • void setTitle(QString)

 • QString title(void)

QMenuBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmenubar.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • QAction *actionAt(QPoint)

 • QRect actionGeometry(QAction *act)

 • QAction *activeAction(void)

 • QAction *addAction(QString)

 • QAction *addSeparator(void)

 • void clear(void)

 • QWidget *cornerWidget(Qt::Corner)

 • QAction *insertSeparator(QAction *before)

 • bool isDefaultUp(void)

 • bool isNativeMenuBar(void)

 • void setActiveAction(QAction *act)

 • void setCornerWidget(QWidget *widget, Qt::Corner)

 • void setNativeMenuBar(bool nativeMenuBar)

QMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qmesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QString meshName(void)

 • QUrl source(void)

 • Qt3DRender::QMesh::Status status(void)

 • void setMeshName(QString meshName)

 • void setSource(QUrl source)

QMessageBox Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QDialog

 • void addButton(QAbstractButton *button, QMessageBox::ButtonRole role)

 • QAbstractButton *button(QMessageBox::StandardButton which)

 • int buttonRole(QAbstractButton *button)

 • QAbstractButton *clickedButton(void)

 • QPushButton *defaultButton(void)

 • QString detailedText(void)

 • QAbstractButton *escapeButton(void)

 • QPixmap iconPixmap(void)

 • QString informativeText(void)

 • void open(QObject *receiver, const char *member)

 • void removeButton(QAbstractButton *button)

 • void setDefaultButton(QPushButton *button)

 • void setDetailedText(QString)

 • void setEscapeButton(QAbstractButton *button)

 • void setIcon(QMessageBox::Icon)

 • void setIconPixmap(QPixmap)

 • void setInformativeText(QString)

 • void setStandardButtons(QMessageBox::StandardButton buttons)

 • void setText(QString)

 • void setTextFormat(Qt::TextFormat format)

 • void setWindowModality(Qt::WindowModality windowModality)

 • void setWindowTitle(QString)

 • int standardButton(QAbstractButton *button)

 • int standardButtons(void)

 • QString text(void)

 • int textFormat(void)

 • int exec(void)

 • void about(QWidget *parent, QString,QString)

 • void aboutQt(QWidget *parent, QString)

 • int critical(QWidget * parent, QString , QString, int buttons, int defaultButton)

 • int information(QWidget * parent, QString ,QString, int buttons,int defaultButton)

 • int question(QWidget * parent,QString,QString, int buttons ,int defaultButton)

 • int warning(QWidget *parent, QString,QString, int buttons,int defaultButton)

QMetalRoughMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qmetalroughmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QVariant ambientOcclusion(void)

 • QVariant baseColor(void)

 • QVariant metalness(void)

 • QVariant normal(void)

 • QVariant roughness(void)

 • float textureScale(void)

 • void setAmbientOcclusion(QVariant ambientOcclusion)

 • void setBaseColor(QVariant baseColor)

 • void setMetalness(QVariant metalness)

 • void setNormal(QVariant normal)

 • void setRoughness(QVariant roughness)

 • void setTextureScale(float textureScale)

QMimeData Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmimedata.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • void clear(void)

 • QVariant colorData(void)

 • QByteArray data(QString mimeType)

 • QStringList formats(void)

 • bool hasColor(void)

 • bool hasFormat(QString mimeType)

 • bool hasHtml(void)

 • bool hasImage(void)

 • bool hasText(void)

 • bool hasUrls(void)

 • QString html(void)

 • QVariant imageData(void)

 • void removeFormat(QString mimeType)

 • void setColorData(QVariant color)

 • void setData(QString mimeType, QByteArray data)

 • void setHtml(QString html)

 • void setImageData(QVariant image)

 • void setText(QString text)

 • void setUrls(QList<QUrl> urls)

 • QString text(void)

 • QList<QUrl> urls(void)

QMorphPhongMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmorphphongmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QColor ambient(void)

 • QColor diffuse(void)

 • float interpolator(void)

 • float shininess(void)

 • QColor specular(void)

 • void setAmbient(QColor ambient)

 • void setDiffuse(QColor diffuse)

 • void setInterpolator(float interpolator)

 • void setShininess(float shininess)

 • void setSpecular(QColor specular)

QMovie Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmovie.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QColor backgroundColor(void)

 • QMovie::CacheMode cacheMode(void)

 • int currentFrameNumber(void)

 • QImage currentImage(void)

 • QPixmap currentPixmap(void)

 • QIODevice * device(void)

 • QString fileName(void)

 • QByteArray format(void)

 • int frameCount(void)

 • QRect frameRect(void)

 • bool isValid(void)

 • bool jumpToFrame(int frameNumber)

 • int nextFrameDelay(void)

 • QSize scaledSize(void)

 • void setBackgroundColor(QColor color)

 • void setCacheMode(QMovie::CacheMode mode)

 • void setDevice(QIODevice *device)

 • void setFileName(QString fileName)

 • void setFormat(QByteArray format)

 • void setScaledSize(QSize size)

 • int speed(void)

 • QMovie::MovieState state(void)

 • bool jumpToNextFrame(void)

 • void setPaused(bool paused)

 • void setSpeed(int percentSpeed)

 • void start(void)

 • void stop(void)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • void setframeChangedEvent(const char *)

 • void setresizedEvent(const char *)

 • void setstartedEvent(const char *)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • void setupdatedEvent(const char *)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getfinishedEvent(void)

 • const char *getframeChangedEvent(void)

 • const char *getresizedEvent(void)

 • const char *getstartedEvent(void)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

 • const char *getupdatedEvent(void)

QMutex Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmutex.html

Parameters : QMutex::RecursionMode

 • bool isRecursive(void)

 • void lock(void)

 • void unlock(void)

QMutexLocker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qmutexlocker.html

Parameters : QMutex *

 • QMutex * mutex(void)

 • void relock(void)

 • void unlock(void)

QNetworkAccessManager Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qnetworkaccessmanager.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • void setfinishedEvent(const char *)

 • const char *getfinishedEvent(void)

 • QNetworkConfiguration activeConfiguration(void)

 • QAbstractNetworkCache *cache(void)

 • void clearAccessCache(void)

 • QNetworkConfiguration configuration(void)

 • void connectToHost(QString, quint16)

 • QNetworkReply *deleteResource(QNetworkRequest)

 • QNetworkReply *get(QNetworkRequest) # In RingQt use : QNetworkReply *getvalue(QNetworkRequest)

 • QNetworkReply *head(QNetworkRequest)

 • QNetworkAccessManager::NetworkAccessibility networkAccessible(void)

 • QNetworkReply *post(QNetworkRequest, QByteArray)

 • QNetworkProxy proxy(void)

 • QNetworkProxyFactory *proxyFactory(void)

 • QNetworkReply *put(QNetworkRequest, QByteArray) # In RingQt use : QNetworkReply *putvalue(QNetworkRequest, QByteArray)

 • QNetworkReply *sendCustomRequest(QNetworkRequest, QByteArray, QIODevice *)

 • void setCache(QAbstractNetworkCache *cache)

 • void setConfiguration(QNetworkConfiguration)

 • void setCookieJar(QNetworkCookieJar *cookieJar)

 • void setNetworkAccessible(QNetworkAccessManager::NetworkAccessibility accessible)

 • void setProxy(QNetworkProxy)

 • void setProxyFactory(QNetworkProxyFactory *factory)

 • QStringList supportedSchemes(void)

 • void geteventparameters(void)

QNetworkProxy Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qnetworkproxy.html

Parameters : void

 • int capabilities(void)

 • bool hasRawHeader(QByteArray headerName)

 • QVariant header(QNetworkRequest::KnownHeaders header)

 • QString hostName(void)

 • bool isCachingProxy(void)

 • bool isTransparentProxy(void)

 • QString password(void)

 • int port(void)

 • QByteArray rawHeader(QByteArray headerName)

 • void setCapabilities(QNetworkProxy::Capability capabilities)

 • void setHeader(QNetworkRequest::KnownHeaders header, QVariant value)

 • void setHostName(QString hostName)

 • void setPassword(QString password)

 • void setPort(int port)

 • void setRawHeader(QByteArray headerName, QByteArray headerValue)

 • void setType(QNetworkProxy::ProxyType type)

 • void setUser(QString user)

 • void swap(QNetworkProxy other)

 • int type(void)

 • QString user(void)

 • QNetworkProxy applicationProxy(void)

 • void setApplicationProxy(QNetworkProxy networkProxy)

QNetworkReply Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qnetworkreply.html

Parameters : void

Parent Class : QIODevice

 • QVariant attribute(QNetworkRequest::Attribute code)

 • QNetworkReply::NetworkError error(void)

 • bool hasRawHeader(QByteArray)

 • QVariant header(QNetworkRequest::KnownHeaders header)

 • bool isFinished(void)

 • bool isRunning(void)

 • QNetworkAccessManager *manager(void)

 • QNetworkAccessManager::Operation operation(void)

 • QByteArray rawHeader(QByteArray)

 • qint64 readBufferSize(void)

 • QNetworkRequest request(void)

QNetworkRequest Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qnetworkrequest.html

Parameters : QUrl

 • QVariant attribute(QNetworkRequest::Attribute, QVariant)

 • bool hasRawHeader(QByteArray)

 • QVariant header(QNetworkRequest::KnownHeaders)

 • QObject *originatingObject(void)

 • QNetworkRequest::Priority priority(void)

 • QByteArray rawHeader(QByteArray)

 • void setAttribute(QNetworkRequest::Attribute, QVariant)

 • void setHeader(QNetworkRequest::KnownHeaders, QVariant)

 • void setOriginatingObject(QObject *object)

 • void setPriority(QNetworkRequest::Priority priority)

 • void setRawHeader(QByteArray, QByteArray)

 • void swap(QNetworkRequest)

 • QUrl url(void)

QNmeaPositionInfoSource Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qnmeapositioninfosource.html

Parameters : QNmeaPositionInfoSource::UpdateMode,QObject *

Parent Class : QGeoPositionInfoSource

 • QIODevice * device(void)

 • void setDevice(QIODevice * device)

 • QNmeaPositionInfoSource::UpdateMode updateMode(void)

QNode Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcore-qnode.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QObject

 • bool blockNotifications(bool block)

 • Qt3DCore::QNodeVector childNodes(void)

 • void clearPropertyTracking(QString propertyName)

 • void clearPropertyTrackings(void)

 • Qt3DCore::QNode::PropertyTrackingMode defaultPropertyTrackingMode(void)

 • Qt3DCore::QNodeId id(void)

 • bool isEnabled(void)

 • bool notificationsBlocked(void)

 • Qt3DCore::QNode * parentNode(void)

 • Qt3DCore::QNode::PropertyTrackingMode propertyTracking(QString propertyName)

 • void setPropertyTracking(QString propertyName, Qt3DCore::QNode::PropertyTrackingMode trackMode)

 • void setDefaultPropertyTrackingMode(Qt3DCore::QNode::PropertyTrackingMode mode)

 • void setEnabled(bool isEnabled)

 • void setParent(Qt3DCore::QNode *parent)

QObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qobject.html

Parameters : void

 • bool blockSignals(bool block)

 • QObjectList children(void)

 • void dumpObjectInfo(void)

 • void dumpObjectTree(void)

 • bool inherits(const char *className)

 • void installEventFilter(QObject *filterObj)

 • bool isWidgetType(void)

 • void killTimer(int id)

 • void moveToThread(QThread *targetThread)

 • QString objectName(void)

 • QObject *parent(void)

 • QVariant property(const char *name)

 • void removeEventFilter(QObject *obj)

 • void setObjectName(QString)

 • void setParent(QObject *parent)

 • bool setProperty(const char *name, QVariant)

 • bool setProperty_2(const char *name, int)

 • bool setProperty_3(const char *name, float)

 • bool setProperty_4(const char *name, double)

 • bool setProperty_5(const char *name, QString)

 • bool setProperty_int(const char *name, int)

 • bool setProperty_float(const char *name, float)

 • bool setProperty_double(const char *name, double)

 • bool setProperty_string(const char *name, QString)

 • bool signalsBlocked(void)

 • int startTimer(int interval)

 • QThread *thread(void)

 • void deleteLater(void)

QObjectPicker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qobjectpicker.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • bool containsMouse(void)

 • bool isDragEnabled(void)

 • bool isHoverEnabled(void)

 • bool isPressed(void)

 • void setDragEnabled(bool dragEnabled)

 • void setHoverEnabled(bool hoverEnabled)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcontainsMouseChangedEvent(const char *)

 • void setdragEnabledChangedEvent(const char *)

 • void setenteredEvent(const char *)

 • void setexitedEvent(const char *)

 • void sethoverEnabledChangedEvent(const char *)

 • void setmovedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setpressedChangedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcontainsMouseChangedEvent(void)

 • const char *getdragEnabledChangedEvent(void)

 • const char *getenteredEvent(void)

 • const char *getexitedEvent(void)

 • const char *gethoverEnabledChangedEvent(void)

 • const char *getmovedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getpressedChangedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

QOpenGLBuffer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglbuffer.html

Parameters : void

 • void allocate(void *data, int count)

 • void allocate_2(int count)

 • bool bind(void)

 • GLuint bufferId(void)

 • bool create(void)

 • void destroy(void)

 • bool isCreated(void)

 • void * map(QOpenGLBuffer::Access access)

 • void release(void)

 • void setUsagePattern(QOpenGLBuffer::UsagePattern value)

 • int size(void)

 • QOpenGLBuffer::Type type(void)

 • bool unmap(void)

 • QOpenGLBuffer::UsagePattern usagePattern(void)

 • void write(int offset, void *data, int count)

 • void release_2(QOpenGLBuffer::Type type)

QOpenGLContext Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglcontext.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • bool create(void)

 • GLuint defaultFramebufferObject(void)

 • void doneCurrent(void)

 • QSet<QByteArray> extensions(void)

 • QOpenGLFunctions * functions(void)

 • QFunctionPointer getProcAddress(QByteArray procName)

 • QFunctionPointer getProcAddress_2(char *procName)

 • bool hasExtension(QByteArray extension)

 • bool isOpenGLES(void)

 • bool isValid(void)

 • bool makeCurrent(QSurface *surface)

 • QVariant nativeHandle(void)

 • QScreen * screen(void)

 • void setFormat(QSurfaceFormat format)

 • void setNativeHandle(QVariant handle)

 • void setScreen(QScreen *screen)

 • void setShareContext(QOpenGLContext *shareContext)

 • QOpenGLContext * shareContext(void)

 • QOpenGLContextGroup * shareGroup(void)

 • QSurface * surface(void)

 • void swapBuffers(QSurface *surface)

 • QAbstractOpenGLFunctions * versionFunctions(QOpenGLVersionProfile versionProfile))

 • TYPE * versionFunctions_2(void)

 • bool areSharing(QOpenGLContext *first, QOpenGLContext *second)

 • QOpenGLContext * currentContext(void)

 • QOpenGLContext * globalShareContext(void)

 • void * openGLModuleHandle(void)

 • QOpenGLContext::OpenGLModuleType openGLModuleType(void)

 • bool supportsThreadedOpenGL(void)

 • QOpenGLFunctions_3_2_Core *opengl32(void)

QOpenGLDebugLogger Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopengldebuglogger.html

Parameters : QObject *

 • void disableMessages(QOpenGLDebugMessage::Sources sources, QOpenGLDebugMessage::Types types, QOpenGLDebugMessage::Severities severities)

 • void disableMessages_2(QVector<GLuint> ids, QOpenGLDebugMessage::Sources sources, QOpenGLDebugMessage::Types types)

 • void enableMessages(QOpenGLDebugMessage::Sources sources, QOpenGLDebugMessage::Types types, QOpenGLDebugMessage::Severities severities)

 • void enableMessages_2(QVector<GLuint> ids, QOpenGLDebugMessage::Sources sources, QOpenGLDebugMessage::Types types)

 • bool initialize(void)

 • bool isLogging(void)

 • QList<QOpenGLDebugMessage> loggedMessages(void)

 • QOpenGLDebugLogger::LoggingMode loggingMode(void)

 • qint64 maximumMessageLength(void)

 • void popGroup(void)

 • void pushGroup(QString name, GLuint id, QOpenGLDebugMessage::Source source)

 • void logMessage(QOpenGLDebugMessage debugMessage)

 • void startLogging(QOpenGLDebugLogger::LoggingMode loggingMode)

 • void stopLogging(void)

QOpenGLFramebufferObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglframebufferobject.html

Parameters : int,int,GLenum

 • bool bind(void)

 • QOpenGLFramebufferObjectFormat format(void)

 • GLuint handle(void)

 • int height(void)

 • bool isBound(void)

 • bool isValid(void)

 • bool release(void)

 • void setAttachment(QOpenGLFramebufferObject::Attachment attachment)

 • QSize size(void)

 • QImage toImage(bool flipped)

 • QImage toImage_3(bool flipped, int colorQOpenGLFramebufferObject::AttachmentIndex)

 • QImage toImage_2(void)

 • int width(void)

 • bool bindDefault(void)

 • bool hasOpenGLFramebufferObjects(void)

QOpenGLFunctions Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions.html

Parameters : void

 • void glActiveTexture(GLenum texture)

 • void glAttachShader(GLuint program, GLuint shader)

 • void glBindAttribLocation(GLuint program, GLuint index, char *name)

 • void glBindBuffer(GLenum target, GLuint buffer)

 • void glBindFramebuffer(GLenum target, GLuint framebuffer)

 • void glBindRenderbuffer(GLenum target, GLuint renderbuffer)

 • void glBindTexture(GLenum target, GLuint texture)

 • void glBlendColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha)

 • void glBlendEquation(GLenum mode)

 • void glBlendEquationSeparate(GLenum modeRGB, GLenum modeAlpha)

 • void glBlendFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor)

 • void glBlendFuncSeparate(GLenum srcRGB, GLenum dstRGB, GLenum srcAlpha, GLenum dstAlpha)

 • void glBufferData(GLenum target, qopengl_GLsizeiptr size, void *data, GLenum usage)

 • void glBufferSubData(GLenum target, qopengl_GLintptr offset, qopengl_GLsizeiptr size, void *data)

 • GLenum glCheckFramebufferStatus(GLenum target)

 • void glClear(GLbitfield mask)

 • void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha)

 • void glClearDepthf(GLclampf depth)

 • void glClearStencil(GLint s)

 • void glColorMask(GLboolean red, GLboolean green, GLboolean blue, GLboolean alpha)

 • void glCompileShader(GLuint shader)

 • void glCompressedTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLsizei imageSize, void *data)

 • void glCompressedTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLsizei imageSize, void *data)

 • void glCopyTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLint border)

 • void glCopyTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • GLuint glCreateProgram(void)

 • GLuint glCreateShader(GLenum type)

 • void glCullFace(GLenum mode)

 • void glDeleteBuffers(GLsizei n, GLuint *buffers)

 • void glDeleteFramebuffers(GLsizei n, GLuint *framebuffers)

 • void glDeleteProgram(GLuint program)

 • void glDeleteRenderbuffers(GLsizei n, GLuint *renderbuffers)

 • void glDeleteShader(GLuint shader)

 • void glDeleteTextures(GLsizei n, GLuint *textures)

 • void glDepthFunc(GLenum func)

 • void glDepthMask(GLboolean flag)

 • void glDepthRangef(GLclampf zNear, GLclampf zFar)

 • void glDetachShader(GLuint program, GLuint shader)

 • void glDisable(GLenum cap)

 • void glDisableVertexAttribArray(GLuint index)

 • void glDrawArrays(GLenum mode, GLint first, GLsizei count)

 • void glDrawElements(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices)

 • void glEnable(GLenum cap)

 • void glEnableVertexAttribArray(GLuint index)

 • void glFinish(void)

 • void glFlush(void)

 • void glFramebufferRenderbuffer(GLenum target, GLenum attachment, GLenum renderbuffertarget, GLuint renderbuffer)

 • void glFramebufferTexture2D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level)

 • void glFrontFace(GLenum mode)

 • void glGenBuffers(GLsizei n, GLuint *buffers)

 • void glGenFramebuffers(GLsizei n, GLuint *framebuffers)

 • void glGenRenderbuffers(GLsizei n, GLuint *renderbuffers)

 • void glGenTextures(GLsizei n, GLuint *textures)

 • void glGenerateMipmap(GLenum target)

 • void glGetActiveAttrib(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufsize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, char *name)

 • void glGetActiveUniform(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufsize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, char *name)

 • void glGetAttachedShaders(GLuint program, GLsizei maxcount, GLsizei *count, GLuint *shaders)

 • GLint glGetAttribLocation(GLuint program, char *name)

 • void glGetBooleanv(GLenum pname, GLboolean *params)

 • void glGetBufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • GLenum glGetError(void)

 • void glGetFloatv(GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glGetFramebufferAttachmentParameteriv(GLenum target, GLenum attachment, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetIntegerv(GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetProgramInfoLog(GLuint program, GLsizei bufsize, GLsizei *length, char *infolog)

 • void glGetProgramiv(GLuint program, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetRenderbufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetShaderInfoLog(GLuint shader, GLsizei bufsize, GLsizei *length, char *infolog)

 • void glGetShaderPrecisionFormat(GLenum shadertype, GLenum precisiontype, GLint *range, GLint *precision)

 • void glGetShaderSource(GLuint shader, GLsizei bufsize, GLsizei *length, char *source)

 • void glGetShaderiv(GLuint shader, GLenum pname, GLint *params)

 • GLubyte * glGetString(GLenum name)

 • void glGetTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glGetTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • GLint glGetUniformLocation(GLuint program, char *name)

 • void glGetUniformfv(GLuint program, GLint location, GLfloat *params)

 • void glGetUniformiv(GLuint program, GLint location, GLint *params)

 • void glGetVertexAttribiv(GLuint index, GLenum pname, GLint *params)

 • void glHint(GLenum target, GLenum mode)

 • GLboolean glIsBuffer(GLuint buffer)

 • GLboolean glIsEnabled(GLenum cap)

 • GLboolean glIsFramebuffer(GLuint framebuffer)

 • GLboolean glIsProgram(GLuint program)

 • GLboolean glIsRenderbuffer(GLuint renderbuffer)

 • GLboolean glIsShader(GLuint shader)

 • GLboolean glIsTexture(GLuint texture)

 • void glLineWidth(GLfloat width)

 • void glLinkProgram(GLuint program)

 • void glPixelStorei(GLenum pname, GLint param)

 • void glPolygonOffset(GLfloat factor, GLfloat units)

 • void glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glReleaseShaderCompiler(void)

 • void glRenderbufferStorage(GLenum target, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glSampleCoverage(GLclampf value, GLboolean invert)

 • void glScissor(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glShaderBinary(GLint n, GLuint *shaders, GLenum binaryformat, void *binary, GLint length)

 • void glStencilFuncSeparate(GLenum face, GLenum func, GLint ref, GLuint mask)

 • void glStencilMask(GLuint mask)

 • void glStencilMaskSeparate(GLenum face, GLuint mask)

 • void glStencilOp(GLenum fail, GLenum zfail, GLenum zpass)

 • void glStencilOpSeparate(GLenum face, GLenum fail, GLenum zfail, GLenum zpass)

 • void glTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexParameterf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param)

 • void glTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glTexParameteri(GLenum target, GLenum pname, GLint param)

 • void glTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glUniform1f(GLint location, GLfloat x)

 • void glUniform1fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *v)

 • void glUniform1i(GLint location, GLint x)

 • void glUniform1iv(GLint location, GLsizei count, GLint *v)

 • void glUniform2f(GLint location, GLfloat x, GLfloat y)

 • void glUniform2fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *v)

 • void glUniform2i(GLint location, GLint x, GLint y)

 • void glUniform2iv(GLint location, GLsizei count, GLint *v)

 • void glUniform3f(GLint location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void glUniform3fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *v)

 • void glUniform3i(GLint location, GLint x, GLint y, GLint z)

 • void glUniform3iv(GLint location, GLsizei count, GLint *v)

 • void glUniform4f(GLint location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void glUniform4fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *v)

 • void glUniform4i(GLint location, GLint x, GLint y, GLint z, GLint w)

 • void glUniform4iv(GLint location, GLsizei count, GLint *v)

 • void glUniformMatrix2fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix3fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix4fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUseProgram(GLuint program)

 • void glValidateProgram(GLuint program)

 • void glVertexAttrib1f(GLuint indx, GLfloat x)

 • void glVertexAttrib1fv(GLuint indx, GLfloat *values)

 • void glVertexAttrib2f(GLuint indx, GLfloat x, GLfloat y)

 • void glVertexAttrib2fv(GLuint indx, GLfloat *values)

 • void glVertexAttrib3f(GLuint indx, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void glVertexAttrib3fv(GLuint indx, GLfloat *values)

 • void glVertexAttrib4f(GLuint indx, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void glVertexAttrib4fv(GLuint indx, GLfloat *values)

 • void glVertexAttribPointer(GLuint indx, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLsizei stride, void *ptr)

 • void glViewport(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • bool hasOpenGLFeature(QOpenGLFunctions::OpenGLFeature feature)

 • void initializeOpenGLFunctions(void)

 • QOpenGLFunctions::OpenGLFeatures openGLFeatures(void)

QOpenGLFunctions_3_2_Core Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions_3_2_core.html

Parameters : void

 • void glActiveTexture(GLenum texture)

 • void glAttachShader(GLuint program, GLuint shader)

 • void glBeginConditionalRender(GLuint id, GLenum mode)

 • void glBeginQuery(GLenum target, GLuint id)

 • void glBeginTransformFeedback(GLenum primitiveMode)

 • void glBindAttribLocation(GLuint program, GLuint index, GLchar *name)

 • void glBindBuffer(GLenum target, GLuint buffer)

 • void glBindBufferBase(GLenum target, GLuint index, GLuint buffer)

 • void glBindBufferRange(GLenum target, GLuint index, GLuint buffer, GLintptr offset, GLsizeiptr size)

 • void glBindFragDataLocation(GLuint program, GLuint color, GLchar *name)

 • void glBindFramebuffer(GLenum target, GLuint framebuffer)

 • void glBindRenderbuffer(GLenum target, GLuint renderbuffer)

 • void glBindTexture(GLenum target, GLuint texture)

 • void glBindVertexArray(GLuint array)

 • void glBlendColor(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha)

 • void glBlendEquation(GLenum mode)

 • void glBlendEquationSeparate(GLenum modeRGB, GLenum modeAlpha)

 • void glBlendFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor)

 • void glBlendFuncSeparate(GLenum sfactorRGB, GLenum dfactorRGB, GLenum sfactorAlpha, GLenum dfactorAlpha)

 • void glBlitFramebuffer(GLint srcX0, GLint srcY0, GLint srcX1, GLint srcY1, GLint dstX0, GLint dstY0, GLint dstX1, GLint dstY1, GLbitfield mask, GLenum filter)

 • void glBufferData(GLenum target, GLsizeiptr size, GLvoid *data, GLenum usage)

 • void glBufferSubData(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr size, GLvoid *data)

 • GLenum glCheckFramebufferStatus(GLenum target)

 • void glClampColor(GLenum target, GLenum clamp)

 • void glClear(GLbitfield mask)

 • void glClearBufferfi(GLenum buffer, GLint drawbuffer, GLfloat depth, GLint stencil)

 • void glClearBufferfv(GLenum buffer, GLint drawbuffer, GLfloat *value)

 • void glClearBufferiv(GLenum buffer, GLint drawbuffer, GLint *value)

 • void glClearBufferuiv(GLenum buffer, GLint drawbuffer, GLuint *value)

 • void glClearColor(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha)

 • void glClearDepth(GLdouble depth)

 • void glClearStencil(GLint s)

 • GLenum glClientWaitSync(GLsync sync, GLbitfield flags, GLuint64 timeout)

 • void glColorMask(GLboolean red, GLboolean green, GLboolean blue, GLboolean alpha)

 • void glColorMaski(GLuint index, GLboolean r, GLboolean g, GLboolean b, GLboolean a)

 • void glCompileShader(GLuint shader)

 • void glCompressedTexImage1D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, GLint border, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCompressedTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCompressedTexImage3D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLint border, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCompressedTexSubImage1D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLsizei width, GLenum format, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCompressedTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCompressedTexSubImage3D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint zoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLenum format, GLsizei imageSize, GLvoid *data)

 • void glCopyBufferSubData(GLenum readTarget, GLenum writeTarget, GLintptr readOffset, GLintptr writeOffset, GLsizeiptr size)

 • void glCopyTexImage1D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLint border)

 • void glCopyTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLint border)

 • void glCopyTexSubImage1D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width)

 • void glCopyTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glCopyTexSubImage3D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint zoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • GLuint glCreateProgram(void)

 • GLuint glCreateShader(GLenum type)

 • void glCullFace(GLenum mode)

 • void glDeleteBuffers(GLsizei n, GLuint *buffers)

 • void glDeleteFramebuffers(GLsizei n, GLuint *framebuffers)

 • void glDeleteProgram(GLuint program)

 • void glDeleteQueries(GLsizei n, GLuint *ids)

 • void glDeleteRenderbuffers(GLsizei n, GLuint *renderbuffers)

 • void glDeleteShader(GLuint shader)

 • void glDeleteSync(GLsync sync)

 • void glDeleteTextures(GLsizei n, GLuint *textures)

 • void glDeleteVertexArrays(GLsizei n, GLuint *arrays)

 • void glDepthFunc(GLenum func)

 • void glDepthMask(GLboolean flag)

 • void glDepthRange(GLdouble nearVal, GLdouble farVal)

 • void glDetachShader(GLuint program, GLuint shader)

 • void glDisable(GLenum cap)

 • void glDisableVertexAttribArray(GLuint index)

 • void glDisablei(GLenum target, GLuint index)

 • void glDrawArrays(GLenum mode, GLint first, GLsizei count)

 • void glDrawArraysInstanced(GLenum mode, GLint first, GLsizei count, GLsizei instancecount)

 • void glDrawBuffer(GLenum mode)

 • void glDrawBuffers(GLsizei n, GLenum *bufs)

 • void glDrawElements(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices)

 • void glDrawElementsBaseVertex(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices, GLint basevertex)

 • void glDrawElementsInstanced(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices, GLsizei instancecount)

 • void glDrawElementsInstancedBaseVertex(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices, GLsizei instancecount, GLint basevertex)

 • void glDrawRangeElements(GLenum mode, GLuint start, GLuint end, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices)

 • void glDrawRangeElementsBaseVertex(GLenum mode, GLuint start, GLuint end, GLsizei count, GLenum type, GLvoid *indices, GLint basevertex)

 • void glEnable(GLenum cap)

 • void glEnableVertexAttribArray(GLuint index)

 • void glEnablei(GLenum target, GLuint index)

 • void glEndConditionalRender(void)

 • void glEndQuery(GLenum target)

 • void glEndTransformFeedback(void)

 • GLsync glFenceSync(GLenum condition, GLbitfield flags)

 • void glFinish(void)

 • void glFlush(void)

 • void glFlushMappedBufferRange(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr length)

 • void glFramebufferRenderbuffer(GLenum target, GLenum attachment, GLenum renderbuffertarget, GLuint renderbuffer)

 • void glFramebufferTexture(GLenum target, GLenum attachment, GLuint texture, GLint level)

 • void glFramebufferTexture1D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level)

 • void glFramebufferTexture2D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level)

 • void glFramebufferTexture3D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level, GLint zoffset)

 • void glFramebufferTextureLayer(GLenum target, GLenum attachment, GLuint texture, GLint level, GLint layer)

 • void glFrontFace(GLenum mode)

 • void glGenBuffers(GLsizei n, GLuint *buffers)

 • void glGenFramebuffers(GLsizei n, GLuint *framebuffers)

 • void glGenQueries(GLsizei n, GLuint *ids)

 • void glGenRenderbuffers(GLsizei n, GLuint *renderbuffers)

 • void glGenTextures(GLsizei n, GLuint *textures)

 • void glGenVertexArrays(GLsizei n, GLuint *arrays)

 • void glGenerateMipmap(GLenum target)

 • void glGetActiveAttrib(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, GLchar *name)

 • void glGetActiveUniform(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, GLchar *name)

 • void glGetActiveUniformBlockName(GLuint program, GLuint uniformBlockIndex, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLchar *uniformBlockName)

 • void glGetActiveUniformBlockiv(GLuint program, GLuint uniformBlockIndex, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetActiveUniformName(GLuint program, GLuint uniformIndex, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLchar *uniformName)

 • void glGetActiveUniformsiv(GLuint program, GLsizei uniformCount, GLuint *uniformIndices, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetAttachedShaders(GLuint program, GLsizei maxCount, GLsizei *count, GLuint *obj)

 • GLint glGetAttribLocation(GLuint program, GLchar *name)

 • void glGetBooleani_v(GLenum target, GLuint index, GLboolean *data)

 • void glGetBooleanv(GLenum pname, GLboolean *params)

 • void glGetBufferParameteri64v(GLenum target, GLenum pname, GLint64 *params)

 • void glGetBufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetCompressedTexImage(GLenum target, GLint level, GLvoid *img)

 • void glGetDoublev(GLenum pname, GLdouble *params)

 • GLenum glGetError(void)

 • void glGetFloatv(GLenum pname, GLfloat *params)

 • GLint glGetFragDataLocation(GLuint program, GLchar *name)

 • void glGetFramebufferAttachmentParameteriv(GLenum target, GLenum attachment, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetInteger64i_v(GLenum target, GLuint index, GLint64 *data)

 • void glGetInteger64v(GLenum pname, GLint64 *params)

 • void glGetIntegeri_v(GLenum target, GLuint index, GLint *data)

 • void glGetIntegerv(GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetMultisamplefv(GLenum pname, GLuint index, GLfloat *val)

 • void glGetProgramiv(GLuint program, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetQueryObjectiv(GLuint id, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetQueryObjectuiv(GLuint id, GLenum pname, GLuint *params)

 • void glGetQueryiv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetRenderbufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetShaderInfoLog(GLuint shader, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLchar *infoLog)

 • void glGetShaderSource(GLuint shader, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLchar *source)

 • void glGetShaderiv(GLuint shader, GLenum pname, GLint *params)

 • GLubyte * glGetString(GLenum name)

 • GLubyte * glGetStringi(GLenum name, GLuint index)

 • void glGetSynciv(GLsync sync, GLenum pname, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLint *values)

 • void glGetTexImage(GLenum target, GLint level, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glGetTexLevelParameterfv(GLenum target, GLint level, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glGetTexLevelParameteriv(GLenum target, GLint level, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetTexParameterIiv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetTexParameterIuiv(GLenum target, GLenum pname, GLuint *params)

 • void glGetTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glGetTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetTransformFeedbackVarying(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLsizei *size, GLenum *type, GLchar *name)

 • GLuint glGetUniformBlockIndex(GLuint program, GLchar *uniformBlockName)

 • void glGetUniformfv(GLuint program, GLint location, GLfloat *params)

 • void glGetUniformiv(GLuint program, GLint location, GLint *params)

 • void glGetUniformuiv(GLuint program, GLint location, GLuint *params)

 • void glGetVertexAttribIiv(GLuint index, GLenum pname, GLint *params)

 • void glGetVertexAttribIuiv(GLuint index, GLenum pname, GLuint *params)

 • void glGetVertexAttribfv(GLuint index, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glGetVertexAttribiv(GLuint index, GLenum pname, GLint *params)

 • void glHint(GLenum target, GLenum mode)

 • void glIndexub(GLubyte c)

 • void glIndexubv(GLubyte *c)

 • GLboolean glIsBuffer(GLuint buffer)

 • GLboolean glIsEnabled(GLenum cap)

 • GLboolean glIsEnabledi(GLenum target, GLuint index)

 • GLboolean glIsFramebuffer(GLuint framebuffer)

 • GLboolean glIsProgram(GLuint program)

 • GLboolean glIsQuery(GLuint id)

 • GLboolean glIsRenderbuffer(GLuint renderbuffer)

 • GLboolean glIsShader(GLuint shader)

 • GLboolean glIsSync(GLsync sync)

 • GLboolean glIsTexture(GLuint texture)

 • GLboolean glIsVertexArray(GLuint array)

 • void glLineWidth(GLfloat width)

 • void glLinkProgram(GLuint program)

 • void glLogicOp(GLenum opcode)

 • GLvoid * glMapBuffer(GLenum target, GLenum access)

 • GLvoid * glMapBufferRange(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr length, GLbitfield access)

 • void glMultiDrawArrays(GLenum mode, GLint *first, GLsizei *count, GLsizei drawcount)

 • void glPixelStorei(GLenum pname, GLint param)

 • void glPointParameterf(GLenum pname, GLfloat param)

 • void glPointParameterfv(GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glPointParameteri(GLenum pname, GLint param)

 • void glPointParameteriv(GLenum pname, GLint *params)

 • void glPointSize(GLfloat size)

 • void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode)

 • void glPolygonOffset(GLfloat factor, GLfloat units)

 • void glPrimitiveRestartIndex(GLuint index)

 • void glProvokingVertex(GLenum mode)

 • void glReadBuffer(GLenum mode)

 • void glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glRenderbufferStorage(GLenum target, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glRenderbufferStorageMultisample(GLenum target, GLsizei samples, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glSampleCoverage(GLfloat value, GLboolean invert)

 • void glSampleMaski(GLuint index, GLbitfield mask)

 • void glScissor(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glStencilFuncSeparate(GLenum face, GLenum func, GLint ref, GLuint mask)

 • void glStencilMask(GLuint mask)

 • void glStencilMaskSeparate(GLenum face, GLuint mask)

 • void glStencilOp(GLenum fail, GLenum zfail, GLenum zpass)

 • void glStencilOpSeparate(GLenum face, GLenum sfail, GLenum dpfail, GLenum dppass)

 • void glTexBuffer(GLenum target, GLenum internalformat, GLuint buffer)

 • void glTexImage1D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLint border, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexImage2DMultisample(GLenum target, GLsizei samples, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLboolean fixedsamplelocations)

 • void glTexImage3D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLint border, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexImage3DMultisample(GLenum target, GLsizei samples, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLboolean fixedsamplelocations)

 • void glTexParameterIiv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glTexParameterIuiv(GLenum target, GLenum pname, GLuint *params)

 • void glTexParameterf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param)

 • void glTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params)

 • void glTexParameteri(GLenum target, GLenum pname, GLint param)

 • void glTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint *params)

 • void glTexSubImage1D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLsizei width, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glTexSubImage3D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint zoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels)

 • void glUniform1fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *value)

 • void glUniform1i(GLint location, GLint v0)

 • void glUniform1iv(GLint location, GLsizei count, GLint *value)

 • void glUniform1ui(GLint location, GLuint v0)

 • void glUniform1uiv(GLint location, GLsizei count, GLuint *value)

 • void glUniform2f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1)

 • void glUniform2fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *value)

 • void glUniform2i(GLint location, GLint v0, GLint v1)

 • void glUniform2iv(GLint location, GLsizei count, GLint *value)

 • void glUniform2ui(GLint location, GLuint v0, GLuint v1)

 • void glUniform2uiv(GLint location, GLsizei count, GLuint *value)

 • void glUniform3f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2)

 • void glUniform3fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *value)

 • void glUniform3i(GLint location, GLint v0, GLint v1, GLint v2)

 • void glUniform3iv(GLint location, GLsizei count, GLint *value)

 • void glUniform3ui(GLint location, GLuint v0, GLuint v1, GLuint v2)

 • void glUniform3uiv(GLint location, GLsizei count, GLuint *value)

 • void glUniform4f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3)

 • void glUniform4fv(GLint location, GLsizei count, GLfloat *value)

 • void glUniform4i(GLint location, GLint v0, GLint v1, GLint v2, GLint v3)

 • void glUniform4iv(GLint location, GLsizei count, GLint *value)

 • void glUniform4ui(GLint location, GLuint v0, GLuint v1, GLuint v2, GLuint v3)

 • void glUniform4uiv(GLint location, GLsizei count, GLuint *value)

 • void glUniformBlockBinding(GLuint program, GLuint uniformBlockIndex, GLuint uniformBlockBinding)

 • void glUniformMatrix2fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix2x3fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix2x4fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix3fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix3x2fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix3x4fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix4fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix4x2fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • void glUniformMatrix4x3fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, GLfloat *value)

 • GLboolean glUnmapBuffer(GLenum target)

 • void glUseProgram(GLuint program)

 • void glValidateProgram(GLuint program)

 • void glViewport(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height)

 • void glWaitSync(GLsync sync, GLbitfield flags, GLuint64 timeout)

QOpenGLPaintDevice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglpaintdevice.html

Parameters : void

Parent Class : QPaintDevice

 • QOpenGLContext * context(void)

 • qreal dotsPerMeterX(void)

 • qreal dotsPerMeterY(void)

 • void ensureActiveTarget(void)

 • bool paintFlipped(void)

 • void setDevicePixelRatio(qreal devicePixelRatio)

 • void setDotsPerMeterX(qreal dpmx)

 • void setDotsPerMeterY(qreal dpmy)

 • void setPaintFlipped(bool flipped)

 • void setSize(QSize size)

 • QSize size(void)

QOpenGLShader Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglshader.html

Parameters : QOpenGLShader::ShaderType,QObject *

 • bool compileSourceCode(char *source)

 • bool compileSourceCode_2(QByteArray source)

 • bool compileSourceCode_3(QString source)

 • bool compileSourceFile(QString fileName)

 • bool isCompiled(void)

 • QString log(void)

 • GLuint shaderId(void)

 • QOpenGLShader::ShaderType shaderType(void)

 • QByteArray sourceCode(void)

 • bool hasOpenGLShaders(QOpenGLShader::ShaderType type, QOpenGLContext *context)

QOpenGLShaderProgram Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglshaderprogram.html

Parameters : QObject *

 • bool addShaderFromSourceCode(QOpenGLShader::ShaderType type, char *source)

 • bool addShaderFromSourceCode_2(QOpenGLShader::ShaderType type, QByteArray source)

 • bool addShaderFromSourceCode_3(QOpenGLShader::ShaderType type, QString source)

 • bool addShaderFromSourceFile(QOpenGLShader::ShaderType type, QString fileName)

 • int attributeLocation(char *name)

 • int attributeLocation_2(QByteArray name)

 • int attributeLocation_3(QString name)

 • bool bind(void)

 • void bindAttributeLocation(char *name, int location)

 • void bindAttributeLocation_2(QByteArray name, int location)

 • void bindAttributeLocation_3(QString name, int location)

 • QVector<float> defaultOuterTessellationLevels(void)

 • void disableAttributeArray(int location)

 • void disableAttributeArray_2(char *name)

 • void enableAttributeArray(int location)

 • void enableAttributeArray_2(char *name)

 • bool isLinked(void)

 • bool link(void)

 • QString log(void)

 • int maxGeometryOutputVertices(void)

 • int patchVertexCount(void)

 • GLuint programId(void)

 • void release(void)

 • void removeAllShaders(void)

 • void removeShader(QOpenGLShader *shader)

 • void setAttributeArray(int location, GLfloat *values, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeArray_2(int location, QVector2D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_3(int location, QVector3D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_4(int location, QVector4D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_5(int location, GLenum type, void *values, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeArray_6(char *name, GLfloat *values, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeArray_7(char *name, QVector2D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_8(char *name, QVector3D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_9(char *name, QVector4D *values, int stride)

 • void setAttributeArray_10(char *name, GLenum type, void *values, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeBuffer(int location, GLenum type, int offset, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeBuffer_2(char *name, GLenum type, int offset, int tupleSize, int stride)

 • void setAttributeValue(int location, GLfloat value)

 • void setAttributeValue_2(int location, GLfloat x, GLfloat y)

 • void setAttributeValue_3(int location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void setAttributeValue_4(int location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void setAttributeValue_5(int location, QVector2D value)

 • void setAttributeValue_6(int location, QVector3D value)

 • void setAttributeValue_7(int location, QVector4D value)

 • void setAttributeValue_8(int location, QColor value)

 • void setAttributeValue_9(int location, GLfloat *values, int columns, int rows)

 • void setAttributeValue_10(char *name, GLfloat value)

 • void setAttributeValue_11(char *name, GLfloat x, GLfloat y)

 • void setAttributeValue_12(char *name, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void setAttributeValue_13(char *name, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void setAttributeValue_14(char *name, QVector2D value)

 • void setAttributeValue_15(char *name, QVector3D value)

 • void setAttributeValue_16(char *name, QVector4D value)

 • void setDefaultInnerTessellationLevels(QVector<float> levels)

 • void setDefaultOuterTessellationLevels(QVector<float> levels)

 • void setPatchVertexCount(int count)

 • void setUniformValue(int location, GLfloat value)

 • void setUniformValue_2(int location, GLint value)

 • void setUniformValue_3(char *name, QColor color)

 • void setUniformValue_4(char *name, QPoint point)

 • void setUniformValue_5(char *name, QPointF point)

 • void setUniformValue_6(char *name, QSize size)

 • void setUniformValue_7(char *name, QSizeF size)

 • void setUniformValue_8(char *name, QMatrix2x2 value)

 • void setUniformValue_9(char *name, QMatrix2x3 value)

 • void setUniformValue_10(char *name, QMatrix2x4 value)

 • void setUniformValue_11(char *name, QMatrix3x2 value)

 • void setUniformValue_12(char *name, QMatrix3x3 value)

 • void setUniformValue_13(char *name, QMatrix3x4 value)

 • void setUniformValue_14(char *name, QMatrix4x2 value)

 • void setUniformValue_15(char *name, QMatrix4x3 value)

 • void setUniformValue_16(char *name, QMatrix4x4 value)

 • void setUniformValue_21(int location, GLuint value)

 • void setUniformValue_22(int location, GLfloat x, GLfloat y)

 • void setUniformValue_23(int location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void setUniformValue_24(int location, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void setUniformValue_25(int location, QVector2D value)

 • void setUniformValue_26(int location, QVector3D value)

 • void setUniformValue_27(int location, QVector4D value)

 • void setUniformValue_28(int location, QColor color)

 • void setUniformValue_29(int location, QPoint point)

 • void setUniformValue_30(int location, QPointF point)

 • void setUniformValue_31(int location, QSize size)

 • void setUniformValue_32(int location, QSizeF size)

 • void setUniformValue_33(int location, QMatrix2x2 value)

 • void setUniformValue_34(int location, QMatrix2x3 value)

 • void setUniformValue_35(int location, QMatrix2x4 value)

 • void setUniformValue_36(int location, QMatrix3x2 value)

 • void setUniformValue_37(int location, QMatrix3x3 value)

 • void setUniformValue_38(int location, QMatrix3x4 value)

 • void setUniformValue_39(int location, QMatrix4x2 value)

 • void setUniformValue_40(int location, QMatrix4x3 value)

 • void setUniformValue_41(int location, QMatrix4x4 value)

 • void setUniformValue_46(char *name, GLfloat value)

 • void setUniformValue_47(char *name, GLint value)

 • void setUniformValue_48(char *name, GLuint value)

 • void setUniformValue_49(char *name, GLfloat x, GLfloat y)

 • void setUniformValue_50(char *name, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)

 • void setUniformValue_51(char *name, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w)

 • void setUniformValue_52(char *name, QVector2D value)

 • void setUniformValue_53(char *name, QVector3D value)

 • void setUniformValue_54(char *name, QVector4D value)

 • void setUniformValueArray(int location, GLfloat *values, int count, int tupleSize)

 • void setUniformValueArray_2(int location, GLint *values, int count)

 • void setUniformValueArray_3(int location, GLuint *values, int count)

 • void setUniformValueArray_4(int location, QVector2D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_5(int location, QVector3D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_6(int location, QVector4D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_7(int location, QMatrix2x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_8(int location, QMatrix2x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_9(int location, QMatrix2x4 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_10(int location, QMatrix3x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_11(int location, QMatrix3x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_12(int location, QMatrix3x4 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_13(int location, QMatrix4x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_14(int location, QMatrix4x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_15(int location, QMatrix4x4 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_16(char *name, GLfloat *values, int count, int tupleSize)

 • void setUniformValueArray_17(char *name, GLint *values, int count)

 • void setUniformValueArray_18(char *name, GLuint *values, int count)

 • void setUniformValueArray_19(char *name, QVector2D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_20(char *name, QVector3D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_21(char *name, QVector4D *values, int count)

 • void setUniformValueArray_22(char *name, QMatrix2x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_23(char *name, QMatrix2x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_24(char *name, QMatrix2x4 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_25(char *name, QMatrix3x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_26(char *name, QMatrix3x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_27(char *name, QMatrix3x4 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_28(char *name, QMatrix4x2 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_29(char *name, QMatrix4x3 *values, int count)

 • void setUniformValueArray_30(char *name, QMatrix4x4 *values, int count)

 • QList<QOpenGLShader *> shaders(void)

 • int uniformLocation(char *name)

 • int uniformLocation_2(QByteArray name)

 • int uniformLocation_3(QString name)

 • bool hasOpenGLShaderPrograms(QOpenGLContext *context)

QOpenGLTexture Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopengltexture.html

Parameters : QOpenGLTexture::Target

 • void allocateStorage(void)

 • void bind_2(uint unit, QOpenGLTexture::TextureUnitReset reset)

 • QColor borderColor(void)

 • void borderColor_2(float *border)

 • void borderColor_3(int *border)

 • void borderColor_4(unsigned int *border)

 • QOpenGLTexture * createTextureView(QOpenGLTexture::Target target, QOpenGLTexture::TextureFormat viewFormat, int minimumMipmapLevel, int maximumMipmapLevel, int minimumLayer, int maximumLayer)

 • int depth(void)

 • QOpenGLTexture::DepthStencilMode depthStencilMode(void)

 • void destroy(void)

 • int faces(void)

 • QOpenGLTexture::TextureFormat format(void)

 • void generateMipMaps(void)

 • void generateMipMaps_2(int baseLevel, bool resetBaseLevel)

 • int height(void)

 • bool isAutoMipMapGenerationEnabled(void)

 • bool isBound(void)

 • bool isBound_2(uint unit)

 • bool isCreated(void)

 • bool isTextureView(void)

 • int layers(void)

 • QPair<float, float> levelOfDetailRange(void)

 • float levelofDetailBias(void)

 • QOpenGLTexture::Filter magnificationFilter(void)

 • float maximumAnisotropy(void)

 • float maximumLevelOfDetail(void)

 • int maximumMipLevels(void)

 • float minimumLevelOfDetail(void)

 • int mipBaseLevel(void)

 • int mipMaxLevel(void)

 • void release(void)

 • void release_2(uint unit, QOpenGLTexture::TextureUnitReset reset)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setBorderColor_4(uint r, uint g, uint b, uint a)

 • void setCompressedData_4(int mipLevel, int dataSize, void *data, QOpenGLPixelTransferOptions * options)

 • void setCompressedData_5(int dataSize, void *data, QOpenGLPixelTransferOptions * options)

 • void setData(int mipLevel, int layer, QOpenGLTexture::CubeMapFace cubeFace, QOpenGLTexture::PixelFormat sourceFormat, QOpenGLTexture::PixelType sourceType, void *data, QOpenGLPixelTransferOptions * options)

 • void setData_4(int mipLevel, QOpenGLTexture::PixelFormat sourceFormat, QOpenGLTexture::PixelType sourceType, void *data, QOpenGLPixelTransferOptions * options)

 • void setData_5(QOpenGLTexture::PixelFormat sourceFormat, QOpenGLTexture::PixelType sourceType, void *data, QOpenGLPixelTransferOptions * options)

 • void setData_6(QImage image, QOpenGLTexture::MipMapGeneration genMipMaps)

 • void setDepthStencilMode(QOpenGLTexture::DepthStencilMode mode)

 • void setLayers(int layers)

 • void setLevelOfDetailRange(float min, float max)

 • void setLevelofDetailBias(float bias)

 • void setMagnificationFilter(QOpenGLTexture::Filter filter)

 • void setMaximumAnisotropy(float anisotropy)

 • void setMaximumLevelOfDetail(float value)

 • void setMinMagFilters(QOpenGLTexture::Filter minificationQOpenGLTexture::Filter, QOpenGLTexture::Filter magnificationQOpenGLTexture::Filter)

 • void setMinificationFilter(QOpenGLTexture::Filter filter)

 • void setMinimumLevelOfDetail(float value)

 • void setMipBaseLevel(int baseLevel)

 • void setMipLevelRange(int baseLevel, int maxLevel)

 • void setMipLevels(int levels)

 • void setMipMaxLevel(int maxLevel)

 • void setSwizzleMask(QOpenGLTexture::SwizzleComponent component, QOpenGLTexture::SwizzleValue value)

 • void setSwizzleMask_2(QOpenGLTexture::SwizzleValue r, QOpenGLTexture::SwizzleValue g, QOpenGLTexture::SwizzleValue b, QOpenGLTexture::SwizzleValue a)

 • void setWrapMode(QOpenGLTexture::WrapMode mode)

 • void setWrapMode_2(QOpenGLTexture::CoordinateDirection direction, QOpenGLTexture::WrapMode mode)

 • QOpenGLTexture::SwizzleValue swizzleMask(QOpenGLTexture::SwizzleComponent component)

 • int width(void)

 • QOpenGLTexture::WrapMode wrapMode(QOpenGLTexture::CoordinateDirection direction)

 • GLuint boundTextureId(QOpenGLTexture::BindingTarget target)

QOpenGLTimerQuery Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopengltimerquery.html

Parameters : QObject *

 • void begin(void)

 • bool create(void)

 • void destroy(void)

 • void end(void)

 • bool isCreated(void)

 • bool isResultAvailable(void)

 • GLuint objectId(void)

 • void recordTimestamp(void)

 • GLuint64 waitForResult(void)

 • GLuint64 waitForTimestamp(void)

QOpenGLVersionProfile Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglversionprofile.html

Parameters : void

 • bool hasProfiles(void)

 • bool isLegacyVersion(void)

 • bool isValid(void)

 • QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile profile(void)

 • void setProfile(QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile profile)

 • void setVersion(int majorVersion, int minorVersion)

 • QPair<int, int> version(void)

QOpenGLVertexArrayObject Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglvertexarrayobject.html

Parameters : QObject *

 • void bind(void)

 • bool create(void)

 • void destroy(void)

 • bool isCreated(void)

 • GLuint objectId(void)

 • void release(void)

QOpenGLWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qopenglwidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • void geteventparameters(void)

 • void setInitEvent(const char *cStr)

 • const char *getInitEvent(void)

 • void setPaintEvent(const char *cStr)

 • const char *getPaintEvent(void)

 • void setResizeEvent(const char *cStr)

 • const char *getResizeEvent(void)

 • QOpenGLContext * context(void)

 • GLuint defaultFramebufferObject(void)

 • void doneCurrent(void)

 • QSurfaceFormat format(void)

 • QImage grabFramebuffer(void)

 • bool isValid(void)

 • void makeCurrent(void)

 • void setFormat(QSurfaceFormat format)

 • QOpenGLWidget::UpdateBehavior updateBehavior(void)

QOrbitCameraController Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qorbitcameracontroller.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QAbstractCameraController

 • void setZoomInLimit(float zoomInLimit)

 • float zoomInLimit(void)

QPageSetupDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpagesetupdialog.html

Parameters : QPrinter *,QWidget *

Parent Class : QDialog

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QPrinter * printer(void)

QPaintDevice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpaintdevice.html

 • int colorCount(void)

 • int depth(void)

 • int devicePixelRatio(void)

 • int heightMM(void)

 • int logicalDpiX(void)

 • int logicalDpiY(void)

 • QPaintEngine * paintEngine(void)

 • bool paintingActive(void)

 • int physicalDpiX(void)

 • int physicalDpiY(void)

 • int width(void)

 • int widthMM(void)

QPainter Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpainter.html

Parameters : void

 • void initFrom(QWidget *widget)

 • QBrush background(void)

 • int backgroundMode(void)

 • bool begin(QPaintDevice *device)

 • void beginNativePainting(void)

 • QRect boundingRect(int x, int y, int w, int h, int flags, QString text)

 • QBrush brush(void)

 • QPoint brushOrigin(void)

 • QRectF clipBoundingRect(void)

 • QPainterPath clipPath(void)

 • QRegion clipRegion(void)

 • QTransform combinedTransform(void)

 • int compositionMode(void)

 • QPaintDevice *device(void)

 • QTransform deviceTransform(void)

 • void drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int spanAngle)

 • void drawChord(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int spanAngle)

 • void drawEllipse(int x, int y, int width, int height)

 • void drawGlyphRun(QPointF position, QGlyphRun glyphs)

 • void drawImage(int x, int y, QImage image)

 • void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)

 • void drawLines(QLine *lines, int lineCount)

 • void drawPath(QPainterPath path)

 • void drawPicture(int x, int y, QPicture picture)

 • void drawPie(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int spanAngle)

 • void drawPixmap(int x, int y, QPixmap)

 • void drawPoint(int x, int y)

 • void drawRect(int x, int y, int width, int height)

 • void drawRects(QRectF *rectangles, int rectCount)

 • void drawRoundedRect(int x, int y, int w, int h, qreal xRadius, qreal yRadius, Qt::SizeMode mode)

 • void drawStaticText(int left, int top, QStaticText staticText)

 • void drawText(int x, int y, QString text)

 • void drawTiledPixmap(int x, int y, int width, int height, QPixmap pixmap, int sx, int sy)

 • bool end(void) # In RingQt use : bool endpaint(void)

 • void endNativePainting(void)

 • void eraseRect(int x, int y, int width, int height)

 • void fillPath(QPainterPath path, QBrush brush)

 • void fillRect(int x, int y, int width, int height, QBrush)

 • QFont font(void)

 • QFontInfo fontInfo(void)

 • bool hasClipping(void)

 • bool isActive(void)

 • int layoutDirection(void)

 • double opacity(void)

 • QPaintEngine *paintEngine(void)

 • QPen pen(void)

 • int renderHints(void)

 • void resetTransform(void)

 • void restore(void)

 • void rotate(qreal angle)

 • void save(void)

 • void scale(double sx, double sy)

 • void setBackground(QBrush brush)

 • void setBackgroundMode(Qt::BGMode mode)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setBrushOrigin(int x, int y)

 • void setClipPath(QPainterPath path, Qt::ClipOperation operation)

 • void setClipRect(int x, int y, int width, int height, Qt::ClipOperation operation)

 • void setClipRegion(QRegion region, Qt::ClipOperation operation)

 • void setClipping(bool enable)

 • void setCompositionMode(QPainter::CompositionMode mode)

 • void setFont(QFont font)

 • void setLayoutDirection(Qt::LayoutDirection direction)

 • void setOpacity(qreal opacity)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setRenderHint(QPainter::RenderHint hint, bool on)

 • void setTransform(QTransform transform, bool combine)

 • void setViewTransformEnabled(bool enable)

 • void setViewport(int x, int y, int width, int height)

 • void setWindow(int x, int y, int width, int height)

 • void setWorldMatrixEnabled(bool enable)

 • void setWorldTransform( QTransform matrix, bool combine)

 • void shear(double sh, double sv)

 • void strokePath(QPainterPath path, QPen pen)

 • bool testRenderHint(QPainter::RenderHint hint)

 • QTransform transform(void)

 • void translate(double dx, double dy)

 • bool viewTransformEnabled(void)

 • QRect viewport(void)

 • QRect window(void)

 • bool worldMatrixEnabled(void)

 • QTransform worldTransform(void)

 • void drawPolygon(List *pPoints, Qt::FillRule fillRule)

 • void drawConvexPolygon(List *pPoints)

 • void drawPoints(List *pPoints)

 • void drawPolyline(List *pPoints)

 • void drawHSVFList(List *pPoints)

 • void drawRGBFList(List *pPoints)

QPainter2 Class

Parameters : QPaintDevice *

Parent Class : QPainter

QPainterPath Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpainterpath.html

Parameters : void

 • void addEllipse(qreal x, qreal y, qreal width, qreal height)

 • void addPath(QPainterPath)

 • void addPolygon(QPolygonF)

 • void addRect(qreal x, qreal y, qreal width, qreal height)

 • void addRegion(QRegion)

 • void addRoundedRect(qreal x, qreal y, qreal w, qreal h, qreal xRadius, qreal yRadius, Qt::SizeMode mode)

 • void addText(qreal x, qreal y, QFont, QString)

 • qreal angleAtPercent(qreal t)

 • void arcMoveTo(qreal x, qreal y, qreal width, qreal height, qreal angle)

 • void arcTo(qreal x, qreal y, qreal width, qreal height, qreal startAngle, qreal sweepLength)

 • QRectF boundingRect(void)

 • void closeSubpath(void)

 • void connectPath(QPainterPath)

 • bool contains(QPointF)

 • QRectF controlPointRect(void)

 • void cubicTo(qreal c1X, qreal c1Y, qreal c2X, qreal c2Y, qreal endPointX, qreal endPointY)

 • QPointF currentPosition(void)

 • QPainterPath::Element elementAt(int index)

 • int elementCount(void)

 • Qt::FillRule fillRule(void)

 • QPainterPath intersected(QPainterPath)

 • bool intersects(QRectF)

 • bool isEmpty(void)

 • qreal length(void)

 • void lineTo(qreal x, qreal y)

 • void moveTo(qreal x, qreal y)

 • qreal percentAtLength(qreal len)

 • QPointF pointAtPercent(qreal t)

 • void quadTo(qreal cx, qreal cy, qreal endPointX, qreal endPointY)

 • void setElementPositionAt(int index, qreal x, qreal y)

 • void setFillRule(Qt::FillRule fillRule)

 • QPainterPath simplified(void)

 • qreal slopeAtPercent(qreal t)

 • QPainterPath subtracted(QPainterPath)

 • void swap(QPainterPath)

 • QPolygonF toFillPolygon(QTransform)

 • QPainterPath toReversed(void)

 • void translate(qreal dx, qreal dy)

 • QPainterPath translated(qreal dx, qreal dy)

 • QPainterPath united(QPainterPath)

QPen Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpen.html

Parameters : void

 • QBrush brush(void)

 • int capStyle(void)

 • QColor color(void)

 • double dashOffset(void)

 • bool isCosmetic(void)

 • bool isSolid(void)

 • int joinStyle(void)

 • double miterLimit(void)

 • void setBrush(QBrush)

 • void setCapStyle(Qt::PenCapStyle style)

 • void setColor(QColor)

 • void setCosmetic(bool cosmetic)

 • void setDashOffset(double offset)

 • void setJoinStyle(Qt::PenJoinStyle style)

 • void setMiterLimit(double limit)

 • void setStyle(Qt::PenStyle style)

 • void setWidth(int width)

 • void setWidthF(double width)

 • int style(void)

 • void swap(QPen)

 • int width(void)

 • double widthF(void)

QPerVertexColorMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qpervertexcolormaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

QPercentBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpercentbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QPhongMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qphongmaterial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QColor ambient(void)

 • QColor diffuse(void)

 • float shininess(void)

 • QColor specular(void)

 • void setAmbient(QColor ambient)

 • void setDiffuse(QColor diffuse)

 • void setShininess(float shininess)

 • void setSpecular(QColor specular)

QPicture Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpicture.html

Parameters : void

 • QRect boundingRect(void)

 • const char *data(void)

 • bool isNull(void)

 • bool load(QString, const char *format) # In RingQt use : bool loadfile(QString, const char *format)

 • bool play(QPainter *painter)

 • bool save(QString , const char *format)

 • void setBoundingRect(QRect)

 • int size(void)

 • void swap(QPicture)

QPieLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpielegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QPieSlice * slice(void)

QPieSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpieseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractSeries

 • bool append_2(QList<QPieSlice *> slices)

 • QPieSlice * append_3(QString label, qreal value)

 • void clear(void)

 • int count(void)

 • qreal holeSize(void)

 • qreal horizontalPosition(void)

 • bool insert(int index, QPieSlice *slice)

 • bool isEmpty(void)

 • qreal pieEndAngle(void)

 • qreal pieSize(void)

 • qreal pieStartAngle(void)

 • bool remove(QPieSlice *slice)

 • void setHoleSize(qreal holeSize)

 • void setHorizontalPosition(qreal relativePosition)

 • void setLabelsPosition(QPieSlice::LabelPosition position)

 • void setLabelsVisible(bool visible)

 • void setPieEndAngle(qreal angle)

 • void setPieSize(qreal relativeSize)

 • void setPieStartAngle(qreal startAngle)

 • void setVerticalPosition(qreal relativePosition)

 • QList<QPieSlice *> slices(void)

 • qreal sum(void)

 • bool take(QPieSlice *slice)

 • qreal verticalPosition(void)

 • void setaddedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcountChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void setremovedEvent(const char *)

 • void setsumChangedEvent(const char *)

 • const char *getaddedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcountChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *getremovedEvent(void)

 • const char *getsumChangedEvent(void)

QPieSlice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpieslice.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QColor borderColor(void)

 • int borderWidth(void)

 • QBrush brush(void)

 • QColor color(void)

 • qreal explodeDistanceFactor(void)

 • bool isExploded(void)

 • bool isLabelVisible(void)

 • QString label(void)

 • qreal labelArmLengthFactor(void)

 • QBrush labelBrush(void)

 • QColor labelColor(void)

 • QFont labelFont(void)

 • QPieSlice::LabelPosition labelPosition(void)

 • QPen pen(void)

 • qreal percentage(void)

 • QPieSeries * series(void)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setBorderWidth(int width)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setColor(QColor color)

 • void setExplodeDistanceFactor(qreal factor)

 • void setExploded(bool exploded)

 • void setLabel(QString label)

 • void setLabelArmLengthFactor(qreal factor)

 • void setLabelBrush(QBrush brush)

 • void setLabelColor(QColor color)

 • void setLabelFont(QFont font)

 • void setLabelPosition(QPieSlice::LabelPosition position)

 • void setLabelVisible(bool visible)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setValue(qreal value)

 • qreal startAngle(void)

 • qreal value(void)

 • void setangleSpanChangedEvent(const char *)

 • void setborderColorChangedEvent(const char *)

 • void setborderWidthChangedEvent(const char *)

 • void setbrushChangedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setlabelBrushChangedEvent(const char *)

 • void setlabelChangedEvent(const char *)

 • void setlabelColorChangedEvent(const char *)

 • void setlabelFontChangedEvent(const char *)

 • void setlabelVisibleChangedEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpercentageChangedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void setstartAngleChangedEvent(const char *)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • const char *getangleSpanChangedEvent(void)

 • const char *getborderColorChangedEvent(void)

 • const char *getborderWidthChangedEvent(void)

 • const char *getbrushChangedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getlabelBrushChangedEvent(void)

 • const char *getlabelChangedEvent(void)

 • const char *getlabelColorChangedEvent(void)

 • const char *getlabelFontChangedEvent(void)

 • const char *getlabelVisibleChangedEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpercentageChangedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *getstartAngleChangedEvent(void)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

QPixmap Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpixmap.html

Parameters : const char *

 • QPixmap transformed(QTransform transform, Qt::TransformationMode mode)

 • QPixmap copy(int x, int y, int width, int height)

 • QPixmap scaled(int width, int height, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode, Qt::TransformationMode transformMode)

 • int width(void)

 • int height(void)

 • QBitmap createMaskFromColor(QColor , Qt::MaskMode)

 • QBitmap mask(void)

 • void setMask(QBitmap)

 • void fill(QColor)

 • QPixmap fromImage(QImage,Qt::ImageConversionFlags)

 • bool load(QString, const char *, Qt::ImageConversionFlags )

 • qint64 cacheKey(void)

 • bool convertFromImage(QImage image, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QPixmap copy_2(QRect rectangle)

 • QBitmap createHeuristicMask(bool clipTight)

 • int depth(void)

 • void detach(void)

 • qreal devicePixelRatio(void)

 • bool hasAlpha(void)

 • bool hasAlphaChannel(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isQBitmap(void)

 • bool loadFromData(uchar *data, uint len, char *format, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • bool loadFromData_2(QByteArray data, char *format, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QRect rect(void)

 • bool save(QString fileName, char *format, int quality)

 • bool save_2(QIODevice *device, char *format, int quality)

 • QPixmap scaled_2(QSize size, Qt::AspectRatioMode aspectRatioMode, Qt::TransformationMode transformMode)

 • QPixmap scaledToHeight(int height, Qt::TransformationMode mode)

 • QPixmap scaledToWidth(int width, Qt::TransformationMode mode)

 • void scroll(int dx, int dy, int x, int y, int width, int height, QRegion *exposed)

 • void scroll_2(int dx, int dy, QRect rect, QRegion *exposed)

 • void setDevicePixelRatio(qreal scaleFactor)

 • QSize size(void)

 • void swap(QPixmap other)

 • QImage toImage(void)

 • QPixmap transformed_2(QTransform matrix, Qt::TransformationMode mode)

 • int defaultDepth(void)

 • QPixmap fromImage_2(QImage image, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QPixmap fromImageReader(QImageReader *imageReader, Qt::ImageConversionFlags flags)

 • QTransform trueMatrix(QTransform matrix, int width, int height)

QPixmap2 Class

Parameters : int width, int height

Parent Class : QPixmap

QPlainTextEdit Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qplaintextedit.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • void setTabStopWidth(int width)

 • int tabStopWidth(void)

 • void setTabStopDistance(qreal width)

 • qreal tabStopDistance(void)

 • QString anchorAt(QPoint pos)

 • bool backgroundVisible(void)

 • int blockCount(void)

 • bool canPaste(void)

 • bool centerOnScroll(void)

 • QMenu * createStandardContextMenu(void)

 • QTextCharFormat currentCharFormat(void)

 • QTextCursor cursorForPosition(QPoint pos)

 • QRect cursorRect(QTextCursor cursor)

 • QRect cursorRect_2(void)

 • int cursorWidth(void)

 • QTextDocument * document(void)

 • QString documentTitle(void)

 • void ensureCursorVisible(void)

 • QList<QTextEdit::ExtraSelection> extraSelections(void)

 • bool find(QString exp, QTextDocument::FindFlags options)

 • bool isReadOnly(void)

 • bool isUndoRedoEnabled(void)

 • QPlainTextEdit::LineWrapMode lineWrapMode(void)

 • int maximumBlockCount(void)

 • void mergeCurrentCharFormat(QTextCharFormat modifier)

 • void moveCursor(QTextCursor::MoveOperation operation, QTextCursor::MoveMode mode)

 • bool overwriteMode(void)

 • void print(QPagedPaintDevice *printer)

 • void setBackgroundVisible(bool visible)

 • void setCenterOnScroll(bool enabled)

 • void setCurrentCharFormat(QTextCharFormat format)

 • void setCursorWidth(int width)

 • void setDocument(QTextDocument *document)

 • void setDocumentTitle(QString title)

 • void setExtraSelections(QList<QTextEdit::ExtraSelection> selections)

 • void setLineWrapMode(QPlainTextEdit::LineWrapMode mode)

 • void setMaximumBlockCount(int maximum)

 • void setOverwriteMode(bool overwrite)

 • void setReadOnly(bool ro)

 • void setTabChangesFocus(bool b)

 • void setTextCursor(QTextCursor cursor)

 • void setTextInteractionFlags(Qt::TextInteractionFlags flags)

 • void setUndoRedoEnabled(bool enable)

 • void setWordWrapMode(QTextOption::WrapMode policy)

 • bool tabChangesFocus(void)

 • QTextCursor textCursor(void)

 • Qt::TextInteractionFlags textInteractionFlags(void)

 • QString toPlainText(void)

 • QTextOption::WrapMode wordWrapMode(void)

 • void appendHtml(QString html)

 • void appendPlainText(QString text)

 • void centerCursor(void)

 • void clear(void)

 • void copy(void)

 • void cut(void)

 • void insertPlainText(QString text)

 • void paste(void)

 • void redo(void)

 • void selectAll(void)

 • void setPlainText(QString text)

 • void undo(void)

 • void zoomIn(int range)

 • void zoomOut(int range)

 • void setblockCountChangedEvent(const char *cStr)

 • void setcopyAvailableEvent(const char *cStr)

 • void setcursorPositionChangedEvent(const char *cStr)

 • void setmodificationChangedEvent(const char *cStr)

 • void setredoAvailableEvent(const char *cStr)

 • void setselectionChangedEvent(const char *cStr)

 • void settextChangedEvent(const char *cStr)

 • void setundoAvailableEvent(const char *cStr)

 • void setupdateRequestEvent(const char *cStr)

 • const char *getblockCountChangedEvent(void)

 • const char *getcopyAvailableEvent(void)

 • const char *getcursorPositionChangedEvent(void)

 • const char *getmodificationChangedEvent(void)

 • const char *getredoAvailableEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettextChangedEvent(void)

 • const char *getundoAvailableEvent(void)

 • const char *getupdateRequestEvent(void)

 • void cyanline(void)

 • void setactivelinecolor(QColor)

QPlaneMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qplanemesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float height(void)

 • QSize meshResolution(void)

 • bool mirrored(void)

 • float width(void)

 • void setHeight(float height)

 • void setMeshResolution(QSize resolution)

 • void setMirrored(bool mirrored)

 • void setWidth(float width)

QPoint Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpoint.html

Parameters : void

 • bool isNull(void)

 • int manhattanLength(void)

 • int rx(void)

 • int ry(void)

 • void setX(int x)

 • void setY(int y)

 • int x(void)

 • int y(void)

QPointF Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpointf.html

Parameters : void

 • bool isNull(void)

 • qreal manhattanLength(void)

 • qreal rx(void)

 • qreal ry(void)

 • void setX(qreal x)

 • void setY(qreal y)

 • QPoint toPoint(void)

 • qreal x(void)

 • qreal y(void)

QPointLight Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qpointlight.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float constantAttenuation(void)

 • float linearAttenuation(void)

 • float quadraticAttenuation(void)

 • void setConstantAttenuation(float value)

 • void setLinearAttenuation(float value)

 • void setQuadraticAttenuation(float value)

 • void setColor(QColor)

 • void setIntensity(float intensity)

QPolarChart Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpolarchart.html

Parameters : QGraphicsItem *,Qt::WindowFlags

Parent Class : QChart

 • QList<QAbstractAxis *> axes(QPolarChart::PolarOrientations polarOrientation, QAbstractSeries *series )

QPrintDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprintdialog.html

Parameters : QPrinter *,QWidget *

Parent Class : QAbstractPrintDialog

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QAbstractPrintDialog::PrintDialogOptions options(void)

 • QPrinter * printer(void)

 • void setOption(QAbstractPrintDialog::PrintDialogOption option, bool on)

 • void setOptions(QAbstractPrintDialog::PrintDialogOptions options)

 • bool testOption(QAbstractPrintDialog::PrintDialogOption option)

 • void setacceptedEvent(const char *)

 • const char *getacceptedEvent(void)

QPrintPreviewDialog Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprintpreviewdialog.html

Parameters : QPrinter *

Parent Class : QDialog

 • void open(QObject * receiver, char * member)

 • QPrinter * printer(void)

 • void setpaintRequestedEvent(const char *)

 • const char *getpaintRequestedEvent(void)

QPrintPreviewWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprintpreviewwidget.html

Parameters : QPrinter *

Parent Class : QWidget

 • int currentPage(void)

 • QPrinter::Orientation orientation(void)

 • int pageCount(void)

 • QPrintPreviewWidget::ViewMode viewMode(void)

 • qreal zoomFactor(void)

 • QPrintPreviewWidget::ZoomMode zoomMode(void)

 • void fitInView(void)

 • void fitToWidth(void)

 • void print(void)

 • void setAllPagesViewMode(void)

 • void setCurrentPage(int page)

 • void setFacingPagesViewMode(void)

 • void setLandscapeOrientation(void)

 • void setOrientation(QPrinter::Orientation orientation)

 • void setPortraitOrientation(void)

 • void setSinglePageViewMode(void)

 • void setViewMode(QPrintPreviewWidget::ViewMode mode)

 • void setZoomFactor(qreal factor)

 • void setZoomMode(QPrintPreviewWidget::ZoomMode zoomMode)

 • void updatePreview(void)

 • void zoomIn(qreal factor)

 • void zoomOut(qreal factor)

 • void setpaintRequestedEvent(const char *)

 • void setpreviewChangedEvent(const char *)

 • const char *getpaintRequestedEvent(void)

 • const char *getpreviewChangedEvent(void)

QPrinter Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprinter.html

Parameters : QPrinter::PrinterMode

 • bool abort(void)

 • bool collateCopies(void)

 • int colorMode(void)

 • int copyCount(void)

 • QString creator(void)

 • QString docName(void)

 • int duplex(void)

 • bool fontEmbeddingEnabled(void)

 • int fromPage(void)

 • bool fullPage(void)

 • bool isValid(void)

 • QString outputFileName(void)

 • int outputFormat(void)

 • QRectF pageRect(QPrinter::Unit unit)

 • QRectF paperRect(QPrinter::Unit unit)

 • int paperSource(void)

 • QPrintEngine *printEngine(void)

 • QString printProgram(void)

 • int printRange(void)

 • QString printerName(void)

 • QString printerSelectionOption(void)

 • int printerState(void)

 • int resolution(void)

 • void setCollateCopies(bool collate)

 • void setColorMode(QPrinter::ColorMode newColorMode)

 • void setCopyCount(int count)

 • void setCreator(QString)

 • void setDocName(QString)

 • void setDuplex(QPrinter::DuplexMode duplex)

 • void setFontEmbeddingEnabled(bool enable)

 • void setFromTo(int from, int to)

 • void setFullPage(bool fp)

 • void setOutputFileName(QString)

 • void setOutputFormat(QPrinter::OutputFormat format)

 • void setPrintProgram(QString)

 • void setPrintRange(QPrinter::PrintRange)

 • void setPrinterName(QString)

 • void setPrinterSelectionOption(QString)

 • void setResolution(int dpi)

 • bool supportsMultipleCopies(void)

 • int toPage(void)

 • bool newPage(void)

 • QPaintEngine *paintEngine(void)

 • void setPageSizeMM(QSizeF)

QPrinterInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprinterinfo.html

Parameters : void

 • QString description(void)

 • bool isDefault(void)

 • bool isNull(void)

 • QString location(void)

 • QString makeAndModel(void)

 • QString printerName(void)

 • QPrinterInfo printerInfo(QString printerName

QProcess Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprocess.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QIODevice

 • void start_2( QString command, QIODevice::OpenMode mode )

 • QStringList arguments(void)

 • void closeReadChannel(QProcess::ProcessChannel channel)

 • void closeWriteChannel(void)

 • QProcess::ProcessError error(void)

 • int exitCode(void)

 • QProcess::ExitStatus exitStatus(void)

 • QProcess::InputChannelMode inputChannelMode(void)

 • QProcess::ProcessChannelMode processChannelMode(void)

 • QProcessEnvironment processEnvironment(void)

 • QString program(void)

 • QByteArray readAllStandardError(void)

 • QByteArray readAllStandardOutput(void)

 • QProcess::ProcessChannel readChannel(void)

 • void setArguments( QStringList arguments)

 • void setInputChannelMode(QProcess::InputChannelMode mode)

 • void setProcessChannelMode(QProcess::ProcessChannelMode mode)

 • void setProcessEnvironment( QProcessEnvironment environment)

 • void setProgram( QString program)

 • void setReadChannel(QProcess::ProcessChannel channel)

 • void setStandardErrorFile( QString fileName, QIODevice::OpenMode mode )

 • void setStandardInputFile( QString fileName)

 • void setStandardOutputFile( QString fileName, QIODevice::OpenMode mode )

 • void setStandardOutputProcess(QProcess *destination)

 • void setWorkingDirectory( QString dir)

 • void start( QString program, QStringList arguments, QIODevice::OpenMode mode )

 • void start_3(QIODevice::OpenMode mode )

 • QProcess::ProcessState state(void)

 • bool waitForFinished(int msecs )

 • bool waitForStarted(int msecs )

 • QString workingDirectory(void)

 • void kill(void)

 • void terminate(void)

 • void setreadyReadStandardErrorEvent(const char *)

 • void setreadyReadStandardOutputEvent(const char *)

 • const char *getreadyReadStandardErrorEvent(void)

 • const char *getreadyReadStandardOutputEvent(void)

QProgressBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qprogressbar.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • int alignment(void)

 • QString format(void)

 • bool invertedAppearance(void)

 • bool isTextVisible(void)

 • int maximum(void)

 • int minimum(void)

 • int orientation(void)

 • void resetFormat(void)

 • void setAlignment(Qt::AlignmentFlag alignment)

 • void setFormat(QString)

 • void setInvertedAppearance(bool invert)

 • void setTextDirection(QProgressBar::Direction textDirection)

 • void setTextVisible(bool visible)

 • QString text(void)

 • int textDirection(void)

 • int value(void)

 • void reset(void)

 • void setMaximum(int maximum)

 • void setMinimum(int minimum)

 • void setOrientation(Qt::Orientation)

 • void setRange(int minimum, int maximum)

 • void setValue(int value)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

QPushButton Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qpushbutton.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractButton

 • void setText(const char *)

 • void setClickEvent(const char *)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setIconSize(QSize)

 • const char *getClickEvent(void)

QQmlEngine Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qqmlengine.html

Parameters : QObject *

 • void addImageProvider(QString providerId, QQmlImageProviderBase *provider)

 • void addImportPath(QString path)

 • void addPluginPath(QString path)

 • QUrl baseUrl(void)

 • void clearComponentCache(void)

 • QQmlImageProviderBase *imageProvider(QString providerId)

 • QStringList importPathList(void)

 • bool importPlugin(QString filePath, QString uri, QList<QQmlError> *errors)

 • QQmlIncubationController *incubationController(void)

 • QNetworkAccessManager *networkAccessManager(void)

 • QQmlNetworkAccessManagerFactory *networkAccessManagerFactory(void)

 • QString offlineStorageDatabaseFilePath(QString databaseName)

 • QString offlineStoragePath(void)

 • bool outputWarningsToStandardError(void)

 • QStringList pluginPathList(void)

 • void removeImageProvider(QString providerId)

 • QQmlContext *rootContext(void)

 • void setBaseUrl(QUrl url)

 • void setImportPathList(QStringList paths)

 • void setIncubationController(QQmlIncubationController *controller)

 • void setNetworkAccessManagerFactory(QQmlNetworkAccessManagerFactory *factory)

 • void setOfflineStoragePath(QString dir)

 • void setOutputWarningsToStandardError(bool enabled)

 • void setPluginPathList(QStringList paths)

 • void trimComponentCache(void)

 • void retranslate(void)

 • QQmlContext * contextForObject(QObject *object)

 • QQmlEngine::ObjectOwnership objectOwnership(QObject *object)

 • void setContextForObject(QObject *object, QQmlContext *context)

 • void setObjectOwnership(QObject *object, QQmlEngine::ObjectOwnership ownership)

QQmlError Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qqmlerror.html

Parameters : void

 • int column(void)

 • QString description(void)

 • bool isValid(void)

 • int line(void)

 • QObject * object(void)

 • void setColumn(int column)

 • void setDescription(QString description)

 • void setLine(int line)

 • void setObject(QObject *object)

 • void setUrl(QUrl url)

 • QString toString(void)

 • QUrl url(void)

QQuaternion Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qquaternion.html

Parameters : float,float,float,float

 • bool isNull(void)

 • float length(void)

 • float lengthSquared(void)

 • void normalize(void)

 • QQuaternion normalized(void)

 • QVector3D rotatedVector(QVector3D vector)

 • float scalar(void)

 • void setScalar(float scalar)

 • void setVector(QVector3D vector)

 • void setVector_2(float x, float y, float z)

 • void setX(float x)

 • void setY(float y)

 • void setZ(float z)

 • QVector3D vector(void)

 • float x(void)

 • float y(void)

 • float z(void)

 • QQuaternion fromAxisAndAngle_2(float x, float y, float z, float angle)

 • QQuaternion nlerp(QQuaternion q1, QQuaternion q2, float t)

 • QQuaternion slerp(QQuaternion q1, QQuaternion q2, float t)

QQuickView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qquickview.html

Parameters : void

Parent Class : QWindow

 • QQmlEngine *engine(void)

 • QList<QQmlError> errors(void)

 • QSize initialSize(void)

 • QQuickWidget::ResizeMode resizeMode(void)

 • QQmlContext *rootContext(void)

 • QQuickItem *rootObject(void)

 • void setFormat(QSurfaceFormat format)

 • void setResizeMode(QQuickView::ResizeMode)

 • QUrl source(void)

 • QQuickWidget::Status status(void)

 • void setSource(QUrl url)

QQuickWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qquickwidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • QQmlEngine *engine(void)

 • QList<QQmlError> errors(void)

 • QSurfaceFormat format(void)

 • QImage grabFramebuffer(void)

 • QSize initialSize(void)

 • QQuickWindow *quickWindow(void)

 • QQuickWidget::ResizeMode resizeMode(void)

 • QQmlContext *rootContext(void)

 • QQuickItem *rootObject(void)

 • void setClearColor(QColor color)

 • void setFormat(QSurfaceFormat format)

 • void setResizeMode(QQuickWidget::ResizeMode)

 • QUrl source(void)

 • QQuickWidget::Status status(void)

 • void setSource(QUrl url)

 • void setsceneGraphErrorEvent(const char *)

 • void setstatusChangedEvent(const char *)

 • const char *getsceneGraphErrorEvent(void)

 • const char *getstatusChangedEvent(void)

QRadioButton Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qradiobutton.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractButton

 • QSize minimumSizeHint(void)

 • QSize sizeHint(void)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • void settoggledEvent(const char *)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

 • const char *gettoggledEvent(void)

QRect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qrect.html

Parameters : void

 • void adjust(int dx1, int dy1, int dx2, int dy2)

 • QRect adjusted(int dx1, int dy1, int dx2, int dy2)

 • int bottom(void)

 • QPoint bottomLeft(void)

 • QPoint bottomRight(void)

 • QPoint center(void)

 • bool contains(int x, int y, bool proper)

 • void getCoords(int *x1, int *y1, int *x2, int *y2)

 • void getRect(int *x, int *y, int *width, int *height)

 • int height(void)

 • QRect intersected(QRect)

 • bool intersects(QRect)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isValid(void)

 • int left(void)

 • void moveBottom(int y)

 • void moveBottomLeft(QPoint)

 • void moveBottomRight(QPoint)

 • void moveCenter(QPoint)

 • void moveLeft(int x)

 • void moveRight(int x)

 • void moveTo(int x, int y)

 • void moveTop(int y)

 • void moveTopLeft(QPoint)

 • void moveTopRight(QPoint)

 • QRect normalized(void)

 • int right(void)

 • void setBottom(int y)

 • void setBottomLeft(QPoint)

 • void setBottomRight(QPoint)

 • void setCoords(int x1, int y1, int x2, int y2)

 • void setHeight(int height)

 • void setLeft(int x)

 • void setRect(int x, int y, int width, int height)

 • void setRight(int x)

 • void setSize(QSize)

 • void setTop(int y)

 • void setTopLeft(QPoint)

 • void setTopRight(QPoint)

 • void setWidth(int width)

 • void setX(int x)

 • void setY(int y)

 • QSize size(void)

 • int top(void)

 • QPoint topLeft(void)

 • QPoint topRight(void)

 • void translate(int dx, int dy)

 • QRect translated(int dx, int dy)

 • QRect united(QRect)

 • int width(void)

 • int x(void)

 • int y(void)

QRegion Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qregion.html

Parameters : void

 • QVector<QRect> rects(void)

 • QRect boundingRect(void)

 • bool contains(QPoint p)

 • bool contains_2(QRect r)

 • QRegion intersected(QRegion r)

 • QRegion intersected_2(QRect rect)

 • bool intersects(QRegion region)

 • bool intersects_2(QRect rect)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isNull(void)

 • int rectCount(void)

 • void setRects(QRect *rects, int number)

 • QRegion subtracted(QRegion r)

 • void swap(QRegion other)

 • void translate(int dx, int dy)

 • void translate_2(QPoint point)

 • QRegion translated(int dx, int dy)

 • QRegion translated_2(QPoint p)

 • QRegion united(QRegion r)

 • QRegion united_2(QRect rect)

 • QRegion xored(QRegion r)

QRegularExpression Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qregularexpression.html

Parameters : void

 • int captureCount(void)

 • QString errorString(void)

 • QRegularExpressionMatchIterator globalMatch(QString subject, int offset, QRegularExpression::MatchType matchType, QRegularExpression::MatchOptions matchOptions)

 • bool isValid(void)

 • QRegularExpressionMatch match(QString subject, int offset, QRegularExpression::MatchType matchType, QRegularExpression::MatchOptions matchOptions)

 • QStringList namedCaptureGroups(void)

 • QString pattern(void)

 • int patternErrorOffset(void)

 • QRegularExpression::PatternOptions patternOptions(void)

 • void setPattern(QString pattern)

 • void setPatternOptions(QRegularExpression::PatternOptions options)

 • void swap(QRegularExpression other)

QRegularExpressionMatch Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qregularexpressionmatch.html

Parameters : void

 • QString captured(int nth)

 • QString captured_2(const QString name)

 • int capturedEnd(int nth)

 • int capturedEnd_2(const QString name)

 • int capturedLength(int nth)

 • int capturedLength_2(const QString name)

 • QStringRef capturedRef(int nth)

 • QStringRef capturedRef_2(const QString name)

 • int capturedStart(int nth)

 • int capturedStart_2(const QString name)

 • QStringList capturedTexts(void)

 • bool hasMatch(void)

 • bool hasPartialMatch(void)

 • bool isValid(void)

 • int lastCapturedIndex(void)

 • QRegularExpression::MatchOptions matchOptions(void)

 • QRegularExpression::MatchType matchType(void)

 • QRegularExpression regularExpression(void)

 • void swap(QRegularExpressionMatch other)

QRegularExpressionMatchIterator Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qregularexpressionmatchiterator.html

Parameters : void

 • bool hasNext(void)

 • bool isValid(void)

 • QRegularExpression::MatchOptions matchOptions(void)

 • QRegularExpression::MatchType matchType(void)

 • QRegularExpressionMatch next(void) # In RingQt use : QRegularExpressionMatch nextitem(void)

 • QRegularExpressionMatch peekNext(void)

 • QRegularExpression regularExpression(void)

 • void swap(QRegularExpressionMatchIterator other)

QRenderAspect Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qrenderaspect.html

Parameters : QObject *

QRenderPass Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qrenderpass.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • void addFilterKey(Qt3DRender::QFilterKey *filterKey)

 • void addParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void addRenderState(Qt3DRender::QRenderState *state)

 • QVector<Qt3DRender::QFilterKey *> filterKeys(void)

 • QVector<Qt3DRender::QParameter *> parameters(void)

 • void removeFilterKey(Qt3DRender::QFilterKey *filterKey)

 • void removeParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void removeRenderState(Qt3DRender::QRenderState *state)

 • QVector<Qt3DRender::QRenderState *> renderStates(void)

 • Qt3DRender::QShaderProgram * shaderProgram(void)

 • void setShaderProgram(Qt3DRender::QShaderProgram *shaderProgram)

QScatterSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qscatterseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QXYSeries

 • QBrush brush(void)

 • QScatterSeries::MarkerShape markerShape(void)

 • qreal markerSize(void)

 • void setBorderColor(QColor color)

 • void setMarkerShape(QScatterSeries::MarkerShape shape)

 • void setMarkerSize(qreal size)

 • void setborderColorChangedEvent(const char *)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setmarkerShapeChangedEvent(const char *)

 • void setmarkerSizeChangedEvent(const char *)

 • const char *getborderColorChangedEvent(void)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getmarkerShapeChangedEvent(void)

 • const char *getmarkerSizeChangedEvent(void)

QSceneLoader Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qsceneloader.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QComponent

 • Qt3DCore::QComponent * component(QString entityName, Qt3DRender::QSceneLoader::ComponentType componentType)

 • Qt3DCore::QEntity * entity(QString entityName)

 • QStringList entityNames(void)

 • QUrl source(void)

 • Qt3DRender::QSceneLoader::Status status(void)

 • void setSource(QUrl arg)

QScreen Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qscreen.html

 • int angleBetween(Qt::ScreenOrientation a, Qt::ScreenOrientation b)

 • QRect availableGeometry(void)

 • QSize availableSize(void)

 • QRect availableVirtualGeometry(void)

 • QSize availableVirtualSize(void)

 • int depth(void)

 • qreal devicePixelRatio(void)

 • QRect geometry(void)

 • QPixmap grabWindow(int window, int x, int y, int width, int height)

 • QPixmap grabWindow_2(int window)

 • QPlatformScreen * handle(void)

 • bool isLandscape(Qt::ScreenOrientation o)

 • bool isPortrait(Qt::ScreenOrientation o)

 • qreal logicalDotsPerInch(void)

 • qreal logicalDotsPerInchX(void)

 • qreal logicalDotsPerInchY(void)

 • QRect mapBetween(Qt::ScreenOrientation a, Qt::ScreenOrientation b, QRect rect)

 • QString name(void)

 • Qt::ScreenOrientation nativeOrientation(void)

 • Qt::ScreenOrientation orientation(void)

 • Qt::ScreenOrientations orientationUpdateMask(void)

 • qreal physicalDotsPerInch(void)

 • qreal physicalDotsPerInchX(void)

 • qreal physicalDotsPerInchY(void)

 • QSizeF physicalSize(void)

 • Qt::ScreenOrientation primaryOrientation(void)

 • qreal refreshRate(void)

 • void setOrientationUpdateMask(Qt::ScreenOrientations mask)

 • QSize size(void)

 • QTransform transformBetween(Qt::ScreenOrientation a, Qt::ScreenOrientation b, QRect target)

QScrollArea Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qscrollarea.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • Qt::Alignment alignment(void)

 • void ensureVisible(int x, int y, int xmargin , int ymargin )

 • void ensureWidgetVisible(QWidget *childWidget, int xmargin , int ymargin )

 • void setAlignment(Qt::Alignment)

 • void setWidget(QWidget *widget)

 • void setWidgetResizable(bool resizable)

 • QWidget *takeWidget(void)

 • QWidget *widget(void)

 • bool widgetResizable(void)

QScrollBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qscrollbar.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractSlider

QSerialPort Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qserialport.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QIODevice

 • qint32 baudRate(QSerialPort::Directions directions)

 • bool clear(QSerialPort::Directions directions)

 • void clearError(void)

 • QSerialPort::DataBits dataBits(void)

 • QSerialPort::SerialPortError error(void)

 • QSerialPort::FlowControl flowControl(void)

 • bool flush(void)

 • void *handle(void)

 • bool isDataTerminalReady(void)

 • bool isRequestToSend(void)

 • QSerialPort::Parity parity(void)

 • QSerialPort::PinoutSignals pinoutSignals(void)

 • QString portName(void)

 • qint64 readBufferSize(void)

 • bool setBaudRate(qint32 baudRate, QSerialPort::Directions directions)

 • bool setBreakEnabled(bool set)

 • bool setDataBits(QSerialPort::DataBits dataBits)

 • bool setDataTerminalReady(bool set)

 • bool setFlowControl(QSerialPort::FlowControl flowControl)

 • bool setParity(QSerialPort::Parity parity)

 • void setPort(QSerialPortInfo serialPortInfo)

 • void setPortName(QString name)

 • void setReadBufferSize(qint64 size)

 • bool setRequestToSend(bool set)

 • bool setStopBits(QSerialPort::StopBits stopBits)

 • QSerialPort::StopBits stopBits(void)

 • void setbaudRateChangedEvent(const char *)

 • void setbreakEnabledChangedEvent(const char *)

 • void setdataBitsChangedEvent(const char *)

 • void setdataTerminalReadyChangedEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void setflowControlChangedEvent(const char *)

 • void setparityChangedEvent(const char *)

 • void setrequestToSendChangedEvent(const char *)

 • void setstopBitsChangedEvent(const char *)

 • const char *getbaudRateChangedEvent(void)

 • const char *getbreakEnabledChangedEvent(void)

 • const char *getdataBitsChangedEvent(void)

 • const char *getdataTerminalReadyChangedEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *getflowControlChangedEvent(void)

 • const char *getparityChangedEvent(void)

 • const char *getrequestToSendChangedEvent(void)

 • const char *getstopBitsChangedEvent(void)

QSerialPortInfo Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qserialportinfo.html

Parameters : void

 • bool isBusy(void)

 • QString description(void)

 • bool hasProductIdentifier(void)

 • bool hasVendorIdentifier(void)

 • bool isNull(void)

 • QString manufacturer(void)

 • QString portName(void)

 • quint16 productIdentifier(void)

 • void swap(QSerialPortInfo other)

 • QString systemLocation(void)

 • quint16 vendorIdentifier(void)

QSize Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsize.html

Parameters : int width, int height

QSkyboxEntity Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qskyboxentity.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QEntity

 • QString baseName(void)

 • QString extension(void)

 • bool isGammaCorrectEnabled(void)

 • void setBaseName(QString baseName)

 • void setExtension(QString extension)

 • void setGammaCorrectEnabled(bool enabled)

QSlider Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qslider.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractSlider

 • void setTickInterval(int ti)

 • void setTickPosition(QSlider::TickPosition position)

 • int tickInterval(void)

 • int tickPosition(void)

 • QSize minimumSizeHint(void)

 • QSize sizeHint(void)

 • void setactionTriggeredEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • void setsliderMovedEvent(const char *)

 • void setsliderPressedEvent(const char *)

 • void setsliderReleasedEvent(const char *)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • const char *getactionTriggeredEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

 • const char *getsliderMovedEvent(void)

 • const char *getsliderPressedEvent(void)

 • const char *getsliderReleasedEvent(void)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

QSphereMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qspheremesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • bool generateTangents(void)

 • float radius(void)

 • int rings(void)

 • int slices(void)

 • void setGenerateTangents(bool gen)

 • void setRadius(float radius)

 • void setRings(int rings)

 • void setSlices(int slices)

QSpinBox Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qspinbox.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • QString cleanText(void)

 • int displayIntegerBase(void)

 • int maximum(void)

 • int minimum(void)

 • QString prefix(void)

 • void setDisplayIntegerBase(int base)

 • void setMaximum(int max)

 • void setMinimum(int min)

 • void setPrefix(QString)

 • void setRange(int minimum, int maximum)

 • void setSingleStep(int val)

 • void setSuffix(QString)

 • int singleStep(void)

 • QString suffix(void)

 • int value(void)

 • void setValue(int val)

 • void setvalueChangedEvent(const char *)

 • const char *getvalueChangedEvent(void)

QSplashScreen Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsplashscreen.html

Parameters : QPixmap

Parent Class : QWidget

 • void finish(QWidget *mainWin)

 • QPixmap pixmap(void)

 • void repaint(void)

 • void setPixmap(QPixmap pixmap)

 • void clearMessage(void)

 • void showMessage(QString message, int alignment ,QColor color)

QSplineSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsplineseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QLineSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QSplitter Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsplitter.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QFrame

 • void addWidget(QWidget *widget)

 • bool childrenCollapsible(void)

 • int count(void)

 • void getRange(int index, int *min, int *max)

 • QSplitterHandle * handle(int index)

 • int handleWidth(void)

 • int indexOf(QWidget *widget)

 • void insertWidget(int index, QWidget *widget)

 • bool isCollapsible(int index)

 • bool opaqueResize(void)

 • Qt::Orientation orientation(void)

 • void refresh(void)

 • bool restoreState( QByteArray state)

 • QByteArray saveState(void)

 • void setChildrenCollapsible(bool)

 • void setCollapsible(int index, bool collapse)

 • void setHandleWidth(int)

 • void setOpaqueResize(bool opaque )

 • void setOrientation(Qt::Orientation)

 • void setSizes( QList<int> list)

 • void setStretchFactor(int index, int stretch)

 • QList<int> sizes(void)

 • QWidget * widget(int index)

QSqlDatabase Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqldatabase.html

Parameters : void

 • void close(void)

 • bool commit(void)

 • QString connectOptions(void)

 • QString connectionName(void)

 • QString databaseName(void)

 • QSqlDriver *driver(void)

 • QString driverName(void)

 • QSqlQuery exec(QString)

 • QString hostName(void)

 • bool isOpen(void)

 • bool isOpenError(void)

 • bool isValid(void)

 • QSqlError lastError(void)

 • QSql::NumericalPrecisionPolicy numericalPrecisionPolicy(void)

 • bool open(void)

 • QString password(void)

 • int port(void)

 • QSqlIndex primaryIndex(QString)

 • QSqlRecord record(QString)

 • bool rollback(void)

 • void setConnectOptions(QString)

 • void setDatabaseName(QString)

 • void setHostName(QString)

 • void setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy precisionPolicy)

 • void setPassword(QString)

 • void setPort(int port)

 • void setUserName(QString)

 • QStringList tables(QSql::TableType type)

 • bool transaction(void)

 • QString userName(void)

 • QSqlDatabase addDatabase(QString)

 • QSqlDatabase cloneDatabase(QSqlDatabase, QString)

 • QStringList connectionNames(void)

 • bool contains(QString)

 • QSqlDatabase database(QString , bool)

 • QStringList drivers(void)

 • bool isDriverAvailable(QString)

 • void registerSqlDriver(QString, QSqlDriverCreatorBase *)

 • void removeDatabase(QString)

QSqlDriver Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqldriver.html

Parameters : void

 • QSqlError lastError(void)

 • QSql::NumericalPrecisionPolicy numericalPrecisionPolicy(void)

 • void setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy)

QSqlDriverCreatorBase Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqldrivercreatorbase.html

Parameters : void

QSqlError Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqlerror.html

Parameters : QString, QString, QSqlError::ErrorType

 • int number(void)

 • void setNumber(int number)

 • void setType(QSqlError::ErrorType type)

 • void setDriverText(QString)

 • void setDatabaseText(QString)

 • QString databaseText(void)

 • QString driverText(void)

 • bool isValid(void)

 • QString text(void)

 • QSqlError::ErrorType type(void)

QSqlField Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqlfield.html

Parameters : QString,QVariant::Type

 • void clear(void)

 • QVariant defaultValue(void)

 • bool isAutoValue(void)

 • bool isGenerated(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isReadOnly(void)

 • bool isValid(void)

 • int length(void)

 • QString name(void)

 • int precision(void)

 • RequiredStatus requiredStatus(void)

 • void setAutoValue(bool autoVal)

 • void setDefaultValue(QVariant)

 • void setGenerated(bool gen)

 • void setLength(int fieldLength)

 • void setName(QString)

 • void setPrecision(int precision)

 • void setReadOnly(bool readOnly)

 • void setRequired(bool required)

 • void setRequiredStatus(QSqlField::RequiredStatus required)

 • void setType(QVariant::Type type)

 • void setValue(QVariant)

 • QVariant::Type type(void)

 • QVariant value(void)

QSqlIndex Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqlindex.html

Parameters : QString, QString

Parent Class : QSqlRecord

 • void append(QSqlField, bool)

 • QString cursorName(void)

 • bool isDescending(int i)

 • QString name(void)

 • void setCursorName(QString)

 • void setDescending(int i, bool desc)

 • void setName(QString)

QSqlQuery Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqlquery.html

Parameters : void

 • void addBindValue(QVariant, QSql::ParamType paramType)

 • int at(void)

 • void bindValue(QString, QVariant, QSql::ParamType paramType)

 • QVariant boundValue(QString)

 • void clear(void)

 • QSqlDriver * driver(void)

 • bool exec(QString)

 • bool exec_2(void)

 • bool execBatch(QSqlQuery::BatchExecutionMode mode)

 • QString executedQuery(void)

 • void finish(void)

 • bool first(void)

 • bool isActive(void)

 • bool isForwardOnly(void)

 • bool isNull(int field)

 • bool isSelect(void)

 • bool isValid(void)

 • bool last(void)

 • QSqlError lastError(void)

 • QVariant lastInsertId(void)

 • QString lastQuery(void)

 • bool next(void) # In RingQt use : bool movenext(void)

 • bool nextResult(void)

 • int numRowsAffected(void)

 • QSql::NumericalPrecisionPolicy numericalPrecisionPolicy(void)

 • bool prepare(QString)

 • bool previous(void)

 • QSqlRecord record(void)

 • QSqlResult *result(void)

 • bool seek(int index, bool relative)

 • void setForwardOnly(bool forward)

 • void setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy precisionPolicy)

 • int size(void)

 • QVariant value(int index)

QSqlRecord Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsqlrecord.html

Parameters : void

 • void append(QSqlField)

 • void clear(void)

 • void clearValues(void)

 • bool contains(QString)

 • int count(void)

 • QSqlField field(int index)

 • QString fieldName(int index)

 • int indexOf(QString)

 • void insert(int pos, QSqlField)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isGenerated(QString)

 • bool isNull(QString)

 • void remove(int pos)

 • void replace(int pos, QSqlField)

 • void setGenerated(QString, bool generated)

 • void setNull(int index)

 • void setValue(int index, QVariant)

 • QVariant value(int index)

QStackedBarSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstackedbarseries.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractBarSeries

 • QAbstractSeries::SeriesType type(void)

QStackedWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstackedwidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QFrame

 • int addWidget(QWidget *widget)

 • int count(void)

 • int currentIndex(void)

 • QWidget * currentWidget(void)

 • int indexOf(QWidget *widget)

 • int insertWidget(int index, QWidget *widget)

 • void removeWidget(QWidget *widget)

 • QWidget * widget(int index)

 • void setCurrentIndex(int index)

 • void setCurrentWidget(QWidget *widget)

 • void setcurrentChangedEvent(const char *)

 • void setwidgetRemovedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentChangedEvent(void)

 • const char *getwidgetRemovedEvent(void)

QStandardPaths Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstandardpaths.html

Parameters : void

 • QString displayName(QStandardPaths::StandardLocation type)

 • QString findExecutable(QString executableName, QStringList paths))

 • QString locate(QStandardPaths::StandardLocation type, QString fileName, QStandardPaths::LocateOptions options)

 • QStringList locateAll(QStandardPaths::StandardLocation type, QString fileName, QStandardPaths::LocateOptions options)

 • void setTestModeEnabled(bool testMode)

 • QStringList standardLocations(QStandardPaths::StandardLocation type)

 • QString writableLocation(QStandardPaths::StandardLocation type)

QStatusBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstatusbar.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • void addPermanentWidget(QWidget * widget, int stretch)

 • void addWidget(QWidget * widget, int stretch)

 • QString currentMessage(void)

 • int insertPermanentWidget(int index, QWidget * widget, int stretch)

 • int insertWidget(int index, QWidget * widget, int stretch)

 • bool isSizeGripEnabled(void)

 • void removeWidget(QWidget *widget)

 • void setSizeGripEnabled(bool)

 • void clearMessage(void)

 • void showMessage(QString , int timeout)

QString2 Class

Parameters : void

 • QStringList split( QString sep, Qt::SplitBehavior behavior , Qt::CaseSensitivity cs )

 • QStringList split_2(QChar sep, Qt::SplitBehavior behavior , Qt::CaseSensitivity cs )

 • QStringList split_3( QRegExp rx, Qt::SplitBehavior behavior )

 • QStringList split_4( QRegularExpression re, Qt::SplitBehavior behavior )

 • QString append(QString str)

 • QString append_2(QChar ch)

 • QByteArray toUtf8(void)

 • QByteArray toLatin1(void)

 • QByteArray toLocal8Bit(void)

 • QChar * unicode(void)

 • QString number(ulong n, int base)

 • int count(void)

 • QString left(int n)

 • QString mid(int position, int n)

 • QString right(int n)

 • int compare(QString other, Qt::CaseSensitivity cs )

 • bool contains(QString str, Qt::CaseSensitivity cs )

 • int indexOf(QString str,int from,Qt::CaseSensitivity cs )

 • QString insert(int position, QString str)

 • bool isRightToLeft(void)

 • QString repeated(int times)

 • QString replace(int position, int n, QString after)

 • QString replace_2(QString before, QString after, Qt::CaseSensitivity)

 • bool startsWith( QString s, Qt::CaseSensitivity cs )

 • bool endsWith( QString s, Qt::CaseSensitivity cs )

 • QString toHtmlEscaped(void)

 • void clear(void)

 • bool isNull(void)

 • void resize(int size)

 • QString fill(QChar ch, int size)

 • int localeAwareCompare( QString other)

 • QString leftJustified(int width, QChar fill, bool truncate)

 • QString rightJustified(int width, QChar fill, bool truncate)

 • QString section_1(QChar sep, int start, int end, QString::SectionFlags flags)

 • QString section_2(QString sep, int start, int end, QString::SectionFlags flags)

 • QString section_3(QRegExp reg, int start, int end, QString::SectionFlags flags)

 • QString section_4(QRegularExpression re, int start, int end, QString::SectionFlags flags)

 • QString simplified(void)

 • QString toCaseFolded(void)

 • QString trimmed(void)

 • void truncate(int position)

QStringList Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstringlist.html

Parameters : void

 • void swap(int,int)

 • QString join(QString)

 • void sort(void)

 • int removeDuplicates(void)

 • QStringList filter(QString, Qt::CaseSensitivity)

 • QStringList replaceInStrings(QString,QString, Qt::CaseSensitivity)

 • void append(QString)

 • QString at(int)

 • QString back(void)

 • void clear(void)

 • bool contains(QString)

 • int count(void)

 • bool empty(void)

 • bool endsWith(QString)

 • QString first(void)

 • QString front(void)

 • int indexOf(QString, int)

 • void insert(int, QString)

 • bool isEmpty(void)

 • QString last(void)

 • int lastIndexOf(QString,int)

 • int length(void)

 • void move(int,int)

 • void pop_back(void)

 • void pop_front(void)

 • void prepend(QString)

 • void push_back(QString)

 • void push_front(QString)

 • int removeAll(QString)

 • void removeAt(int)

 • void removeFirst(void)

 • void removeLast(void)

 • bool removeOne(QString)

 • void replace(int,QString)

 • void reserve(int)

 • int size(void)

 • bool startsWith(QString)

 • QString takeAt(int)

 • QString takeFirst(void)

 • QString takeLast(void)

 • QString value(int)

QStringRef Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstringref.html

Parameters : void

 • QStringRef appendTo(QString * string)

 • QChar at(int position)

 • void clear(void)

 • int compare_3(QLatin1String other, Qt::CaseSensitivity cs)

 • QChar * constData(void)

 • bool contains(QString str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool contains_2(QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool contains_3(QStringRef str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool contains_4(QLatin1String str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int count(void)

 • int count_2(QString str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int count_3(QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int count_4(QStringRef str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • QChar * data(void)

 • bool endsWith(QString str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool endsWith_2(QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool endsWith_3(QLatin1String str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool endsWith_4(QStringRef str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int indexOf(QString str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int indexOf_2(QLatin1String str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int indexOf_3(QChar ch, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int indexOf_4(QStringRef str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isNull(void)

 • int lastIndexOf(QString str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int lastIndexOf_2(QChar ch, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int lastIndexOf_3(QLatin1String str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int lastIndexOf_4(QStringRef str, int from, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int length(void)

 • int localeAwareCompare(QString other)

 • int localeAwareCompare_2(QStringRef other)

 • int position(void)

 • int size(void)

 • bool startsWith(QString str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool startsWith_2(QLatin1String str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool startsWith_3(QStringRef str, Qt::CaseSensitivity cs)

 • bool startsWith_4(QChar ch, Qt::CaseSensitivity cs)

 • QString * string(void)

 • QByteArray toLatin1(void)

 • QByteArray toLocal8Bit(void)

 • QString toString(void)

 • QVector<uint> toUcs4(void)

 • QByteArray toUtf8(void)

 • QChar * unicode(void)

 • int compare_4(QStringRef s1, QString s2, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int compare_5(QStringRef s1, QStringRef s2, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int compare_6(QStringRef s1, QLatin1String s2, Qt::CaseSensitivity cs)

 • int localeAwareCompare_3(QStringRef s1, QString s2)

 • int localeAwareCompare_4(QStringRef s1, QStringRef s2)

QStyle Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qstyle.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • int combinedLayoutSpacing(QSizePolicy::ControlTypes controls1, QSizePolicy::ControlTypes controls2, Qt::Orientation orientation, QStyleOption *option, QWidget *widget)

 • void drawComplexControl(QStyle::ComplexControl control, QStyleOptionComplex *option, QPainter *painter, QWidget *widget)

 • void drawControl(QStyle::ControlElement element, QStyleOption *option, QPainter *painter, QWidget *widget)

 • void drawItemPixmap(QPainter *painter, QRect rectangle, int alignment, QPixmap pixmap)

 • void drawItemText(QPainter *painter, QRect rectangle, int alignment, QPalette palette, bool enabled, QString text, QPalette::ColorRole textRole)

 • void drawPrimitive(QStyle::PrimitiveElement element, QStyleOption *option, QPainter *painter, QWidget *widget)

 • QPixmap generatedIconPixmap(QIcon::Mode iconMode, QPixmap pixmap, QStyleOption *option)

 • QStyle::SubControl hitTestComplexControl(QStyle::ComplexControl control, QStyleOptionComplex *option, QPoint position, QWidget *widget)

 • QRect itemPixmapRect(QRect rectangle, int alignment, QPixmap pixmap)

 • QRect itemTextRect(QFontMetrics metrics, QRect rectangle, int alignment, bool enabled, QString text)

 • int layoutSpacing(QSizePolicy::ControlType control1, QSizePolicy::ControlType control2, Qt::Orientation orientation, QStyleOption *option, QWidget *widget)

 • int pixelMetric(QStyle::PixelMetric metric)

 • int pixelMetric_2(QStyle::PixelMetric metric, QStyleOption *option, QWidget *widget)

 • void polish(QWidget *widget)

 • void polish_2(QApplication *application)

 • void polish_3(QPalette palette)

 • QStyle * proxy(void)

 • QSize sizeFromContents(QStyle::ContentsType type, QStyleOption *option, QSize contentsSize, QWidget *widget)

 • QIcon standardIcon(QStyle::StandardPixmap standardIcon, QStyleOption *option, QWidget *widget)

 • QPalette standardPalette(void)

 • int styleHint(QStyle::StyleHint hint, QStyleOption *option, QWidget *widget, QStyleHintReturn *returnData)

 • QRect subControlRect(QStyle::ComplexControl control, QStyleOptionComplex *option, QStyle::SubControl subControl, QWidget *widget)

 • QRect subElementRect(QStyle::SubElement element, QStyleOption *option, QWidget *widget)

 • void unpolish(QWidget *widget)

 • void unpolish_2(QApplication *application)

 • QRect alignedRect(Qt::LayoutDirection direction, Qt::Alignment alignment, QSize size, QRect rectangle)

 • int sliderPositionFromValue(int min, int max, int logicalValue, int span, bool upsideDown)

 • int sliderValueFromPosition(int min, int max, int position, int span, bool upsideDown)

 • Qt::Alignment visualAlignment(Qt::LayoutDirection direction, Qt::Alignment alignment)

 • QPoint visualPos(Qt::LayoutDirection direction, QRect boundingRectangle, QPoint logicalPosition)

 • QRect visualRect(Qt::LayoutDirection direction, QRect boundingRectangle, QRect logicalRectangle)

QSurfaceFormat Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsurfaceformat.html

Parameters : void

 • int alphaBufferSize(void)

 • int blueBufferSize(void)

 • int greenBufferSize(void)

 • bool hasAlpha(void)

 • int majorVersion(void)

 • int minorVersion(void)

 • QSurfaceFormat::FormatOptions options(void)

 • QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile profile(void)

 • int redBufferSize(void)

 • QSurfaceFormat::RenderableType renderableType(void)

 • int samples(void)

 • void setAlphaBufferSize(int size)

 • void setBlueBufferSize(int size)

 • void setGreenBufferSize(int size)

 • void setMajorVersion(int major)

 • void setMinorVersion(int minor)

 • void setOption(QSurfaceFormat::FormatOption option, bool on)

 • void setOptions(QSurfaceFormat::FormatOptions options)

 • void setProfile(QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile profile)

 • void setRedBufferSize(int size)

 • void setRenderableType(QSurfaceFormat::RenderableType type)

 • void setSamples(int numSamples)

 • void setStencilBufferSize(int size)

 • void setStereo(bool enable)

 • void setSwapBehavior(QSurfaceFormat::SwapBehavior behavior)

 • void setSwapInterval(int interval)

 • void setVersion(int major, int minor)

 • int stencilBufferSize(void)

 • bool stereo(void)

 • QSurfaceFormat::SwapBehavior swapBehavior(void)

 • int swapInterval(void)

 • bool testOption(QSurfaceFormat::FormatOption option)

 • QSurfaceFormat defaultFormat(void)

 • void setDefaultFormat(QSurfaceFormat format)

QSystemTrayIcon Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qsystemtrayicon.html

Parameters : void

 • QMenu *contextMenu(void)

 • QRect geometry(void)

 • QIcon icon(void)

 • bool isVisible(void)

 • void setContextMenu(QMenu *menu)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setToolTip(QString)

 • QString toolTip(void)

 • void hide(void)

 • void setVisible(bool visible)

 • void show(void)

 • void showMessage(QString, QString, QSystemTrayIcon::MessageIcon, int millisecondsTimeoutHint)

 • bool isSystemTrayAvailable(void)

 • bool supportsMessages(void)

QTabBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtabbar.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • int addTab(QString text)

 • int addTab_2(QIcon icon, QString text)

 • int count(void)

 • int currentIndex(void)

 • bool documentMode(void)

 • bool drawBase(void)

 • Qt::TextElideMode elideMode(void)

 • bool expanding(void)

 • QSize iconSize(void)

 • int insertTab(int index, QString text)

 • int insertTab_2(int index, QIcon icon, QString text)

 • bool isMovable(void)

 • bool isTabEnabled(int index)

 • void moveTab(int from, int to)

 • void removeTab(int index)

 • QTabBar::SelectionBehavior selectionBehaviorOnRemove(void)

 • void setDocumentMode(bool set)

 • void setDrawBase(bool drawTheBase)

 • void setElideMode(Qt::TextElideMode)

 • void setExpanding(bool enabled)

 • void setIconSize(QSize size)

 • void setMovable(bool movable)

 • void setSelectionBehaviorOnRemove(QTabBar::SelectionBehavior behavior)

 • void setShape(QTabBar::Shape shape)

 • void setTabButton(int index, QTabBar::ButtonPosition position, QWidget * widget)

 • void setTabData(int index, QVariant data)

 • void setTabEnabled(int index, bool enabled)

 • void setTabIcon(int index, QIcon icon)

 • void setTabText(int index, QString text)

 • void setTabTextColor(int index, QColor color)

 • void setTabToolTip(int index, QString tip)

 • void setTabWhatsThis(int index, QString text)

 • void setTabsClosable(bool closable)

 • void setUsesScrollButtons(bool useButtons)

 • QTabBar::Shape shape(void)

 • int tabAt(QPoint position)

 • QWidget * tabButton(int index, QTabBar::ButtonPosition position)

 • QVariant tabData(int index)

 • QIcon tabIcon(int index)

 • QRect tabRect(int index)

 • QString tabText(int index)

 • QColor tabTextColor(int index)

 • QString tabToolTip(int index)

 • QString tabWhatsThis(int index)

 • bool tabsClosable(void)

 • bool usesScrollButtons(void)

 • void setCurrentIndex(int index)

 • void setcurrentChangedEvent(const char *)

 • void settabCloseRequestedEvent(const char *)

 • void settabMovedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentChangedEvent(void)

 • const char *gettabCloseRequestedEvent(void)

 • const char *gettabMovedEvent(void)

QTabWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtabwidget.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • QTabBar *tabBar(void)

 • int addTab(QWidget *page, QString)

 • void clear(void)

 • QWidget *cornerWidget(Qt::Corner corner)

 • int count(void)

 • int currentIndex(void)

 • QWidget *currentWidget(void)

 • bool documentMode(void)

 • int elideMode(void)

 • QSize iconSize(void)

 • int indexOf(QWidget *w)

 • int insertTab(int index, QWidget *page,QString)

 • bool isMovable(void)

 • bool isTabEnabled(int index)

 • void removeTab(int index)

 • void setCornerWidget(QWidget *widget, Qt::Corner corner)

 • void setDocumentMode(bool set)

 • void setElideMode(Qt::TextElideMode)

 • void setIconSize(QSize)

 • void setMovable(bool movable)

 • void setTabEnabled(int index, bool enable)

 • void setTabIcon(int index, QIcon)

 • void setTabText(int index,QString)

 • void setTabToolTip(int index, QString)

 • void setTabWhatsThis(int index, QString)

 • void setTabsClosable(bool closeable)

 • void setUsesScrollButtons(bool useButtons)

 • QIcon tabIcon(int index)

 • QString tabText(int index)

 • QString tabToolTip(int index)

 • QString tabWhatsThis(int index)

 • bool tabsClosable(void)

 • bool usesScrollButtons(void)

 • QWidget *widget(int index)

 • int heightForWidth(int width)

 • QSize minimumSizeHint(void)

 • QSize sizeHint(void)

 • void setCurrentIndex(int index)

 • void setCurrentWidget(QWidget *widget)

 • void setcurrentChangedEvent(const char *)

 • void settabCloseRequestedEvent(const char *)

 • const char *getcurrentChangedEvent(void)

 • const char *gettabCloseRequestedEvent(void)

 • void geteventparameters(void)

QTableView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtableview.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QAbstractItemView

 • void clearSpans(void)

 • int columnAt(int x)

 • int columnSpan(int row, int column)

 • int columnViewportPosition(int column)

 • int columnWidth(int column)

 • Qt::PenStyle gridStyle(void)

 • QHeaderView *horizontalHeader(void)

 • bool isColumnHidden(int column)

 • bool isCornerButtonEnabled(void)

 • bool isRowHidden(int row)

 • bool isSortingEnabled(void)

 • int rowAt(int y)

 • int rowHeight(int row)

 • int rowSpan(int row, int column)

 • int rowViewportPosition(int row)

 • void setColumnHidden(int column, bool hide)

 • void setColumnWidth(int column, int width)

 • void setCornerButtonEnabled(bool enable)

 • void setGridStyle(Qt::PenStyle style)

 • void setHorizontalHeader(QHeaderView *header)

 • void setRowHeight(int row, int height)

 • void setRowHidden(int row, bool hide)

 • void setSortingEnabled(bool enable)

 • void setSpan(int row, int column, int rowSpanCount, int columnSpanCount)

 • void setVerticalHeader(QHeaderView *header)

 • void setWordWrap(bool on)

 • bool showGrid(void)

 • void sortByColumn(int column, Qt::SortOrder order)

 • QHeaderView *verticalHeader(void)

 • bool wordWrap(void)

 • void hideColumn(int column)

 • void hideRow(int row)

 • void resizeColumnToContents(int column)

 • void resizeColumnsToContents(void)

 • void resizeRowToContents(int row)

 • void resizeRowsToContents(void)

 • void selectColumn(int column)

 • void selectRow(int row)

 • void setShowGrid(bool show)

 • void showColumn(int column)

 • void showRow(int row)

QTableWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtablewidget.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QTableView

 • QWidget *cellWidget(int row, int column)

 • void closePersistentEditor(QTableWidgetItem *item)

 • int column(QTableWidgetItem *item)

 • int columnCount(void)

 • int currentColumn(void)

 • QTableWidgetItem *currentItem(void)

 • int currentRow(void)

 • void editItem(QTableWidgetItem *item)

 • QTableWidgetItem *horizontalHeaderItem(int column)

 • QTableWidgetItem *item(int row, int column)

 • QTableWidgetItem *itemAt(int ax, int ay)

 • QTableWidgetItem *itemPrototype(void)

 • void openPersistentEditor(QTableWidgetItem *item)

 • void removeCellWidget(int row, int column)

 • int row(const QTableWidgetItem *item)

 • int rowCount(void)

 • QList<QTableWidgetItem *> selectedItems(void)

 • QList<QTableWidgetSelectionRange> selectedRanges(void)

 • void setCellWidget(int row, int column, QWidget *widget)

 • void setColumnCount(int columns)

 • void setCurrentCell(int row, int column)

 • void setCurrentItem(QTableWidgetItem * item)

 • void setHorizontalHeaderItem(int column, QTableWidgetItem *item)

 • void setHorizontalHeaderLabels(QStringList)

 • void setItem(int row, int column, QTableWidgetItem *item)

 • void setItemPrototype(QTableWidgetItem *item)

 • void setRowCount(int rows)

 • void setVerticalHeaderItem(int row, QTableWidgetItem *item)

 • void sortItems(int column, Qt::SortOrder order)

 • QTableWidgetItem *takeHorizontalHeaderItem(int column)

 • QTableWidgetItem *takeItem(int row, int column)

 • QTableWidgetItem *takeVerticalHeaderItem(int row)

 • QTableWidgetItem *verticalHeaderItem(int row)

 • int visualColumn(int logicalColumn)

 • QRect visualItemRect(QTableWidgetItem *)

 • int visualRow(int logicalRow)

 • void clear(void)

 • void clearContents(void)

 • void insertColumn(int column)

 • void insertRow(int row)

 • void removeColumn(int column)

 • void removeRow(int row)

 • void scrollToItem(QTableWidgetItem *item, QAbstractItemView::ScrollHint hint)

 • void setcellActivatedEvent(const char *)

 • void setcellChangedEvent(const char *)

 • void setcellClickedEvent(const char *)

 • void setcellDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setcellEnteredEvent(const char *)

 • void setcellPressedEvent(const char *)

 • void setcurrentCellChangedEvent(const char *)

 • void setcurrentItemChangedEvent(const char *)

 • void setitemActivatedEvent(const char *)

 • void setitemChangedEvent(const char *)

 • void setitemClickedEvent(const char *)

 • void setitemDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setitemEnteredEvent(const char *)

 • void setitemPressedEvent(const char *)

 • void setitemSelectionChangedEvent(const char *)

 • const char *getcellActivatedEvent(void)

 • const char *getcellChangedEvent(void)

 • const char *getcellClickedEvent(void)

 • const char *getcellDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getcellEnteredEvent(void)

 • const char *getcellPressedEvent(void)

 • const char *getcurrentCellChangedEvent(void)

 • const char *getcurrentItemChangedEvent(void)

 • const char *getitemActivatedEvent(void)

 • const char *getitemChangedEvent(void)

 • const char *getitemClickedEvent(void)

 • const char *getitemDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getitemEnteredEvent(void)

 • const char *getitemPressedEvent(void)

 • const char *getitemSelectionChangedEvent(void)

QTableWidgetItem Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtablewidgetitem.html

Parameters : QString

 • QBrush background(void)

 • int checkState(void)

 • QTableWidgetItem *clone(void)

 • int column(void)

 • QVariant data(int role)

 • int flags(void)

 • QFont font(void)

 • QBrush foreground(void)

 • QIcon icon(void)

 • bool isSelected(void)

 • void read(QDataStream)

 • int row(void)

 • void setBackground(QBrush)

 • void setCheckState(Qt::CheckState state)

 • void setData(int role, QVariant)

 • void setFlags(Qt::ItemFlag flags)

 • void setFont(QFont)

 • void setForeground(QBrush)

 • void setIcon(QIcon)

 • void setSelected(bool select)

 • void setSizeHint(QSize)

 • void setStatusTip(QString)

 • void setText(QString)

 • void setTextAlignment(int alignment)

 • void setToolTip(QString)

 • void setWhatsThis(QString)

 • QSize sizeHint(void)

 • QString statusTip(void)

 • QTableWidget *tableWidget(void)

 • QString text(void)

 • int textAlignment(void)

 • QString toolTip(void)

 • int type(void)

 • QString whatsThis(void)

 • void write(QDataStream)

QTcpServer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtcpserver.html

Parameters : QWidget *

 • void close(void)

 • QString errorString(void)

 • bool hasPendingConnections(void)

 • bool isListening(void)

 • bool listen(QHostAddress, int port)

 • int maxPendingConnections(void)

 • QTcpSocket *nextPendingConnection(void)

 • void pauseAccepting(void)

 • QNetworkProxy proxy(void)

 • void resumeAccepting(void)

 • QHostAddress serverAddress(void)

 • int serverError(void)

 • int serverPort(void)

 • void setMaxPendingConnections(int numConnections)

 • void setProxy(QNetworkProxy)

 • bool setSocketDescriptor(qintptr socketDescriptor)

 • int *socketDescriptor(void)

 • bool waitForNewConnection(int msec, bool *timedOut)

 • void setacceptErrorEvent(const char *)

 • void setnewConnectionEvent(const char *)

 • const char *getacceptErrorEvent(void)

 • const char *getnewConnectionEvent(void)

QTcpSocket Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtcpsocket.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractSocket

 • void setconnectedEvent(const char *)

 • void setdisconnectedEvent(const char *)

 • void seterrorEvent(const char *)

 • void sethostFoundEvent(const char *)

 • void setproxyAuthenticationRequiredEvent(const char *)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • void setaboutToCloseEvent(const char *)

 • void setbytesWrittenEvent(const char *)

 • void setreadChannelFinishedEvent(const char *)

 • void setreadyReadEvent(const char *)

 • const char *getconnectedEvent(void)

 • const char *getdisconnectedEvent(void)

 • const char *geterrorEvent(void)

 • const char *gethostFoundEvent(void)

 • const char *getproxyAuthenticationRequiredEvent(void)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

 • const char *getaboutToCloseEvent(void)

 • const char *getbytesWrittenEvent(void)

 • const char *getreadChannelFinishedEvent(void)

 • const char *getreadyReadEvent(void)

QTechnique Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qtechnique.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • void addFilterKey(Qt3DRender::QFilterKey *filterKey)

 • void addParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void addRenderPass(Qt3DRender::QRenderPass *pass)

 • QVector<Qt3DRender::QFilterKey *> filterKeys(void)

 • Qt3DRender::QGraphicsApiFilter * graphicsApiFilter(void)

 • QVector<Qt3DRender::QParameter *> parameters(void)

 • void removeFilterKey(Qt3DRender::QFilterKey *filterKey)

 • void removeParameter(Qt3DRender::QParameter *parameter)

 • void removeRenderPass(Qt3DRender::QRenderPass *pass)

 • QVector<Qt3DRender::QRenderPass *> renderPasses(void)

QTest Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtest.html

 • void qsleep(int)

QText2DEntity Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qtext2dentity.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QEntity

 • QColor color(void)

 • QFont font(void)

 • float height(void)

 • void setColor(QColor color)

 • void setFont(QFont font)

 • void setHeight(float height)

 • void setText(QString text)

 • void setWidth(float width)

 • QString text(void)

 • float width(void)

QTextBlock Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextblock.html

Parameters : void

 • int blockFormatIndex(void)

 • int blockNumber(void)

 • QTextCharFormat charFormat(void)

 • int charFormatIndex(void)

 • void clearLayout(void)

 • bool contains(int position)

 • QTextDocument *document(void)

 • bool isValid(void)

 • bool isVisible(void)

 • QTextLayout * layout(void)

 • int length(void)

 • int lineCount(void)

 • QTextBlock next(void) # In RingQt use : QTextBlock nextblock(void)

 • int position(void)

 • QTextBlock previous(void)

 • int revision(void)

 • void setLineCount(int count)

 • void setRevision(int rev)

 • void setUserData(QTextBlockUserData * data)

 • void setUserState(int state)

 • void setVisible(bool visible)

 • QString text(void)

 • int textDirection(void)

 • QTextList * textList(void)

 • QTextBlockUserData * userData(void)

 • int userState(void)

QTextBrowser Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextbrowser.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QTextEdit

 • int backwardHistoryCount(void)

 • void clearHistory(void)

 • int forwardHistoryCount(void)

 • QString historyTitle(int i)

 • QUrl historyUrl(int i)

 • bool isBackwardAvailable(void)

 • bool isForwardAvailable(void)

 • bool openExternalLinks(void)

 • bool openLinks(void)

 • QStringList searchPaths(void)

 • void setOpenExternalLinks(bool open)

 • void setOpenLinks(bool open)

 • void setSearchPaths(QStringList paths)

 • QUrl source(void)

 • void setanchorClickedEvent(const char *)

 • void setbackwardAvailableEvent(const char *)

 • void setforwardAvailableEvent(const char *)

 • void sethighlightedEvent(const char *)

 • void sethistoryChangedEvent(const char *)

 • void setsourceChangedEvent(const char *)

 • const char *getanchorClickedEvent(void)

 • const char *getbackwardAvailableEvent(void)

 • const char *getforwardAvailableEvent(void)

 • const char *gethighlightedEvent(void)

 • const char *gethistoryChangedEvent(void)

 • const char *getsourceChangedEvent(void)

QTextCharFormat Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextcharformat.html

Parameters : void

 • QString anchorHref(void)

 • QStringList anchorNames(void)

 • QFont font(void)

 • QFont::Capitalization fontCapitalization(void)

 • QString fontFamily(void)

 • bool fontFixedPitch(void)

 • QFont::HintingPreference fontHintingPreference(void)

 • bool fontItalic(void)

 • bool fontKerning(void)

 • qreal fontLetterSpacing(void)

 • QFont::SpacingType fontLetterSpacingType(void)

 • bool fontOverline(void)

 • qreal fontPointSize(void)

 • int fontStretch(void)

 • bool fontStrikeOut(void)

 • QFont::StyleHint fontStyleHint(void)

 • QFont::StyleStrategy fontStyleStrategy(void)

 • bool fontUnderline(void)

 • int fontWeight(void)

 • qreal fontWordSpacing(void)

 • bool isAnchor(void)

 • bool isValid(void)

 • void setAnchor(bool anchor)

 • void setAnchorHref( QString value)

 • void setAnchorNames( QStringList names)

 • void setFontCapitalization(QFont::Capitalization capitalization)

 • void setFontFamily( QString family)

 • void setFontFixedPitch(bool fixedPitch)

 • void setFontHintingPreference(QFont::HintingPreference hintingPreference)

 • void setFontItalic(bool italic)

 • void setFontKerning(bool enable)

 • void setFontLetterSpacing(qreal spacing)

 • void setFontLetterSpacingType(QFont::SpacingType letterSpacingType)

 • void setFontOverline(bool overline)

 • void setFontPointSize(qreal size)

 • void setFontStretch(int factor)

 • void setFontStrikeOut(bool strikeOut)

 • void setFontStyleHint(QFont::StyleHint hint, QFont::StyleStrategy strategy )

 • void setFontStyleStrategy(QFont::StyleStrategy strategy)

 • void setFontUnderline(bool underline)

 • void setFontWeight(int weight)

 • void setFontWordSpacing(qreal spacing)

 • void setTextOutline( QPen pen)

 • void setToolTip( QString text)

 • void setUnderlineColor( QColor color)

 • void setUnderlineStyle(QTextCharFormat::UnderlineStyle style)

 • void setVerticalAlignment(QTextCharFormat::VerticalAlignment alignment)

 • QPen textOutline(void)

 • QString toolTip(void)

 • QColor underlineColor(void)

 • QTextCharFormat::UnderlineStyle underlineStyle(void)

 • QTextCharFormat::VerticalAlignment verticalAlignment(void)

QTextCodec Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextcodec.html

 • QTextCodec *codecForName(const char *name)

 • void setCodecForLocale(QTextCodec *c)

QTextCursor Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextcursor.html

Parameters : void

 • int anchor(void)

 • bool atBlockEnd(void)

 • bool atBlockStart(void)

 • bool atEnd(void)

 • bool atStart(void)

 • void beginEditBlock(void)

 • QTextBlock block(void)

 • QTextCharFormat blockCharFormat(void)

 • QTextBlockFormat blockFormat(void)

 • int blockNumber(void)

 • QTextCharFormat charFormat(void)

 • void clearSelection(void)

 • int columnNumber(void)

 • QTextList *createList(QTextListFormat)

 • QTextFrame *currentFrame(void)

 • QTextList *currentList(void)

 • QTextTable *currentTable(void)

 • void deleteChar(void)

 • void deletePreviousChar(void)

 • QTextDocument *document(void)

 • void endEditBlock(void)

 • bool hasComplexSelection(void)

 • bool hasSelection(void)

 • void insertBlock(void)

 • void insertFragment(QTextDocumentFragment)

 • QTextFrame *insertFrame(QTextFrameFormat)

 • void insertHtml(QString)

 • void insertImage(QTextImageFormat)

 • QTextList *insertList(QTextListFormat)

 • QTextTable * insertTable(int rows, int columns, QTextTableFormat)

 • void insertText(QString)

 • void insertText_2(QString,QTextCharFormat)

 • bool isCopyOf(QTextCursor)

 • bool isNull(void)

 • void joinPreviousEditBlock(void)

 • bool keepPositionOnInsert(void)

 • void mergeBlockCharFormat(QTextCharFormat)

 • void mergeBlockFormat(QTextBlockFormat)

 • void mergeCharFormat(QTextCharFormat)

 • bool movePosition(QTextCursor::MoveOperation operation, QTextCursor::MoveMode mode, int n)

 • int position(void)

 • int positionInBlock(void)

 • void removeSelectedText(void)

 • void select(QTextCursor::SelectionType selection)

 • void selectedTableCells(int *firstRow, int *numRows, int *firstColumn, int *numColumns)

 • QString selectedText(void)

 • QTextDocumentFragment selection(void)

 • int selectionEnd(void)

 • int selectionStart(void)

 • void setBlockCharFormat(QTextCharFormat)

 • void setBlockFormat(QTextBlockFormat)

 • void setCharFormat(QTextCharFormat)

 • void setKeepPositionOnInsert(bool b)

 • void setPosition(int pos, QTextCursor::MoveMode m)

 • void setVerticalMovementX(int x)

 • void setVisualNavigation(bool b)

 • int verticalMovementX(void)

 • bool visualNavigation(void)

QTextDocument Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextdocument.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • void addResource(int type,QUrl name, QVariant resource)

 • void adjustSize(void)

 • QVector<QTextFormat> allFormats(void)

 • int availableRedoSteps(void)

 • int availableUndoSteps(void)

 • QTextBlock begin(void)

 • int blockCount(void)

 • QChar characterAt(int pos)

 • int characterCount(void)

 • void clearUndoRedoStacks(QTextDocument::Stacks stacksToClear )

 • QTextDocument *clone(QObject *parent )

 • int defaultCursorMoveStyle(void)

 • QFont defaultFont(void)

 • QString defaultStyleSheet(void)

 • QTextOption defaultTextOption(void)

 • QAbstractTextDocumentLayout *documentLayout(void)

 • double documentMargin(void)

 • void drawContents(QPainter *p, QRectF rect)

 • QTextBlock end(void) # In RingQt use : QTextBlock enddoc(void)

 • QTextCursor find(QString subString, QTextCursor cursor, QTextDocument::FindFlag options )

 • QTextBlock findBlock(int pos)

 • QTextBlock findBlockByLineNumber(int lineNumber)

 • QTextBlock findBlockByNumber(int blockNumber)

 • QTextBlock firstBlock(void)

 • double idealWidth(void)

 • double indentWidth(void)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isModified(void)

 • bool isRedoAvailable(void)

 • bool isUndoAvailable(void)

 • bool isUndoRedoEnabled(void)

 • QTextBlock lastBlock(void)

 • int lineCount(void)

 • void markContentsDirty(int position, int length)

 • int maximumBlockCount(void)

 • QString metaInformation(QTextDocument::MetaInformation info)

 • QTextObject *object(int objectIndex)

 • QTextObject *objectForFormat(QTextFormat f)

 • int pageCount(void)

 • QSizeF pageSize(void)

 • void print(QPrinter *printer)

 • void redo(QTextCursor *cursor)

 • QVariant resource(int type, QUrl name)

 • int revision(void)

 • QTextFrame *rootFrame(void)

 • void setDefaultCursorMoveStyle(Qt::CursorMoveStyle style)

 • void setDefaultFont(QFont font)

 • void setDefaultStyleSheet(QString sheet)

 • void setDefaultTextOption(QTextOption option)

 • void setDocumentLayout(QAbstractTextDocumentLayout * layout)

 • void setDocumentMargin(double margin)

 • void setHtml(QString html)

 • void setIndentWidth(double width)

 • void setMaximumBlockCount(int maximum)

 • void setMetaInformation(QTextDocument::MetaInformation info, QString string)

 • void setPageSize(QSizeF size)

 • void setPlainText(QString text)

 • void setTextWidth(double width)

 • void setUndoRedoEnabled(bool enable)

 • void setUseDesignMetrics(bool b)

 • QSizeF size(void)

 • qreal textWidth(void)

 • QString toHtml(QByteArray encoding)

 • QString toPlainText(void)

 • void undo(QTextCursor *cursor)

 • bool useDesignMetrics(void)

 • void setModified(bool m)

QTextEdit Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextedit.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractScrollArea

 • void setTabStopWidth(int width)

 • int tabStopWidth(void)

 • void setTabStopDistance(qreal width)

 • qreal tabStopDistance(void)

 • bool acceptRichText(void)

 • int alignment(void)

 • QString anchorAt(QPoint)

 • bool canPaste(void)

 • QTextCharFormat currentCharFormat(void)

 • QFont currentFont(void)

 • QTextCursor cursorForPosition(QPoint)

 • QRect cursorRect(void)

 • int cursorWidth(void)

 • QTextDocument *document(void)

 • QString documentTitle(void)

 • void ensureCursorVisible(void)

 • bool find(QString, QTextDocument::FindFlag)

 • QString fontFamily(void)

 • bool fontItalic(void)

 • double fontPointSize(void)

 • bool fontUnderline(void)

 • int fontWeight(void)

 • bool isReadOnly(void)

 • bool isUndoRedoEnabled(void)

 • int lineWrapColumnOrWidth(void)

 • QVariant loadResource(int, QUrl)

 • void mergeCurrentCharFormat(QTextCharFormat)

 • void moveCursor(QTextCursor::MoveOperation operation, QTextCursor::MoveMode mode)

 • bool overwriteMode(void)

 • void print(QPrinter * printer)

 • void setAcceptRichText(bool accept)

 • void setCurrentCharFormat(QTextCharFormat)

 • void setCursorWidth(int width)

 • void setDocument(QTextDocument *document)

 • void setDocumentTitle(QString)

 • void setLineWrapColumnOrWidth(int w)

 • void setLineWrapMode(QTextEdit::LineWrapMode)

 • void setOverwriteMode(bool overwrite)

 • void setReadOnly(bool)

 • void setTabChangesFocus(bool)

 • void setTextCursor(QTextCursor)

 • void setTextInteractionFlags(Qt::TextInteractionFlag flags)

 • void setUndoRedoEnabled(bool enable)

 • void setWordWrapMode(QTextOption::WrapMode policy)

 • bool tabChangesFocus(void)

 • QColor textBackgroundColor(void)

 • QColor textColor(void)

 • QTextCursor textCursor(void)

 • int textInteractionFlags(void)

 • QString toHtml(void)

 • QString toPlainText(void)

 • int wordWrapMode(void)

 • void append(QString)

 • void clear(void)

 • void copy(void)

 • void cut(void)

 • void insertHtml(QString)

 • void insertPlainText(QString)

 • void paste(void)

 • void redo(void)

 • void scrollToAnchor(QString)

 • void selectAll(void)

 • void setAlignment(Qt::AlignmentFlag a)

 • void setCurrentFont(QFont)

 • void setFontFamily(QString)

 • void setFontItalic(bool italic)

 • void setFontPointSize(double s)

 • void setFontUnderline(bool underline)

 • void setFontWeight(int weight)

 • void setHtml(QString)

 • void setPlainText(QString)

 • void setText(QString)

 • void setTextBackgroundColor(QColor)

 • void setTextColor(QColor)

 • void undo(void)

 • void zoomIn(int range)

 • void zoomOut(int range)

 • void setcopyAvailableEvent(const char *)

 • void setcurrentCharFormatChangedEvent(const char *)

 • void setcursorPositionChangedEvent(const char *)

 • void setredoAvailableEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • void settextChangedEvent(const char *)

 • void setundoAvailableEvent(const char *)

 • const char *getcopyAvailableEvent(void)

 • const char *getcurrentCharFormatChangedEvent(void)

 • const char *getcursorPositionChangedEvent(void)

 • const char *getredoAvailableEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettextChangedEvent(void)

 • const char *getundoAvailableEvent(void)

 • void cyanline(void)

 • void setactivelinecolor(QColor)

QTextStream Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtextstream.html

Parameters : void

 • bool atEnd(void)

 • bool autoDetectUnicode(void)

 • QTextCodec * codec(void)

 • QIODevice * device(void)

 • QTextStream::FieldAlignment fieldAlignment(void)

 • int fieldWidth(void)

 • void flush(void)

 • bool generateByteOrderMark(void)

 • int integerBase(void)

 • QLocale locale(void)

 • QTextStream::NumberFlags numberFlags(void)

 • QChar padChar(void)

 • qint64 pos(void)

 • QString read(qint64 maxlen)

 • QString readAll(void)

 • QString readLine(qint64 maxlen)

 • QTextStream::RealNumberNotation realNumberNotation(void)

 • int realNumberPrecision(void)

 • void reset(void)

 • void resetStatus(void)

 • bool seek(qint64 pos)

 • void setAutoDetectUnicode(bool enabled)

 • void setCodec(QTextCodec * codec)

 • void setCodec_2(char * codecName)

 • void setDevice(QIODevice * device)

 • void setFieldAlignment(QTextStream::FieldAlignment mode)

 • void setFieldWidth(int width)

 • void setGenerateByteOrderMark(bool generate)

 • void setIntegerBase(int base)

 • void setLocale(QLocale locale)

 • void setNumberFlags(QTextStream::NumberFlags flags)

 • void setPadChar(QChar ch)

 • void setRealNumberNotation(QTextStream::RealNumberNotation notation)

 • void setRealNumberPrecision(int precision)

 • void setStatus(QTextStream::Status status)

 • void setString(QString * string, QIODevice::OpenMode openMode)

 • void skipWhiteSpace(void)

 • QTextStream::Status status(void)

 • QString * string(void)

QTextStream2 Class

Parameters : QIODevice * device

Parent Class : QTextStream

QTextStream3 Class

Parameters : FILE * fileHandle, QIODevice::OpenMode

Parent Class : QTextStream

QTextStream4 Class

Parameters : QString *, QIODevice::OpenMode

Parent Class : QTextStream

QTextStream5 Class

Parameters : QByteArray *, QIODevice::OpenMode

Parent Class : QTextStream

QTextToSpeech Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtexttospeech.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QVector<QLocale> availableLocales(void)

 • QVector<QVoice> availableVoices(void)

 • QLocale locale(void)

 • double pitch(void)

 • double rate(void)

 • QTextToSpeech::State state(void)

 • QVoice voice(void)

 • double volume(void)

 • void pause(void)

 • void resume(void)

 • void say(QString text)

 • void setLocale(QLocale locale)

 • void setPitch(double pitch)

 • void setRate(double rate)

 • void setVoice(QVoice voice)

 • void setVolume(double volume)

 • void stop(void)

 • QStringList availableEngines(void)

 • void setlocaleChangedEvent(const char *)

 • void setpitchChangedEvent(const char *)

 • void setrateChangedEvent(const char *)

 • void setstateChangedEvent(const char *)

 • void setvoiceChangedEvent(const char *)

 • void setvolumeChangedEvent(const char *)

 • const char *getlocaleChangedEvent(void)

 • const char *getpitchChangedEvent(void)

 • const char *getrateChangedEvent(void)

 • const char *getstateChangedEvent(void)

 • const char *getvoiceChangedEvent(void)

 • const char *getvolumeChangedEvent(void)

QTextureLoader Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qtextureloader.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • bool isMirrored(void)

 • QUrl source(void)

 • void setMirrored(bool mirrored)

 • void setSource(QUrl source)

QTextureMaterial Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qtexturematerial.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • bool isAlphaBlendingEnabled(void)

 • Qt3DRender::QAbstractTexture *texture(void)

 • QVector2D textureOffset(void)

 • QMatrix3x3 textureTransform(void)

 • void setAlphaBlendingEnabled(bool enabled)

 • void setTexture(Qt3DRender::QAbstractTexture *texture)

 • void setTextureOffset(QVector2D textureOffset)

 • void setTextureTransform(QMatrix3x3 matrix)

QThread Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qthread.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QAbstractEventDispatcher *eventDispatcher(void)

 • void exit(int returnCode) # In RingQt use : void exitfromthread(int returnCode)

 • bool isFinished(void)

 • bool isInterruptionRequested(void)

 • bool isRunning(void)

 • QThread::Priority priority(void)

 • void requestInterruption(void)

 • void setEventDispatcher(QAbstractEventDispatcher *eventDispatcher)

 • void setPriority(QThread::Priority priority)

 • void setStackSize(uint stackSize)

 • uint stackSize(void)

 • bool wait(unsigned long time)

 • void quit(void)

 • void start(QThread::Priority priority)

 • void terminate(void)

 • QThread *currentThread(void)

 • Qt::HANDLE currentThreadId(void)

 • int idealThreadCount(void)

 • void msleep(unsigned long msecs)

 • void sleep(unsigned long secs)

 • void usleep(unsigned long usecs)

 • void yieldCurrentThread(void)

 • void setStartedEvent(const char *)

 • void setFinishedEvent(const char *)

 • const char *getStartedEvent(void)

 • const char *getFinishedEvent(void)

QThreadPool Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qthreadpool.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • int activeThreadCount(void)

 • void clear(void)

 • int expiryTimeout(void)

 • int maxThreadCount(void)

 • void releaseThread(void)

 • void reserveThread(void)

 • void setExpiryTimeout(int expiryTimeout)

 • void setMaxThreadCount(int maxThreadCount)

 • void start(QRunnable * runnable, int priority)

 • bool tryStart(QRunnable * runnable)

 • bool waitForDone(int msecs)

 • QThreadPool *globalInstance(void)

QTime Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtime.html

Parameters : void

 • int elapsed(void)

 • int restart(void)

 • void start(void)

 • QTime addMSecs(int ms)

 • QTime addSecs(int s)

 • int hour(void)

 • bool isNull(void)

 • bool isValid(void)

 • int minute(void)

 • int msec(void)

 • int msecsSinceStartOfDay(void)

 • int msecsTo(QTime)

 • int second(void)

 • int secsTo(QTime)

 • bool setHMS(int h, int m, int s, int ms)

 • QString toString(QString)

 • QTime currentTime(void)

 • QTime fromMSecsSinceStartOfDay(int msecs)

 • QTime fromString(QString,QString)

QTimer Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtimer.html

Parameters : QObject *parent

 • int interval(void)

 • bool isActive(void)

 • bool isSingleShot(void)

 • void setInterval(int msec)

 • void setSingleShot(bool singleShot)

 • int timerId(void)

 • void start(void)

 • void stop(void)

 • void settimeoutEvent(const char *)

 • const char *gettimeoutEvent(void)

QToolBar Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtoolbar.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QWidget

 • QAction *actionAt(int x, int y)

 • QAction *addAction(QString)

 • QAction *addSeparator(void)

 • QAction *addWidget(QWidget *widget)

 • int allowedAreas(void)

 • void clear(void)

 • QSize iconSize(void)

 • QAction *insertSeparator(QAction *before)

 • QAction *insertWidget(QAction *before, QWidget *widget)

 • bool isAreaAllowed(Qt::ToolBarArea area)

 • bool isFloatable(void)

 • bool isFloating(void)

 • bool isMovable(void)

 • int orientation(void)

 • void setAllowedAreas(Qt::ToolBarArea areas)

 • void setFloatable(bool floatable)

 • void setMovable(bool movable)

 • void setOrientation(Qt::Orientation orientation)

 • QAction *toggleViewAction(void)

 • int toolButtonStyle(void)

 • QWidget *widgetForAction(QAction *action)

 • void setIconSize(QSize)

 • void setToolButtonStyle(Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle)

QToolButton Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtoolbutton.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractButton

 • Qt::ArrowType arrowType(void)

 • bool autoRaise(void)

 • QAction * defaultAction(void)

 • QMenu * menu(void)

 • QToolButton::ToolButtonPopupMode popupMode(void)

 • void setArrowType(Qt::ArrowType type)

 • void setAutoRaise(bool enable)

 • void setMenu(QMenu * menu)

 • void setPopupMode(QToolButton::ToolButtonPopupMode mode)

 • Qt::ToolButtonStyle toolButtonStyle(void)

 • void setDefaultAction(QAction * action)

 • void setToolButtonStyle(Qt::ToolButtonStyle style)

 • void showMenu(void)

 • void settriggeredEvent(const char *)

 • const char *gettriggeredEvent(void)

 • void setClickEvent(const char *)

 • const char *getClickEvent(void)

QTorusMesh Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qtorusmesh.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float minorRadius(void)

 • float radius(void)

 • int rings(void)

 • int slices(void)

 • void setMinorRadius(float minorRadius)

 • void setRadius(float radius)

 • void setRings(int rings)

 • void setSlices(int slices)

QTransform Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcore-qtransform.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • QMatrix4x4 matrix(void)

 • QQuaternion rotation(void)

 • float rotationX(void)

 • float rotationY(void)

 • float rotationZ(void)

 • float scale(void)

 • QVector3D scale3D(void)

 • QVector3D translation(void)

 • void setMatrix(QMatrix4x4 matrix)

 • void setRotation(QQuaternion rotation)

 • void setRotationX(float rotationX)

 • void setRotationY(float rotationY)

 • void setRotationZ(float rotationZ)

 • void setScale(float scale)

 • void setScale3D(QVector3D scale)

 • void setTranslation(QVector3D translation)

 • QQuaternion fromAxes(QVector3D xAxis, QVector3D yAxis, QVector3D zAxis)

 • QQuaternion fromAxesAndAngles(QVector3D axis1, float angle1, QVector3D axis2, float angle2)

 • QQuaternion fromAxesAndAngles_2(QVector3D axis1, float angle1, QVector3D axis2, float angle2, QVector3D axis3, float angle3)

 • QQuaternion fromAxisAndAngle(QVector3D axis, float angle)

 • QQuaternion fromAxisAndAngle_2(float x, float y, float z, float angle)

 • QQuaternion fromEulerAngles(QVector3D eulerAngles)

 • QQuaternion fromEulerAngles_2(float pitch, float yaw, float roll)

 • QMatrix4x4 rotateAround(QVector3D point, float angle, QVector3D axis)

 • QMatrix4x4 rotateFromAxes(QVector3D xAxis, QVector3D yAxis, QVector3D zAxis)

QTreeView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtreeview.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QAbstractItemView

 • bool allColumnsShowFocus(void)

 • int autoExpandDelay(void)

 • int columnAt(int x)

 • int columnViewportPosition(int column)

 • int columnWidth(int column)

 • bool expandsOnDoubleClick(void)

 • QHeaderView *header(void)

 • int indentation(void)

 • QModelIndex indexAbove(QModelIndex)

 • QModelIndex indexBelow(QModelIndex)

 • bool isAnimated(void)

 • bool isColumnHidden(int column)

 • bool isExpanded(QModelIndex)

 • bool isFirstColumnSpanned(int row, QModelIndex)

 • bool isHeaderHidden(void)

 • bool isRowHidden(int row,QModelIndex)

 • bool isSortingEnabled(void)

 • bool itemsExpandable(void)

 • bool rootIsDecorated(void)

 • void setAllColumnsShowFocus(bool enable)

 • void setAnimated(bool enable)

 • void setAutoExpandDelay(int delay)

 • void setColumnHidden(int column, bool hide)

 • void setColumnWidth(int column, int width)

 • void setExpanded(QModelIndex, bool expanded)

 • void setExpandsOnDoubleClick(bool enable)

 • void setFirstColumnSpanned(int row, QModelIndex, bool span)

 • void setHeader(QHeaderView * header)

 • void setHeaderHidden(bool hide)

 • void setIndentation(int i)

 • void setItemsExpandable(bool enable)

 • void setRootIsDecorated(bool show)

 • void setRowHidden(int row,QModelIndex, bool hide)

 • void setSortingEnabled(bool enable)

 • void setUniformRowHeights(bool uniform)

 • void setWordWrap(bool on)

 • void sortByColumn(int column,Qt::SortOrder order)

 • bool uniformRowHeights(void)

 • bool wordWrap(void)

 • void dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)

 • QModelIndex indexAt(QPoint)

 • void keyboardSearch(QString)

 • void reset(void)

 • void scrollTo(QModelIndex, QAbstractItemView::ScrollHint)

 • void selectAll(void)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setRootIndex(QModelIndex)

 • void setSelectionModel(QItemSelectionModel *selectionModel)

 • QRect visualRect(QModelIndex)

 • void collapse(QModelIndex)

 • void collapseAll(void)

 • void expand(QModelIndex)

 • void expandAll(void)

 • void expandToDepth(int depth)

 • void hideColumn(int column)

 • void resizeColumnToContents(int column)

 • void showColumn(int column)

 • void setcollapsedEvent(const char *)

 • void setexpandedEvent(const char *)

 • void setactivatedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void setenteredEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setviewportEnteredEvent(const char *)

 • const char *getcollapsedEvent(void)

 • const char *getexpandedEvent(void)

 • const char *getactivatedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *getenteredEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getviewportEnteredEvent(void)

QTreeWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtreewidget.html

Parameters : QWidget *

Parent Class : QTreeView

 • bool isFirstItemColumnSpanned( QTreeWidgetItem *item)

 • void setFirstItemColumnSpanned(QTreeWidgetItem *item, bool span)

 • void addTopLevelItem(QTreeWidgetItem *item)

 • void closePersistentEditor(QTreeWidgetItem *item, int column)

 • int columnCount(void)

 • int currentColumn(void)

 • QTreeWidgetItem *currentItem(void)

 • void editItem(QTreeWidgetItem *item, int column)

 • QTreeWidgetItem *headerItem(void)

 • int indexOfTopLevelItem(QTreeWidgetItem *item)

 • void insertTopLevelItem(int index, QTreeWidgetItem *item)

 • QTreeWidgetItem *invisibleRootItem(void)

 • QTreeWidgetItem *itemAbove(QTreeWidgetItem *item)

 • QTreeWidgetItem *itemAt(int x, int y)

 • QTreeWidgetItem *itemBelow(QTreeWidgetItem *item)

 • QWidget *itemWidget(QTreeWidgetItem *item, int column)

 • void openPersistentEditor(QTreeWidgetItem *item, int column)

 • void removeItemWidget(QTreeWidgetItem *item, int column)

 • void setColumnCount(int columns)

 • void setCurrentItem(QTreeWidgetItem * item, QItemSelectionModel::SelectionFlag column)

 • void setHeaderItem(QTreeWidgetItem *item)

 • void setHeaderLabel(QString)

 • void setHeaderLabels(QStringList)

 • void setItemWidget(QTreeWidgetItem *item, int column, QWidget * widget)

 • int sortColumn(void)

 • void sortItems(int column, Qt::SortOrder order)

 • QTreeWidgetItem *takeTopLevelItem(int index)

 • QTreeWidgetItem *topLevelItem(int index)

 • int topLevelItemCount(void)

 • QRect visualItemRect(QTreeWidgetItem *item)

 • void setSelectionModel(QItemSelectionModel *selectionModel)

 • void clear(void)

 • void collapseItem(QTreeWidgetItem *item)

 • void expandItem(QTreeWidgetItem *item)

 • void scrollToItem(QTreeWidgetItem *item, QAbstractItemView::ScrollHint hint)

 • void setcollapsedEvent(const char *)

 • void setexpandedEvent(const char *)

 • void setactivatedEvent(const char *)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void setenteredEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setviewportEnteredEvent(const char *)

 • void setcurrentItemChangedEvent(const char *)

 • void setitemActivatedEvent(const char *)

 • void setitemChangedEvent(const char *)

 • void setitemClickedEvent(const char *)

 • void setitemCollapsedEvent(const char *)

 • void setitemDoubleClickedEvent(const char *)

 • void setitemEnteredEvent(const char *)

 • void setitemExpandedEvent(const char *)

 • void setitemPressedEvent(const char *)

 • void setitemSelectionChangedEvent(const char *)

 • const char *getcollapsedEvent(void)

 • const char *getexpandedEvent(void)

 • const char *getactivatedEvent(void)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *getenteredEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getviewportEnteredEvent(void)

 • const char *getcurrentItemChangedEvent(void)

 • const char *getitemActivatedEvent(void)

 • const char *getitemChangedEvent(void)

 • const char *getitemClickedEvent(void)

 • const char *getitemCollapsedEvent(void)

 • const char *getitemDoubleClickedEvent(void)

 • const char *getitemEnteredEvent(void)

 • const char *getitemExpandedEvent(void)

 • const char *getitemPressedEvent(void)

 • const char *getitemSelectionChangedEvent(void)

QTreeWidgetItem Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qtreewidgetitem.html

Parameters : void

 • void addChild(QTreeWidgetItem *child)

 • QBrush background(int column)

 • int checkState(int column)

 • QTreeWidgetItem *child(int index)

 • int childCount(void)

 • int childIndicatorPolicy(void)

 • QTreeWidgetItem *clone(void)

 • int columnCount(void)

 • QVariant data(int column, int role)

 • int flags(void)

 • QFont font(int column)

 • QBrush foreground(int column)

 • QIcon icon(int column)

 • int indexOfChild(QTreeWidgetItem *child)

 • void insertChild(int index, QTreeWidgetItem *child)

 • bool isDisabled(void)

 • bool isExpanded(void)

 • bool isFirstColumnSpanned(void)

 • bool isHidden(void)

 • bool isSelected(void)

 • QTreeWidgetItem *parent(void)

 • void read(QDataStream)

 • void removeChild(QTreeWidgetItem *child)

 • void setBackground(int column,QBrush)

 • void setCheckState(int column, Qt::CheckState state)

 • void setChildIndicatorPolicy(QTreeWidgetItem::ChildIndicatorPolicy policy)

 • void setData(int column, int role,QVariant)

 • void setDisabled(bool disabled)

 • void setExpanded(bool expand)

 • void setFirstColumnSpanned(bool span)

 • void setFlags(Qt::ItemFlag flags)

 • void setFont(int column, QFont)

 • void setForeground(int column, QBrush)

 • void setHidden(bool hide)

 • void setIcon(int column, QIcon)

 • void setSelected(bool select)

 • void setSizeHint(int column, QSize)

 • void setStatusTip(int column, QString)

 • void setText(int column, QString)

 • void setTextAlignment(int column, int alignment)

 • void setToolTip(int column, QString)

 • void setWhatsThis(int column, QString)

 • QSize sizeHint(int column)

 • void sortChildren(int column, Qt::SortOrder order)

 • QString statusTip(int column)

 • QTreeWidgetItem *takeChild(int index)

 • QString text(int column)

 • int textAlignment(int column)

 • QString toolTip(int column)

 • QTreeWidget *treeWidget(void)

 • int type(void)

 • QString whatsThis(int column)

 • void write(QDataStream)

QUrl Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qurl.html

Parameters : QString

 • QString topLevelDomain(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • void clear(void)

 • QString errorString(void)

 • QString fileName(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • QString fragment(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • bool hasFragment(void)

 • bool hasQuery(void)

 • QString host(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • bool isEmpty(void)

 • bool isLocalFile(void)

 • bool isParentOf(QUrl)

 • bool isRelative(void)

 • bool isValid(void)

 • QString path(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • int port(int defaultPort)

 • QString query(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • QUrl resolved(QUrl)

 • QString scheme(void)

 • void setAuthority(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setFragment(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setHost(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setPassword(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setPath(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setPort(int port)

 • void setQuery(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setScheme(QString)

 • void setUrl(QString, QUrl::ParsingMode parsingMode)

 • void setUserInfo(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void setUserName(QString, QUrl::ParsingMode mode)

 • void swap(QUrl)

 • QString userInfo(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • QString userName(QUrl::ComponentFormattingOption options)

 • QUrl fromLocalFile(QString)

QUuid Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/quuid.html

Parameters : void

 • QString toString(void)

QVBarModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvbarmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • int firstRow(void)

 • int lastBarSetColumn(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • int rowCount(void)

 • QAbstractBarSeries * series(void)

 • void setFirstBarSetColumn(int firstBarSetColumn)

 • void setFirstRow(int firstRow)

 • void setLastBarSetColumn(int lastBarSetColumn)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setRowCount(int rowCount)

 • void setSeries(QAbstractBarSeries *series)

 • void setfirstBarSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void setfirstRowChangedEvent(const char *)

 • void setlastBarSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setrowCountChangedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • const char *getfirstBarSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *getfirstRowChangedEvent(void)

 • const char *getlastBarSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getrowCountChangedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

QVBoxLayout Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvboxlayout.html

Parameters : void

Parent Class : QBoxLayout

 • void addWidget(QWidget *)

 • void addLayout(QLayout *)

QVBoxPlotModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvboxplotmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • int firstRow(void)

 • int lastBoxSetColumn(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • int rowCount(void)

 • QBoxPlotSeries * series(void)

 • void setFirstBoxSetColumn(int firstBoxSetColumn)

 • void setFirstRow(int firstRow)

 • void setLastBoxSetColumn(int lastBoxSetColumn)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setRowCount(int rowCount)

 • void setSeries(QBoxPlotSeries *series)

 • void setfirstBoxSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void setfirstRowChangedEvent(const char *)

 • void setlastBoxSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setrowCountChangedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • const char *getfirstBoxSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *getfirstRowChangedEvent(void)

 • const char *getlastBoxSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getrowCountChangedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

QVCandlestickModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvcandlestickmodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QCandlestickModelMapper

 • int closeRow(void)

 • int firstSetColumn(void)

 • int highRow(void)

 • int lastSetColumn(void)

 • int lowRow(void)

 • int openRow(void)

 • void setCloseRow(int closeRow)

 • void setFirstSetColumn(int firstSetColumn)

 • void setHighRow(int highRow)

 • void setLastSetColumn(int lastSetColumn)

 • void setLowRow(int lowRow)

 • void setOpenRow(int openRow)

 • void setTimestampRow(int timestampRow)

 • int timestampRow(void)

 • void setcloseRowChangedEvent(const char *)

 • void setfirstSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void sethighRowChangedEvent(const char *)

 • void setlastSetColumnChangedEvent(const char *)

 • void setlowRowChangedEvent(const char *)

 • void setopenRowChangedEvent(const char *)

 • void settimestampRowChangedEvent(const char *)

 • const char *getcloseRowChangedEvent(void)

 • const char *getfirstSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *gethighRowChangedEvent(void)

 • const char *getlastSetColumnChangedEvent(void)

 • const char *getlowRowChangedEvent(void)

 • const char *getopenRowChangedEvent(void)

 • const char *gettimestampRowChangedEvent(void)

QVPieModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvpiemodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QPieModelMapper

 • int firstRow(void)

 • int labelsColumn(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • int rowCount(void)

 • QPieSeries * series(void)

 • void setFirstRow(int firstRow)

 • void setLabelsColumn(int labelsColumn)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setRowCount(int rowCount)

 • void setSeries(QPieSeries *series)

 • void setValuesColumn(int valuesColumn)

 • int valuesColumn(void)

 • void setfirstRowChangedEvent(const char *)

 • void setlabelsColumnChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setrowCountChangedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • void setvaluesColumnChangedEvent(const char *)

 • const char *getfirstRowChangedEvent(void)

 • const char *getlabelsColumnChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getrowCountChangedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

 • const char *getvaluesColumnChangedEvent(void)

QVXYModelMapper Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvxymodelmapper.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QXYModelMapper

 • int firstRow(void)

 • QAbstractItemModel * model(void)

 • int rowCount(void)

 • QXYSeries * series(void)

 • void setFirstRow(int firstRow)

 • void setModel(QAbstractItemModel *model)

 • void setRowCount(int rowCount)

 • void setSeries(QXYSeries *series)

 • void setXColumn(int xColumn)

 • void setYColumn(int yColumn)

 • int xColumn(void)

 • int yColumn(void)

 • void setfirstRowChangedEvent(const char *)

 • void setmodelReplacedEvent(const char *)

 • void setrowCountChangedEvent(const char *)

 • void setseriesReplacedEvent(const char *)

 • void setxColumnChangedEvent(const char *)

 • void setyColumnChangedEvent(const char *)

 • const char *getfirstRowChangedEvent(void)

 • const char *getmodelReplacedEvent(void)

 • const char *getrowCountChangedEvent(void)

 • const char *getseriesReplacedEvent(void)

 • const char *getxColumnChangedEvent(void)

 • const char *getyColumnChangedEvent(void)

QValueAxis Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvalueaxis.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QAbstractAxis

 • QString labelFormat(void)

 • qreal max(void)

 • qreal min(void)

 • int minorTickCount(void)

 • void setLabelFormat(QString format)

 • void setMax(qreal max)

 • void setMin(qreal min)

 • void setMinorTickCount(int count)

 • void setRange(qreal min, qreal max)

 • void setTickCount(int count)

 • void setTickAnchor(qreal anchor)

 • void setTickInterval(qreal insterval)

 • void setTickType(QValueAxis::TickType type)

 • qreal tickAnchor(void)

 • qreal tickInterval(void)

 • QValueAxis::TickType tickType(void)

 • int tickCount(void)

 • void setlabelFormatChangedEvent(const char *)

 • void setmaxChangedEvent(const char *)

 • void setminChangedEvent(const char *)

 • void setminorTickCountChangedEvent(const char *)

 • void setrangeChangedEvent(const char *)

 • void settickAnchorChangedEvent(const char *)

 • void settickCountChangedEvent(const char *)

 • void settickIntervalChangedEvent(const char *)

 • void settickTypeChangedEvent(const char *)

 • const char *getlabelFormatChangedEvent(void)

 • const char *getmaxChangedEvent(void)

 • const char *getminChangedEvent(void)

 • const char *getminorTickCountChangedEvent(void)

 • const char *getrangeChangedEvent(void)

 • const char *gettickAnchorChangedEvent(void)

 • const char *gettickCountChangedEvent(void)

 • const char *gettickIntervalChangedEvent(void)

 • const char *gettickTypeChangedEvent(void)

QVariant Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvariant.html

Parameters : void

 • bool canConvert(int targetTypeId)

 • void clear(void)

 • bool convert(int targetTypeId)

 • bool isNull(void)

 • bool isValid(void)

 • void swap(QVariant)

 • QBitArray toBitArray(void)

 • bool toBool(void)

 • QByteArray toByteArray(void)

 • QChar toChar(void)

 • QDate toDate(void)

 • QDateTime toDateTime(void)

 • double toDouble(bool *ok)

 • QEasingCurve toEasingCurve(void)

 • float toFloat(bool *ok)

 • int toInt(bool *ok)

 • QJsonArray toJsonArray(void)

 • QJsonDocument toJsonDocument(void)

 • QJsonObject toJsonObject(void)

 • QJsonValue toJsonValue(void)

 • QLine toLine(void)

 • QLineF toLineF(void)

 • QLocale toLocale(void)

 • qlonglong toLongLong(bool *ok)

 • QModelIndex toModelIndex(void)

 • QPointF toPointF(void)

 • qreal toReal(bool *ok)

 • QRect toRect(void)

 • QRectF toRectF(void)

 • QRegExp toRegExp(void)

 • QRegularExpression toRegularExpression(void)

 • QSize toSize(void)

 • QSizeF toSizeF(void)

 • QStringList toStringList(void)

 • QTime toTime(void)

 • uint toUInt(bool *ok)

 • qulonglong toULongLong(bool *ok)

 • QUrl toUrl(void)

 • QUuid toUuid(void)

 • QVariant::Type type(void)

 • const char *typeName(void)

 • int userType(void)

 • QString toString(void)

QVariant2 Class

Parent Class : QVariant

Parameters : int

QVariant3 Class

Parent Class : QVariant

Parameters : float

QVariant4 Class

Parent Class : QVariant

Parameters : double

QVariant5 Class

Parent Class : QVariant

Parameters : QString

QVariantDouble Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvariantdouble.html

Parent Class : QVariant

Parameters : double

QVariantFloat Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvariantfloat.html

Parent Class : QVariant

Parameters : float

QVariantInt Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvariantint.html

Parent Class : QVariant

Parameters : int

QVariantString Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvariantstring.html

Parent Class : QVariant

Parameters : QString

QVector2D Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvector2d.html

Parameters : float,float

 • float distanceToLine(QVector2D point, QVector2D direction)

 • float distanceToPoint(QVector2D point)

 • bool isNull(void)

 • float length(void)

 • float lengthSquared(void)

 • void normalize(void)

 • QVector2D normalized(void)

 • void setX(float x)

 • void setY(float y)

 • QPoint toPoint(void)

 • QPointF toPointF(void)

 • QVector3D toVector3D(void)

 • QVector4D toVector4D(void)

 • float x(void)

 • float y(void)

 • float dotProduct(QVector2D v1, QVector2D v2)

QVector3D Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvector3d.html

Parameters : float,float,float

 • float distanceToLine(QVector3D point, QVector3D direction)

 • float distanceToPlane(QVector3D plane, QVector3D normal)

 • float distanceToPlane_2(QVector3D plane1, QVector3D plane2, QVector3D plane3)

 • float distanceToPoint(QVector3D point)

 • bool isNull(void)

 • float length(void)

 • float lengthSquared(void)

 • void normalize(void)

 • QVector3D normalized(void)

 • QVector3D project(QMatrix4x4 modelView, QMatrix4x4 projection, QRect viewport)

 • void setX(float x)

 • void setY(float y)

 • void setZ(float z)

 • QPoint toPoint(void)

 • QPointF toPointF(void)

 • QVector2D toVector2D(void)

 • QVector4D toVector4D(void)

 • QVector3D unproject(QMatrix4x4 modelView, QMatrix4x4 projection, QRect viewport)

 • float x(void)

 • float y(void)

 • float z(void)

 • QVector3D crossProduct(QVector3D v1, QVector3D v2)

 • float dotProduct(QVector3D v1, QVector3D v2)

 • QVector3D normal(QVector3D v1, QVector3D v2)

 • QVector3D normal_2(QVector3D v1, QVector3D v2, QVector3D v3)

QVector4D Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvector4d.html

Parameters : float,float,float,float

 • bool isNull(void)

 • float length(void)

 • float lengthSquared(void)

 • void normalize(void)

 • QVector4D normalized(void)

 • void setW(float w)

 • void setX(float x)

 • void setY(float y)

 • void setZ(float z)

 • QPoint toPoint(void)

 • QPointF toPointF(void)

 • QVector2D toVector2D(void)

 • QVector2D toVector2DAffine(void)

 • QVector3D toVector3D(void)

 • QVector3D toVector3DAffine(void)

 • float w(void)

 • float x(void)

 • float y(void)

 • float z(void)

 • float dotProduct(QVector4D v1, QVector4D v2)

QVectorQVoice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvectorqvoice.html

Parameters : void

 • int count(void)

 • QVoice value(int i)

QVideoWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvideowidget.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • int aspectRatioMode(void)

 • int brightness(void)

 • int contrast(void)

 • int hue(void)

 • bool isFullScreen(void)

 • int saturation(void)

 • void setAspectRatioMode(Qt::AspectRatioMode mode)

 • void setBrightness(int brightness)

 • void setContrast(int contrast)

 • void setFullScreen(bool fullScreen)

 • void setHue(int hue)

 • void setSaturation(int saturation)

 • void setbrightnessChangedEvent(const char *)

 • void setcontrastChangedEvent(const char *)

 • void setfullScreenChangedEvent(const char *)

 • void sethueChangedEvent(const char *)

 • void setsaturationChangedEvent(const char *)

 • const char *getbrightnessChangedEvent(void)

 • const char *getcontrastChangedEvent(void)

 • const char *getfullScreenChangedEvent(void)

 • const char *gethueChangedEvent(void)

 • const char *getsaturationChangedEvent(void)

QVideoWidgetControl Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvideowidgetcontrol.html

Parent Class : QMediaControl

QViewport Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3drender-qviewport.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

 • float gamma(void)

 • QRectF normalizedRect(void)

 • void setGamma(float gamma)

 • void setNormalizedRect(QRectF normalizedRect)

QVoice Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qvoice.html

Parameters : void

 • QVoice::Age age(void)

 • QVoice::Gender gender(void)

 • QString name(void)

 • QString ageName(QVoice::Age age)

 • QString genderName(QVoice::Gender gender)

QWebEnginePage Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwebenginepage.html

Parameters : QObject *

Parent Class : QObject

 • QAction * action(QWebEnginePage::WebAction action)

 • QColor backgroundColor(void)

 • QSizeF contentsSize(void)

 • QWebEnginePage * devToolsPage(void)

 • void download(QUrl url, QString filename)

 • void findText(QString subString, QWebEnginePage::FindFlags options, QWebEngineCallback<bool> resultCallback)

 • bool hasSelection(void)

 • QWebEngineHistory * history(void)

 • QIcon icon(void)

 • QUrl iconUrl(void)

 • QWebEnginePage * inspectedPage(void)

 • bool isAudioMuted(void)

 • void load_3(QWebEngineHttpRequest request)

 • void print(QPrinter *printer,QWebEngineCallback<bool>)

 • bool recentlyAudible(void)

 • QUrl requestedUrl(void)

 • void runJavaScript(QString scriptSource)

 • void runJavaScript_2(QString scriptSource, quint32 worldId)

 • QPointF scrollPosition(void)

 • QString selectedText(void)

 • void setAudioMuted(bool muted)

 • void setBackgroundColor(QColor color)

 • void setContent(QByteArray data, QString mimeType, QUrl baseUrl)

 • void setDevToolsPage(QWebEnginePage *devToolsPage)

 • void setFeaturePermission(QUrl securityOrigin, QWebEnginePage::Feature feature, QWebEnginePage::PermissionPolicy policy)

 • void setHtml(QString html, QUrl baseUrl)

 • void setInspectedPage(QWebEnginePage *page)

 • void setWebChannel_2(QWebChannel *channel)

 • void setZoomFactor(qreal factor)

 • QWebEngineSettings * settings(void)

 • QString title(void)

 • QUrl url(void)

 • QWidget * view(void)

 • QWebChannel * webChannel(void)

 • qreal zoomFactor(void)

 • void setaudioMutedChangedEvent(const char *)

 • void setauthenticationRequiredEvent(const char *)

 • void setcontentsSizeChangedEvent(const char *)

 • void setfeaturePermissionRequestCanceledEvent(const char *)

 • void setfeaturePermissionRequestedEvent(const char *)

 • void setfindTextFinishedEvent(const char *)

 • void setfullScreenRequestedEvent(const char *)

 • void setgeometryChangeRequestedEvent(const char *)

 • void seticonChangedEvent(const char *)

 • void seticonUrlChangedEvent(const char *)

 • void setloadFinishedEvent(const char *)

 • void setloadProgressEvent(const char *)

 • void setloadStartedEvent(const char *)

 • void setpdfPrintingFinishedEvent(const char *)

 • void setprintRequestedEvent(const char *)

 • void setproxyAuthenticationRequiredEvent(const char *)

 • void setquotaRequestedEvent(const char *)

 • void setrecentlyAudibleChangedEvent(const char *)

 • void setrecommendedStateChangedEvent(const char *)

 • void setregisterProtocolHandlerRequestedEvent(const char *)

 • void setselectClientCertificateEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • void settitleChangedEvent(const char *)

 • void seturlChangedEvent(const char *)

 • void setvisibleChangedEvent(const char *)

 • void setwindowCloseRequestedEvent(const char *)

 • const char *getaudioMutedChangedEvent(void)

 • const char *getauthenticationRequiredEvent(void)

 • const char *getcontentsSizeChangedEvent(void)

 • const char *getfeaturePermissionRequestCanceledEvent(void)

 • const char *getfeaturePermissionRequestedEvent(void)

 • const char *getfindTextFinishedEvent(void)

 • const char *getfullScreenRequestedEvent(void)

 • const char *getgeometryChangeRequestedEvent(void)

 • const char *geticonChangedEvent(void)

 • const char *geticonUrlChangedEvent(void)

 • const char *getloadFinishedEvent(void)

 • const char *getloadProgressEvent(void)

 • const char *getloadStartedEvent(void)

 • const char *getpdfPrintingFinishedEvent(void)

 • const char *getprintRequestedEvent(void)

 • const char *getproxyAuthenticationRequiredEvent(void)

 • const char *getquotaRequestedEvent(void)

 • const char *getrecentlyAudibleChangedEvent(void)

 • const char *getrecommendedStateChangedEvent(void)

 • const char *getregisterProtocolHandlerRequestedEvent(void)

 • const char *getselectClientCertificateEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettitleChangedEvent(void)

 • const char *geturlChangedEvent(void)

 • const char *getvisibleChangedEvent(void)

 • const char *getwindowCloseRequestedEvent(void)

QWebEngineView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwebengineview.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • bool hasSelection(void)

 • QWebEngineHistory *history(void)

 • void load(QUrl) # In RingQt use : void loadpage(QUrl)

 • QWebEnginePage *page(void)

 • QAction *pageAction(QWebEnginePage::WebAction action)

 • QString selectedText(void)

 • void setContent(QByteArray,QString,QUrl)

 • void setHtml(QString,QUrl)

 • void setPage(QWebEnginePage *page)

 • void setUrl(QUrl)

 • void setZoomFactor(qreal factor)

 • QWebSettings *settings(void)

 • QString title(void)

 • void triggerPageAction(QWebEnginePage::WebAction action, bool checked)

 • QUrl url(void)

 • qreal zoomFactor(void)

 • void back(void)

 • void forward(void)

 • void reload(void)

 • void stop(void)

 • void setloadFinishedEvent(const char *)

 • void setloadProgressEvent(const char *)

 • void setloadStartedEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • void settitleChangedEvent(const char *)

 • void seturlChangedEvent(const char *)

 • const char *getloadFinishedEvent(void)

 • const char *getloadProgressEvent(void)

 • const char *getloadStartedEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettitleChangedEvent(void)

 • const char *geturlChangedEvent(void)

 • void print(QPrinter *printer,const char *cCode)

QWebView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwebview.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWebEngineView

QWebView Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwebview.html

Parameters : QWidget *parent

Parent Class : QWidget

 • QWebHistory *history(void)

 • QAction *pageAction(QWebPage::WebAction action)

 • void setContent(QByteArray,QString,QUrl)

 • void setHtml(QString,QUrl)

 • void setPage(QWebPage *page)

 • void setZoomFactor(qreal factor)

 • QWebSettings *settings(void)

 • void triggerPageAction(QWebPage::WebAction action, bool checked)

 • QUrl url(void)

 • qreal zoomFactor(void)

 • void back(void)

 • void forward(void)

 • void print(QPrinter *printer)

 • void reload(void)

 • void stop(void)

 • void setloadProgressEvent(const char *)

 • void setloadStartedEvent(const char *)

 • void setselectionChangedEvent(const char *)

 • void seturlChangedEvent(const char *)

 • const char *getloadFinishedEvent(void)

 • const char *getloadProgressEvent(void)

 • const char *getloadStartedEvent(void)

 • const char *getselectionChangedEvent(void)

 • const char *gettitleChangedEvent(void)

 • const char *geturlChangedEvent(void)

QWidget Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwidget.html

Parameters : void

Parent Class : QObject

 • void getContentsMargins(int *left, int *top, int *right, int *bottom)

 • bool acceptDrops(void)

 • QString accessibleDescription(void)

 • QString accessibleName(void)

 • void activateWindow(void)

 • void addAction(QAction *action)

 • void adjustSize(void)

 • bool autoFillBackground(void)

 • int backgroundRole(void)

 • QSize baseSize(void)

 • QWidget *childAt(int x, int y)

 • QRect childrenRect(void)

 • QRegion childrenRegion(void)

 • void clearFocus(void)

 • void clearMask(void)

 • QMargins contentsMargins(void)

 • QRect contentsRect(void)

 • int contextMenuPolicy(void)

 • QCursor cursor(void)

 • int effectiveWinId(void)

 • void ensurePolished(void)

 • int focusPolicy(void)

 • QWidget *focusProxy(void)

 • QWidget *focusWidget(void)

 • QFont font(void)

 • QFontInfo fontInfo(void)

 • int foregroundRole(void)

 • QRect frameGeometry(void)

 • QSize frameSize(void)

 • QRect geometry(void)

 • QPixmap grab(QRect)

 • void grabGesture(Qt::GestureType gesture, Qt::GestureFlag flags)

 • void grabKeyboard(void)

 • void grabMouse(void)

 • int grabShortcut(QKeySequence , Qt::ShortcutContext context)

 • QGraphicsEffect *graphicsEffect(void)

 • QGraphicsProxyWidget *graphicsProxyWidget(void)

 • bool hasFocus(void)

 • bool hasMouseTracking(void)

 • int height(void)

 • int heightForWidth(int w)

 • int inputMethodHints(void)

 • QVariant inputMethodQuery(Qt::InputMethodQuery query)

 • void insertAction(QAction *before, QAction *action)

 • bool isActiveWindow(void)

 • bool isAncestorOf(QWidget *child)

 • bool isEnabled(void)

 • bool isEnabledTo(QWidget *ancestor)

 • bool isFullScreen(void)

 • bool isHidden(void)

 • bool isMaximized(void)

 • bool isMinimized(void)

 • bool isModal(void)

 • bool isVisible(void)

 • bool isVisibleTo(QWidget *ancestor)

 • bool isWindow(void)

 • bool isWindowModified(void)

 • QLayout *layout(void)

 • int layoutDirection(void)

 • QLocale locale(void)

 • QPoint mapFrom(QWidget *parent, QPoint)

 • QPoint mapFromGlobal(QPoint)

 • QPoint mapFromParent(QPoint)

 • QPoint mapTo(QWidget *parent, QPoint)

 • QPoint mapToGlobal(QPoint pos)

 • QPoint mapToParent(QPoint pos)

 • QRegion mask(void)

 • int maximumHeight(void)

 • QSize maximumSize(void)

 • int maximumWidth(void)

 • int minimumHeight(void)

 • QSize minimumSize(void)

 • int minimumWidth(void)

 • void move(int x, int y)

 • QWidget *nativeParentWidget(void)

 • QWidget *nextInFocusChain(void)

 • QRect normalGeometry(void)

 • void overrideWindowFlags(Qt::WindowType flags)

 • QPalette palette(void)

 • QWidget *parentWidget(void)

 • QPoint pos(void)

 • QWidget *previousInFocusChain(void)

 • QRect rect(void)

 • void releaseKeyboard(void)

 • void releaseMouse(void)

 • void releaseShortcut(int id)

 • void removeAction(QAction *action)

 • void render(QPaintDevice *target, QPoint,QRegion, QWidget::RenderFlag)

 • void repaint(void)

 • void resize(int w, int h)

 • bool restoreGeometry(QByteArray)

 • QByteArray saveGeometry(void)

 • void scroll(int dx, int dy)

 • void setAcceptDrops(bool on)

 • void setAccessibleDescription(QString)

 • void setAccessibleName(QString)

 • void setAttribute(Qt::WidgetAttribute attribute, bool on)

 • void setAutoFillBackground(bool enabled)

 • void setBackgroundRole(QPalette::ColorRole role)

 • void setBaseSize(int basew, int baseh)

 • void setContentsMargins(int left, int top, int right, int bottom)

 • void setContextMenuPolicy(Qt::ContextMenuPolicy policy)

 • void setCursor(QCursor)

 • void setFixedHeight(int h)

 • void setFixedSize(int w, int h)

 • void setFixedWidth(int w)

 • void setFocus(Qt::FocusReason reason)

 • void setFocusPolicy(Qt::FocusPolicy policy)

 • void setFocusProxy(QWidget *w)

 • void setFont(QFont)

 • void setForegroundRole(QPalette::ColorRole role)

 • void setGeometry(int x, int y, int w, int h)

 • void setGraphicsEffect(QGraphicsEffect *effect)

 • void setInputMethodHints(Qt::InputMethodHint hints)

 • void setLayout(QLayout *layout)

 • void setLayoutDirection(Qt::LayoutDirection direction)

 • void setLocale(QLocale)

 • void setMask(QBitmap)

 • void setMaximumHeight(int maxh)

 • void setMaximumSize(int maxw, int maxh)

 • void setMaximumWidth(int maxw)

 • void setMinimumHeight(int minh)

 • void setMinimumSize(int minw, int minh)

 • void setMinimumWidth(int minw)

 • void setMouseTracking(bool enable)

 • void setPalette(QPalette)

 • void setParent(QWidget *parent)

 • void setShortcutAutoRepeat(int id, bool enable)

 • void setShortcutEnabled(int id, bool enable)

 • void setSizeIncrement(int w, int h)

 • void setSizePolicy(QSizePolicy::Policy horizontal, QSizePolicy::Policy vertical)

 • void setStatusTip(QString)

 • void setStyle(QStyle *style)

 • void setToolTip(QString)

 • void setUpdatesEnabled(bool enable)

 • void setWhatsThis(QString)

 • void setWindowFilePath(QString)

 • void setWindowFlags(Qt::WindowType type)

 • void setWindowIcon(QIcon)

 • void setWindowIconText(QString)

 • void setWindowModality(Qt::WindowModality windowModality)

 • void setWindowOpacity(double level)

 • void setWindowRole(QString)

 • void setWindowState(Qt::WindowState windowState)

 • QSize size(void)

 • QSize sizeIncrement(void)

 • QSizePolicy sizePolicy(void)

 • void stackUnder(QWidget *w)

 • QString statusTip(void)

 • QStyle *style(void)

 • QString styleSheet(void)

 • bool testAttribute(Qt::WidgetAttribute attribute)

 • QString toolTip(void)

 • bool underMouse(void)

 • void ungrabGesture(Qt::GestureType gesture)

 • void unsetCursor(void)

 • void unsetLayoutDirection(void)

 • void unsetLocale(void)

 • void update(int x, int y, int w, int h)

 • void updateGeometry(void)

 • bool updatesEnabled(void)

 • QRegion visibleRegion(void)

 • QString whatsThis(void)

 • int width(void)

 • int winId(void)

 • QWidget *window(void)

 • QString windowFilePath(void)

 • int windowFlags(void)

 • QWindow *windowHandle(void)

 • QIcon windowIcon(void)

 • QString windowIconText(void)

 • int windowModality(void)

 • double windowOpacity(void)

 • QString windowRole(void)

 • int windowState(void)

 • QString windowTitle(void)

 • int windowType(void)

 • int x(void)

 • int y(void)

 • bool close(void)

 • void hide(void)

 • void lower(void)

 • void raise(void)

 • void setDisabled(bool disable)

 • void setEnabled(bool)

 • void setHidden(bool hidden)

 • void setStyleSheet(QString)

 • void setWindowModified(bool)

 • void setWindowTitle(QString)

 • void show(void)

 • void showFullScreen(void)

 • void showMaximized(void)

 • void showMinimized(void)

 • void showNormal(void)

 • QWidget *find(int id)

 • QWidget *keyboardGrabber(void)

 • QWidget *mouseGrabber(void)

 • void setTabOrder(QWidget *first, QWidget *second)

 • QWidget *createWindowContainer(QWindow *window, QWidget *parent, Qt::WindowFlags flags)

QWindow Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qwindow.html

Parameters : QScreen *

Parent Class : QObject

 • QSize baseSize(void)

 • Qt::ScreenOrientation contentOrientation(void)

 • void create(void)

 • QCursor cursor(void)

 • void destroy(void)

 • qreal devicePixelRatio(void)

 • QString filePath(void)

 • Qt::WindowFlags flags(void)

 • QObject * focusObject(void)

 • QRect frameGeometry(void)

 • QMargins frameMargins(void)

 • QPoint framePosition(void)

 • QRect geometry(void)

 • int height(void)

 • QIcon icon(void)

 • bool isActive(void)

 • bool isAncestorOf(QWindow *child, QWindow::AncestorMode mode)

 • bool isExposed(void)

 • bool isModal(void)

 • bool isTopLevel(void)

 • bool isVisible(void)

 • QPoint mapFromGlobal(QPoint pos)

 • QPoint mapToGlobal(QPoint pos)

 • QRegion mask(void)

 • int maximumHeight(void)

 • QSize maximumSize(void)

 • int maximumWidth(void)

 • int minimumHeight(void)

 • QSize minimumSize(void)

 • int minimumWidth(void)

 • Qt::WindowModality modality(void)

 • qreal opacity(void)

 • QPoint position(void)

 • void reportContentOrientationChange(Qt::ScreenOrientation orientation)

 • QSurfaceFormat requestedFormat(void)

 • void resize(QSize newSize)

 • void resize_2(int w, int h)

 • QScreen * screen(void)

 • void setBaseSize(QSize size)

 • void setCursor(QCursor cursor)

 • void setFilePath(QString filePath)

 • void setFlags(Qt::WindowFlags flags)

 • void setFormat(QSurfaceFormat format)

 • void setFramePosition(QPoint point)

 • void setGeometry(int posx, int posy, int w, int h)

 • void setGeometry_2(QRect rect)

 • void setIcon(QIcon icon)

 • bool setKeyboardGrabEnabled(bool grab)

 • void setMask(QRegion region)

 • void setMaximumSize(QSize size)

 • void setMinimumSize(QSize size)

 • void setModality(Qt::WindowModality modality)

 • bool setMouseGrabEnabled(bool grab)

 • void setOpacity(qreal level)

 • void setParent(QWindow *parent)

 • void setPosition(QPoint pt)

 • void setPosition_2(int posx, int posy)

 • void setScreen(QScreen *newScreen)

 • void setSizeIncrement(QSize size)

 • void setTransientParent(QWindow *parent)

 • void setVisibility(QWindow::Visibility v)

 • void setWindowState(Qt::WindowState state)

 • QSize sizeIncrement(void)

 • QString title(void)

 • QWindow * transientParent(void)

 • Qt::WindowType type(void)

 • void unsetCursor(void)

 • QWindow::Visibility visibility(void)

 • int width(void)

 • WId winId(void)

 • Qt::WindowState windowState(void)

 • int x(void)

 • int y(void)

 • void alert(int msec)

 • bool close(void)

 • void hide(void)

 • void lower(void)

 • void raise(void)

 • void requestActivate(void)

 • void setHeight(int arg)

 • void setMaximumHeight(int h)

 • void setMaximumWidth(int w)

 • void setMinimumHeight(int h)

 • void setMinimumWidth(int w)

 • void setTitle(QString )

 • void setVisible(bool visible)

 • void setWidth(int arg)

 • void setX(int arg)

 • void setY(int arg)

 • void show(void)

 • void showFullScreen(void)

 • void showMaximized(void)

 • void showMinimized(void)

 • void showNormal(void)

 • QWindow * fromWinId(WId id)

 • void setactiveChangedEvent(const char *)

 • void setcontentOrientationChangedEvent(const char *)

 • void setfocusObjectChangedEvent(const char *)

 • void setheightChangedEvent(const char *)

 • void setmaximumHeightChangedEvent(const char *)

 • void setmaximumWidthChangedEvent(const char *)

 • void setminimumHeightChangedEvent(const char *)

 • void setminimumWidthChangedEvent(const char *)

 • void setmodalityChangedEvent(const char *)

 • void setopacityChangedEvent(const char *)

 • void setscreenChangedEvent(const char *)

 • void setvisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setvisibleChangedEvent(const char *)

 • void setwidthChangedEvent(const char *)

 • void setwindowStateChangedEvent(const char *)

 • void setwindowTitleChangedEvent(const char *)

 • void setxChangedEvent(const char *)

 • void setyChangedEvent(const char *)

 • const char *getactiveChangedEvent(void)

 • const char *getcontentOrientationChangedEvent(void)

 • const char *getfocusObjectChangedEvent(void)

 • const char *getheightChangedEvent(void)

 • const char *getmaximumHeightChangedEvent(void)

 • const char *getmaximumWidthChangedEvent(void)

 • const char *getminimumHeightChangedEvent(void)

 • const char *getminimumWidthChangedEvent(void)

 • const char *getmodalityChangedEvent(void)

 • const char *getopacityChangedEvent(void)

 • const char *getscreenChangedEvent(void)

 • const char *getvisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getvisibleChangedEvent(void)

 • const char *getwidthChangedEvent(void)

 • const char *getwindowStateChangedEvent(void)

 • const char *getwindowTitleChangedEvent(void)

 • const char *getxChangedEvent(void)

 • const char *getyChangedEvent(void)

QXYLegendMarker Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxylegendmarker.html

Parent Class : QLegendMarker

 • QXYSeries * series(void)

 • QLegendMarker::LegendMarkerType type(void)

QXYSeries Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxyseries.html

Parent Class : QAbstractSeries

 • void append(qreal x, qreal y)

 • void append_2(QPointF point)

 • void append_3(QList<QPointF> points)

 • QPointF at(int index)

 • QBrush brush(void)

 • void clear(void)

 • QColor color(void)

 • int count(void)

 • void insert(int index, QPointF point)

 • QPen pen(void)

 • bool pointLabelsClipping(void)

 • QColor pointLabelsColor(void)

 • QFont pointLabelsFont(void)

 • QString pointLabelsFormat(void)

 • bool pointLabelsVisible(void)

 • QList<QPointF> points(void)

 • QVector<QPointF> pointsVector(void)

 • bool pointsVisible(void)

 • void remove(qreal x, qreal y)

 • void remove_2(QPointF point)

 • void remove_3(int index)

 • void removePoints(int index, int count)

 • void replace(qreal oldX, qreal oldY, qreal newX, qreal newY)

 • void replace_2(QPointF oldPoint, QPointF newPoint)

 • void replace_3(int index, qreal newX, qreal newY)

 • void replace_4(int index, QPointF newPoint)

 • void replace_5(QList<QPointF> points)

 • void replace_6(QVector<QPointF> points)

 • void setBrush(QBrush brush)

 • void setColor(QColor color)

 • void setPen(QPen pen)

 • void setPointLabelsClipping(bool enabled)

 • void setPointLabelsColor(QColor color)

 • void setPointLabelsFont(QFont font)

 • void setPointLabelsFormat(QString format)

 • void setPointLabelsVisible(bool visible)

 • void setPointsVisible(bool visible)

 • void setclickedEvent(const char *)

 • void setcolorChangedEvent(const char *)

 • void setdoubleClickedEvent(const char *)

 • void sethoveredEvent(const char *)

 • void setpenChangedEvent(const char *)

 • void setpointAddedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsClippingChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsColorChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsFontChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsFormatChangedEvent(const char *)

 • void setpointLabelsVisibilityChangedEvent(const char *)

 • void setpointRemovedEvent(const char *)

 • void setpointReplacedEvent(const char *)

 • void setpointsRemovedEvent(const char *)

 • void setpointsReplacedEvent(const char *)

 • void setpressedEvent(const char *)

 • void setreleasedEvent(const char *)

 • const char *getclickedEvent(void)

 • const char *getcolorChangedEvent(void)

 • const char *getdoubleClickedEvent(void)

 • const char *gethoveredEvent(void)

 • const char *getpenChangedEvent(void)

 • const char *getpointAddedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsClippingChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsColorChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsFontChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsFormatChangedEvent(void)

 • const char *getpointLabelsVisibilityChangedEvent(void)

 • const char *getpointRemovedEvent(void)

 • const char *getpointReplacedEvent(void)

 • const char *getpointsRemovedEvent(void)

 • const char *getpointsReplacedEvent(void)

 • const char *getpressedEvent(void)

 • const char *getreleasedEvent(void)

QXmlStreamAttribute Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamattribute.html

Parameters : void

 • bool isDefault(void)

 • QStringRef name(void)

 • QStringRef namespaceUri(void)

 • QStringRef prefix(void)

 • QStringRef qualifiedName(void)

 • QStringRef value(void)

QXmlStreamAttributes Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamattributes.html

Parameters : void

 • void append(QString namespaceUri, QString name, QString value)

 • void append_2(QString qualifiedName, QString value)

 • bool hasAttribute(QString qualifiedName)

 • bool hasAttribute_2(QLatin1String qualifiedName)

 • bool hasAttribute_3(QString namespaceUri, QString name)

 • QStringRef value(QString namespaceUri, QString name)

 • QStringRef value_2(QString namespaceUri, QLatin1String name)

 • QStringRef value_3(QLatin1String namespaceUri, QLatin1String name)

 • QStringRef value_4(QString qualifiedName)

 • QStringRef value_5(QLatin1String qualifiedName)

QXmlStreamEntityDeclaration Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamentitydeclaration.html

Parameters : void

 • QStringRef name(void)

 • QStringRef notationName(void)

 • QStringRef publicId(void)

 • QStringRef systemId(void)

 • QStringRef value(void)

QXmlStreamEntityResolver Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamentityresolver.html

Parameters : void

QXmlStreamNamespaceDeclaration Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamnamespacedeclaration.html

Parameters : void

 • QStringRef namespaceUri(void)

 • QStringRef prefix(void)

QXmlStreamNotationDeclaration Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamnotationdeclaration.html

Parameters : void

 • QStringRef name(void)

 • QStringRef publicId(void)

 • QStringRef systemId(void)

QXmlStreamReader Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamreader.html

Parameters : void

 • void addData(QByteArray)

 • void addData_2(QString)

 • void addData_3(const char * data)

 • void addExtraNamespaceDeclaration(QXmlStreamNamespaceDeclaration)

 • void addExtraNamespaceDeclarations(QXmlStreamNamespaceDeclarations)

 • bool atEnd(void)

 • QXmlStreamAttributes attributes(void)

 • qint64 characterOffset(void)

 • void clear(void)

 • qint64 columnNumber(void)

 • QIODevice *device(void)

 • QStringRef documentEncoding(void)

 • QStringRef documentVersion(void)

 • QStringRef dtdName(void)

 • QStringRef dtdPublicId(void)

 • QStringRef dtdSystemId(void)

 • QXmlStreamEntityDeclarations entityDeclarations(void)

 • QXmlStreamEntityResolver *entityResolver(void)

 • Error error(void)

 • QString errorString(void)

 • bool hasError(void)

 • bool isCDATA(void)

 • bool isCharacters(void)

 • bool isComment(void)

 • bool isDTD(void)

 • bool isEndDocument(void)

 • bool isEndElement(void)

 • bool isEntityReference(void)

 • bool isProcessingInstruction(void)

 • bool isStandaloneDocument(void)

 • bool isStartDocument(void)

 • bool isStartElement(void)

 • bool isWhitespace(void)

 • qint64 lineNumber(void)

 • QStringRef name(void)

 • QXmlStreamNamespaceDeclarations namespaceDeclarations(void)

 • bool namespaceProcessing(void)

 • QStringRef namespaceUri(void)

 • QXmlStreamNotationDeclarations notationDeclarations(void)

 • QStringRef prefix(void)

 • QStringRef processingInstructionData(void)

 • QStringRef processingInstructionTarget(void)

 • QStringRef qualifiedName(void)

 • void raiseError(QString)

 • QString readElementText(QXmlStreamReader::ReadElementTextBehaviour)

 • TokenType readNext(void)

 • bool readNextStartElement(void)

 • void setDevice(QIODevice *device)

 • void setEntityResolver(QXmlStreamEntityResolver *resolver)

 • void setNamespaceProcessing(bool)

 • void skipCurrentElement(void)

 • QStringRef text(void)

 • QString tokenString(void)

 • TokenType tokenType(void)

QXmlStreamWriter Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qxmlstreamwriter.html

Parameters : void

 • bool autoFormatting(void)

 • int autoFormattingIndent(void)

 • QTextCodec *codec(void)

 • QIODevice *device(void)

 • bool hasError(void)

 • void setAutoFormatting(bool enable)

 • void setAutoFormattingIndent(int spacesOrTabs)

 • void setCodec(QTextCodec *codec)

 • void setCodec_2(const char *codecName)

 • void setDevice(QIODevice *device)

 • void writeAttribute(QString, QString,QString)

 • void writeAttribute_2(QString, QString)

 • void writeAttribute_3(QXmlStreamAttribute)

 • void writeAttributes(QXmlStreamAttributes)

 • void writeCDATA(QString text)

 • void writeCharacters(QString text)

 • void writeComment(QString text)

 • void writeCurrentToken(QXmlStreamReader reader)

 • void writeDTD(QString dtd)

 • void writeDefaultNamespace(QString namespaceUri)

 • void writeEmptyElement(QString namespaceUri, QString name)

 • void writeEmptyElement_2(QString qualifiedName)

 • void writeEndDocument(void)

 • void writeEndElement(void)

 • void writeEntityReference(QString name)

 • void writeNamespace(QString namespaceUri, QString prefix)

 • void writeProcessingInstruction(QString target, QString data)

 • void writeStartDocument(QString version)

 • void writeStartDocument_2(QString version, bool standalone)

 • void writeStartDocument_3(void)

 • void writeStartElement(QString namespaceUri, QString name)

 • void writeStartElement_2(QString qualifiedName)

 • void writeTextElement(QString namespaceUri, QString name, QString text)

 • void writeTextElement_2(QString qualifiedName, QString text)

Qt3DCamera Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dcamera.html

Parameters : Qt3DCore::QNode *

Parent Class : QEntity

 • float aspectRatio(void)

 • float bottom(void)

 • float exposure(void)

 • float farPlane(void)

 • float fieldOfView(void)

 • float left(void)

 • QCameraLens *lens(void)

 • float nearPlane(void)

 • void pan(float angle)

 • void pan_2(float angle, QVector3D axis)

 • void panAboutViewCenter(float angle)

 • void panAboutViewCenter_2(float angle, QVector3D axis)

 • QQuaternion panRotation(float angle)

 • QVector3D position(void)

 • QMatrix4x4 projectionMatrix(void)

 • Qt3DRender::QCameraLens::ProjectionType projectionType(void)

 • float right(void)

 • void roll(float angle)

 • void rollAboutViewCenter(float angle)

 • QQuaternion rollRotation(float angle)

 • void rotate(QQuaternion q)

 • void rotateAboutViewCenter(QQuaternion q)

 • QQuaternion rotation(float angle, QVector3D axis)

 • void tilt(float angle)

 • void tiltAboutViewCenter(float angle)

 • QQuaternion tiltRotation(float angle)

 • float top(void)

 • Qt3DCore::QTransform * transform(void)

 • void translate(QVector3D vLocal, Qt3DRender::QCamera::CameraTranslationOption option)

 • void translateWorld(QVector3D vWorld, Qt3DRender::QCamera::CameraTranslationOption option)

 • QVector3D upVector(void)

 • QVector3D viewCenter(void)

 • QVector3D viewVector(void)

 • void setAspectRatio(float aspectRatio)

 • void setBottom(float bottom)

 • void setExposure(float exposure)

 • void setFarPlane(float farPlane)

 • void setFieldOfView(float fieldOfView)

 • void setLeft(float left)

 • void setNearPlane(float nearPlane)

 • void setPosition(QVector3D position)

 • void setProjectionMatrix(QMatrix4x4 projectionMatrix)

 • void setProjectionType(Qt3DRender::QCameraLens::ProjectionType type)

 • void setRight(float right)

 • void setTop(float top)

 • void setUpVector(QVector3D upVector)

 • void setViewCenter(QVector3D viewCenter)

 • void viewAll(void)

 • void viewEntity(Qt3DCore::QEntity *entity)

 • void viewSphere(QVector3D center, float radius)

Qt3DWindow Class

C++ Reference : http://doc.qt.io/qt-5/qt3dextras-qt3dwindow.html

Parameters : void

Parent Class : QWindow

 • Qt3DRender::QFrameGraphNode * activeFrameGraph(void)

 • QForwardRenderer * defaultFrameGraph(void)

 • void registerAspect(Qt3DCore::QAbstractAspect *aspect)

 • void registerAspect_2(QString name)

 • Qt3DRender::QRenderSettings * renderSettings(void)

 • void setActiveFrameGraph(Qt3DRender::QFrameGraphNode *activeFrameGraph)

 • void setRootEntity(Qt3DCore::QEntity *root)

 • Qt3DCamera *camera(void)

RingCodeHighlighter Class

Parameters : QTextDocument *parent

 • void setColors(QColor c1,QColor c2,QColor c3,QColor c4,QColor c5)

 • void setKeywordsBold(int nStatus)